X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Doktorske akademske studije

Stomatološki fakultet u Pančevu je u potpunosti spreman za izvođenje doktorskih studija, što može potvrditi Rešenjem Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj: 660-01-00020/2018-14/1 od 19.04.2018. godine. Doktorske akademske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu imaju za cilj prenošenje naučnih znanja, razvoj i unapređenje nauke, kao i obezbeđivanje naučnog podmlatka iz oblasti stomatologije. Svrsishodnost ovih studija temelji se na saznanju i činjenici da jedino visokoškolovani naučni kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatološke nauke, kao naučnog polja, a time i daljem usavršavanju i osavremenjavanju tehnologije rada u području stomatologije, što sve za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usne duplje, a time i ukupnog zdravlja stanovništva. Na osnovu dosadašnjih rezultata rada i delovanja, kao i iskustva zaposlenih, Stomatološki fakultet u Pančevu bez sumnje je kompetentan da izvodi studijski programa doktorskih akademskih studija i školuje naučnike iz oblasti stomatoloških nauka.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija stomatologije je obrazovanje doktora medicinskih nauka – stomatologije, koji će svojim naučnim potencijalom, znanjem i stručnošću u potpunosti zadovoljiti potrebe za takvim kadrovima u fakultetskim i naučnoistraživačkim ustanovama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je razvoj i unapređenje stomatoloških nauka, razvoj kritičkog mišljenja studenata i kritičke analize dosadašnjih istraživanja na polju stomatologije, a time i obrazovanje kadrova, koji su u potpunosti osposobljeni da samostalno i stručno vode originalna naučna istraživanja, da kompetentno učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka, koji su od interesa za stomatološku nauku, kao i da obrazuju i obučavaju mlađe kadrove.

Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija podrazumevaju postizanje istovremeno naučnih sposobnosti i veština, kao i razvoj kreativne sposobnosti budućih doktora nauka, tako i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u zavisnosti od sklonosti samog studenta, a potrebnim za budući razvoj karijere. Kako su naučna osnova stomatoloških nauka biomedicinska istraživanja prvenstveno vezana za orofacijalnu regiju, a bazirana na fundamentalnim istraživanjima uz uvažavanje specifičnosti orofacijalne regije, tako su i ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Stomatološkog fakulteta u Pančevu, usmereni ka tim fundamentalnim istraživanjima.

Stomatološki fakultet u Pančevu, kao član Evropske i svetske asocijacije za edukaciju stomatologa (ADEE i ADEA) pridržava se principa stvaranja modela kurikuluma stomatologa, kako integrisanih akademskih studija, tako i doktorskih studija, a sve u saglasnosti sa principima Bolonjske deklaracije.


Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, omogućava studentima, da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, sposobnosti i kompetencije da:

 • Samostalno rešavaju kako praktične, tako i teorijske probleme u oblasti stomatologije, kao i da ostvaruju dalja naučna istraživanja;
 • Mogu da se ravnopravno uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata na polju stomatologije;
 • Mogu da realizuju i unaprede razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru stomatologije, kao i da su osposobljeni da uspešno koriste najsavremenija znanja iz naučne oblasti stomatologija;
 • Kritički misle, rade i stvaraju kreativno i potpuno nezavisno;
 • Poštuju principe etičkog kodeksa i dobre kako naučne, tako i stručne prakse;
 • Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju svojih ili tima u kome rade, naučnoistraživačkih rezultata;
 • Da saopštavaju rezultate na naučnim konferencijama, objavljuju radove u naučnim časopisima, učestvuju u kreiranju novih metoda istraživanja;
 • Da svojim radom doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte na dobrobit svih.

Savladavanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija, student stiče i sledeće stručno-specifične kompetencije:

 • Temeljno poznaje i razume sve discipline stomatološke struke;
 • Sposoban je za rešavanje svih stručnih problema upotrebom naučnih metoda i postupaka;
 • U mogućnosti je da povezuje osnovna stručna i naučna znanja iz različitih oblasti stomatologije i da ih primeni u odgovarajućim situacijama;
 • U potpunosti je osposobljen za praćenje svih savremenih dostignuća u oblasti stomatološke struke;
 • Osposobljen je za stručnu i kvalifikovanu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija primenjivanih u stomatologiji.

PRVA GODINA STUDIJA

R.B. Š.P. Naziv predmeta Trimestar Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
1001Metode naučno-istraživačkog radaIO10010020
2002Zdravstvena statistikaIIO40408
3003Medicinska informatikaIIO606012
4004Biološke osnove orofacijalnog sistemaIIIO10010020
Ukupno30030060

DRUGA GODINA STUDIJA

R.B. Š.P. Naziv predmeta Trimestar Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
PREDMET IZBORNA GRUPA 1
6IG01Biotehnologija materijalaIVI20102
7IG01Infekcije orofacijalne regijeIVI20102
8IG01Dentalna patologijaIVI20102
9IG01Embriologija i razvoj kraniofacijalnog kompleksaIVI20102
10IG01Etiopatogeneza oboljenja parodoncijumaIVI20102
11IG01Menadžment zdravstvenih ustanovaIVI20102
PREDMET IZBORNA GRUPA 2
13IG02Mobilna protetikaIVI20102
14IG02Anestezija u hirurgijiIVI20102
15IG02EndodoncijaIVI20102
16IG02Etiologija malokluzijaIVI20102
17IG02Terapija oboljenja parodoncijumaIVI20102
18IG02Preduzetništvo u zdravstvuIVI20102
PREDMET IZBORNA GRUPA 3
20IGO3Fiksna protetikaIVI20102
21IG03Tumori i ciste vilicaIVI20102
22IG03Imunobiološki i reparacijski potencijal pulpeIVI20102
23IG03Terapijski koncept lečenja u ortopediji vilicaIVI20102
24IG03Dete sa posebnim potrebamaIVI20102
25IG03Oboljenja mekih tkiva ustaIVI20102
26023SEMINAR 1IVO304
27024SEMINAR 2IVO405
28025SEMINAR 3IVO405
29026DOKAZI NAUČNE AKTIVNOSTI 1VO20020
30027DOKAZI NAUČNE AKTIVNOSTI 2VIO20020
Ukupno 60 540 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.B. Š.P. Naziv predmeta Trimestar Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
31028Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 1VIIO20015
32029Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 2VIIIO20015
33030Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 3IXO20015
Ukupno60045