X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Specijalističke akademske studije

Specijalističke akademske studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, traju jednu godinu i podeljene su na tri trimestra sa ukupno 60 ESPB bodova.

Predmeti prvog trimestra su tri izborna predmeta, koje student bira iz pet ponuđenih grupa predmeta. U prvoj grupi predmeta se nalaze: Asepsa i antisepsa; Multdisciplinarnost estetske stomatologije; Oboljenja parodoncijuma; Ortodontska dijagnoza i planiranje terapija; Oralno zdravlje i istraživanje u oralnom zdravlju; Upravljanje u zdravstvu. U drugoj grupi su predmeti: Osnovi oralnohirurških tehnika; Savremeni koncept preparacije kaviteta za direktne i indirektne restauracije; Klasifikacija i stadijumi parodontopatija, Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparata; Sistem zdravstvene zaštite; Preduzetnički menadžment u zdravstvu. Predmeti treće grupe su: Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implanta; Estetski materijali u restaurativnoj stomatologiji; Plan terapije paradontopatije; Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparata; Zdravstvene tehnologije; Rukovođenje zdravstvenom ustanovom. Predmeti četvrte grupe su: Nadogradnja grebena; Zbrinjavanje nekarijesnih oštećenja čvrstih zubnih tkiva; Režanj operacija; Regulatori funkcije i posebne fiksne tehnike; Osnovi zdravstvene ekonomije; Novi poduhvati u zdravstvu. Petu grupu sačinjavaju predmeti: Sinus lift procedura; Diskoloracija vitalnih i avitalnih zuba; Mukogingivalni hirurški zahvati; Bionatori i pokretni retineri; Oralno zdravlje osoba sa posebnim potrebama; Upravljanje resursima u zdravstvu. Svaki od ponuđenih izbornih predmeta nosi 8 ESPB bodova, a nastava se obavlja u vidu predavanja, 4 časa nedeljno, vežbi – 2 časa nedeljno i studijski istraživački rad – 4 časa nedeljno.

U drugom trimestru student Specijalističkih akademskih studija ima takođe tri izborna predmeta, koja bira iz napred navedenih grupa predmeta.

Treći trimestar nosi 12 ESPB bodova i posvećen je izradi završnog specijalističkog rada, koji obavezno uključuje teorijski deo, eksperimentalna istraživanja, dobijene rezultate istraživačkog rada, diskusiju tih rezultata i korišćenu relevantnu savremenu literaturu.

Pregled kratkih sadržaja na Studijskom programu specijalističkih akademskih studija stomatologije dat je u knjizi predmeta

PRVI TRIMESTAR

R.B. Š.P. Naziv predmeta Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR
Izborni predmet IGSS1:
2S001Asepsa i antisepsaNSI4020408
3S002Multidisciplinarnost estetske stomatologijeTMI4020408
4S003Obolјenja parodoncijumaNSI4020408
5S004Ortodontska dijagnoza i planiranje terapijaSAI4020408
6S005Oralno zdravlјe i istraživanja u oralnom zdravlјuSAI4020408
7S006Upravljanje u zdravstvuAOI4020408
Izborni predmet IGSS2:
9SS01Osnovi oralnohirurških tehnikaSAI4020408
10SS02Savremeni koncept preparacije kaviteta za direktne i indirektne restauracijeNSI4020408
11SS03Klasifikacija i stadijumi parodontopatijaTMI4020408
12SS04Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparataSAI4020408
13SS05Sistem zdravstvene zaštiteAOI4020408
14SS06Preduzetnički menadžment u zdravstvuTMI4020408
Izborni predmet IGSS3:
16SS01Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implantaNSI4020408
17SS02Estetski materijali u restaurativnoj stomatSAI4020408
18SS03Plan terapije parodontopatijeSAI4020408
19SS04Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparataNSI4020408
20SS05Zdravstvene tehnologijeAOI4020408
21SS06Rukovođenje zdravstvenom ustanovomTMI4020408
Izborni predmet IGSS4:
23SS01Nadogradnja grebenaNSI4020408
24SS02Zbrinjavanje nekarijesnih oštećenja čvrstih zubnih tkivaNSI4020408
25SS03Režanj operacijaNSI4020408
26SS04Regulatori funkcije i posebne fiksne tehnikeSAI4020408
27SS05Osnovi zdravstvene ekonomijeNSI4020408
28SS06Novi poduhvati u zdravstvuAOI4020408
Izborni predmet IGSS5:
30SS01Sinus lift proceduraSNI4020408
31SS02Diskoloracija vitalnih i avitalnih zubaTMI4020408
32SS03Mukogingivalni hirurški zahvatiNSI4020408
33SS04Bionatori i pokretni retineriSAI4020408
34SS05Oralno zdravlјe osoba sa posebnim potrebamaSAI4020408
35SS06Upravljanje resursima u zdravstvuTMI4020408

DRUGI TRIMESTAR

R.B. Š.P. Naziv predmeta Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR
Izborni predmett IGSS5 & IGSS6 & IGSS7:
39 S001Asepsa i antisepsaNSI4020408
40S002Multidisciplinarnost estetske stomatologijeTMI4020408
41S003Obolјenja parodoncijumaNSI4020408
42S004Ortodontska dijagnoza i planiranje terapijaSAI4020408
43S005Oralno zdravlјe i istraživanja u oralnom zdravlјuSAI4020408
44S006Upravljanje u zdravstvuAOI4020408
45SS07Osnovi oralnohirurških tehnikaSAI4020408
46SS08Savremeni koncept preparacije kaviteta za direktne i indirektne restauracijeNSI4020408
47SS09Klasifikacija i stadijumi parodontopatijaTMI4020408
48SS010Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparataSAI4020408
49SS011Sistem zdravstvene zaštiteAOI4020408
50SS012Preduzetnički menadžment u zdravstvuTMI4020408
51SS013Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implantaNSI4020408
52SS14Estetski materijali u restaurativnoj stomatologijiSAI4020408
53SS15Plan terapije parodontopatijeSAI4020408
54SS016Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparataNSI4020408
55SS017Zdravstvene tehnologijeAOI4020408
56SS018Rukovođenje zdravstvenom ustanovomTMI4020408
57SS019Nadogradnja grebenaNSI4020408
58SS20Zbrinjavanje nekarijesnih oštećenja čvrstih zubnih tkivaNSI4020408
59SS21Režanj operacijaNSI4020408
60SS22Regulatori funkcije i posebne fiksne tehnikeSAI4020408
61SS23Osnovi zdravstvene ekonomijeNSI4020408
62SS24Novi poduhvati u zdravstvuAOI4020408
63SS25Sinus lift proceduraSNI4020408
64SS26Diskoloracija vitalnih i avitalnih zubaTMI4020408
65SS27Mukogingivalni hirurški zahvatiNSI4020408
66SS28Bionatori i pokretni retineriSAI4020408
67SS29Oralno zdravlјe osoba sa posebnim potrebamaSAI4020408
68SS30Upravljanje resursima u zdravstvuTMI4020408

TREĆI TRIMESTAR

R.B. Š.P. Naziv predmeta Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P V SIR
69Završni specijalistički radNSO000 12