X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Integrisane akademske studije

Integrisane akademske studije predstavljaju, u suštini, spoj osnovnih i master studija, koje su u dužini trajanja od 5 godina i nose 300 ESPB.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.


Nastavni plan i program

Nastavni program je baziran na usvojenim principima Bolonjske deklaracije kao i na programima domaćih i evropskih stomatoloških fakulteta. Nastava traje pet školskih godina i organizovana je kroz ukupno 15 trimestara nastave. Nastavni plan i program studija su definisani uz primenu standarda i principa Bolonjske deklaracije (kao polazne osnove za integraciju našeg obrazovnog sistema u sistem Evropske zajednice). Plan i program Fakulteta su usaglašeni sa mogućnostima studenata u ovladavanju znanja uz pomoć savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. Na taj način studenti postižu visok stepen znanja u stomatološkoj struci. Broj predmeta i nastava po predmetima u potpunosti su usaglašeni sa potrebama prakse i univerzitetskog obrazovanja i obezbeđuju najkvalitetniji obrazovni proces.


Organizacija nastave

 • Nastavni proces je organizovan kroz trimestre
 • Kontinuirana nastava tokom godine i polaganje ispita posle svakog odslušanog predmeta,
 • Uspostavljeni su sistemi kredita,
 • Rad u malim grupama,
 • Savremena oprema (instituti, laboratorije i klinike),
 • Maksimalna kreativnost studenata u procesu ucenja,
 • Pohađanje nastave je obavezno,
 • Novom metodologijom organizacije nastave i ispitivanja izbegavaju se stresne situacije tokom studija,

Oblici nastave

 • Nastava bazičnih stomatoloških predmeta izvodi se u vežbaonicama i salama Fakulteta
 • Praktična nastava opšte medicinskih predmeta izvodi se u Medicinskom centru "Južni Banat" u Pančevu.
 • Nastava stomatoloških kliničkih predmeta obavlja se na Institutu za stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Pančevu na savremenim stomatološkim aparatima.

Struktura studijskog programa

Studijski program Integrisanih akademskih studija stomatologije ima za cilj obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog tako i privatnog sektora u našoj zemlji. Imajući u vidu da jedino stručno visokoobrazovani kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatologije, usavršavanju i osavremenjavanju tehnologija rada u području stomatologije, što za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba, a time i ukupnog zdravlja stanovništva. Obrazujući ove kadrove, Stomatološki fakultet u Pančevu istovremeno daje svoj doprinos cilju povećanja broja stanovnika sa visokim obrazovanjem u zemlji.

Krajnji ishod Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je, da diplomirani doktori stomatologije mogu samostalno da rade u stomatološkim ordinacijama i da su kompetentni za izvođenje svih stomatoloških intervencija, koje se obavljaju na nivou opšte stomatologije, kao i mogućnost nastavka edukacije na specijalističkim akademskim studijama ili doktorskim studijama stomatologije, uz podrazumevajuće bavljanje naučno-istraživačkim radom. Po okončanim studijama i odbrani diplomskog rada, student stiče stručni akademski naziv – doktor stomatologije.

Uslovi za upis na Integrisane akademske studije stomatologije su: završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, kao i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija. Merila za utvrđivanje redosleda kandidata - rang lista, utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na prijemnom ispitu (maksimum 60 poena – po 30 poena iz svakog predmeta).

Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovi kratki sadržaji na Studijskom programu integrisanih akademskih studija stomatologije dat je u knjizi predmeta.

Integrisane akademske studije stomatologije traju 15 trimestara – pet godina u obimu od 300 ESPB bodova. Zahvaljujući organizovanoj nastavi po trimestrima istovremeno je skraćeno vreme studiranja, povećana prohodnost na ispitima i povećana srednja ocena studiranja. Nastava je kondenzovana, što iziskuje maksimalnu angažovanost profesora i saradnika. Kontrinuirani rad studenata u toku tri trimestra u jednoj školskog godini, omogućava da studenti lakše savladaju predviđeno gradivo i sa uspehom okončaju slušanje predmeta. Nastavni program Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je tako koncipiran da od prve do pete godine student stiče znanja koja se uvek baziraju na znanju stečenom u prethodnoj godini studija i predmeti su raspoređeni po trimestrima u svakoj godini po logičnom redosledu sticanja znanja iz oblasti stomatologije. Na prvoj godini studija student stiče znanja iz opšte-obrazovnih i bazičnih stomatoloških predmeta i na taj način stiče neophodna znanja za dalje praćenje nastave. Na drugoj godini studija student stiče znanja iz kliničkih medicinskih i predkliničkih stomatoloških predmeta, čime se osposobljava za praćenje nastave iz kliničkih stomatoloških predmeta. U trećoj godini studija, student stiče znanja iz predkliničkih stomatoloških predmeta, kao i osnovnih kliničkih stomatoloških predmeta. Tokom četvrte godine studija, student stiče znanja iz kliničkih stomatoloških predmeta, koji ga osposobljavaju za samostalan rad na pacijentu i uvode u naučno-istraživački rad. Na petoj godini studija, student stiče znanja neophodna za samostalan rad sa pacijentom i osposobljava se za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

Rad u malim grupama, što je posebno značajno za kliničke stomatološke predmete se postiže odgovarajućim sistemom organizacije nastave, tako da svaki student ima svoje radno mesto (stomatološka stolica) i pacijenta, a osim potrebnog broja časova vežbi, nastave i studijskog istraživačkog rada, potrebno je da ispune odgovarajuće programe u vidu broja kompletno obavljenih stomatoloških intervencija (dijagnoza i terapija – konzervativna, hirurška, protetska), što iziskuje različito opterećenje u okviru nastave.

Svaka godina studija se vrednuje sa 60 ESPB bodova.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Integrisanih akademskih studija stomatologije je obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog, tako i privatnog sektora u našoj zemlji, što je u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Iz razloga što je cilj obrazovanja diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, postizanje i održavanje nivoa kvaliteta usluga, čime se stiče potpuno poverenje korisnika, kao i stalni razvoj stomatološke nauke i prakse i praćenje savremenih naučnih kretanja; primena savremenih metoda i tehnika u procesu obrazovanja studenata; primena rezultata naučnih istraživanja u procesu nastave i procesima rada Fakulteta; uvođenje savremene opreme i novih metoda rada i unapređenje efikasnosti i efektivnosti u korišćenju resursa.

Svrha realizacije Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je dobijanje kompetentnog doktora stomatologije, koji je osposobljen da samostalno i odgovorno radi u stomatološkoj ordinaciji, preduzimajući sve stomatološke procedure i tehnike za koje nisu potrebne odgovarajuće zdravstvene specijalizacije.

Zahvaljujući nastavi, koju je savladao na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, osposobljen je za samostalno vođenje, organizaciju i upravljanje stomatološkom ordinacijom.

Takav doktor stomatologije, iškolovan na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je osposobljen ne samo, za individualni rad, nego je osposobljen i da bude dobar učesnik u timskom radu, a osim toga osposobljen je i za bavljenje naučno-istraživačkim radom koje stomatološka struka zahteva.


Ciljevi studijskog programa

Cilj Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, je da diplomirani doktor stomatologije tokom školovanja na ovom Fakultetu stekne naučna i stručna znanja kao i da ovlada veštinama procedura u stomatologiji. Neophodno je da diplomirani doktor stomatologije postane kompetentan stomatolog, osposobljen za samostalan i stručan rad u stomatološkoj praksi.

Cilj realizacije studijskog programa na Integrisanim akademskim studijama stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, stvaranje stručnjaka, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog, tako i privatnog sektora u našoj zemlji. Kako je krajnji cilj ovih studija očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba, a time i ukupnog zdravlja stanovništva, stvaranjem visokoobrazovnih i naučnih kadrova, doprinosi se daljem razvoju stomatološke nauke, usavršavanju i osavremenjivanju tehnologija rada u području stomatologije.

Kompetentnost stomatologa podrazumeva da je u potpunosti osposobljen za pravilnu i stručnu komunikaciju sa pacijentom, kao i sa zdravstvenim timom sa kojim radi. Osim toga, kompetentnost podrazumeva stručnost u dijagnostikovanju i prepoznavanju oboljenja vezanih za orofacijalnu regiju, kao i preduzimanje odgovarajućih terapijskih mera, koje se odnose kako na konzervativnu, tako i na hiruršku terapiju, koja se sprovodi u opštoj stomatološkoj praksi.

Kompetentan doktor stomatologije je u potpunosti obučen za korišćenje svih aparata neophodnih modernoj stomatološkoj praksi, kao i za primenu najsavremenijih preparata koji se nalaze na svetskom tržištu i koji su zvanično preporučeni od strane stomatoloških asocijacija.

Doktor stomatologije, koji je završio Integrisane studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, po kvalitetu svoga znanja i obučenosti u obavljanju svih opštih stomatoloških procedura, izjednačen je sa doktorima stomatologije koji su završili stomatološke fakultete u Evropi ili Americi, a koji su članovi ADEE, kao i Stomatološki fakultet u Pančevu, jer su svi fakulteti, članovi te organizacije, uskladili svoje programe studija i prihvatili jedan zajednički koncept studija stomatologije i neophodnih kompetentnosti svršenih doktora stomatologije.

Polazeći od ciljeva i zadataka visokoškolske ustanove, a time i studijskog programa, doktor stomatologije poseduje znanja vezana za osnove naučno-istraživačkog rada (ovladavanjem znanja iz predmeta: biohemija, anatomija, genetika, histologija, fiziologija, patološka fiziologija, farmakologija, farmakoterapija u stomatologiji, patologija, mikrobiologija, oralna patologija), kao i metodama naučno-istraživačkog rada, koje se koriste u bazičnim i kliničkim stomatološkim istraživanjima.

Znanja iz opšte medicine, koja su neophodna svakom kompetentnom doktoru stomatologije, stiču se ovladavanjem znanja iz kliničkih medicinskih predmeta (interna medicina, autoimune bolesti i oboljenja zglobova, neuropsihijatrija, infektivne bolesti, hirurgija, oftalmologija, otorinolaringologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, sudska medicina).

Usko stomatološka znanja doktor stomatologije poseduje zahvaljujući ovladavanju znanjem i veštinom rada prvo na pretkliničkim stomtološkim predmetima i radom na fantomima (što je obuhvaćeno kroz predmete: gnatologija, stomatološki materijali, bolesti zuba - pretklinika, i pretklinička protetika); a potom na kliničkim stomatološkim predmetima, ovladavanjem znanja i veštinom rada na pacijentu (što uključuje: preventivnu stomatologiju, dentalnu patologiju i endodonciju, mobilnu protetiku, fiksnu protetiku, oralnu medicinu, parodontologiju, anesteziju, oralnu hirurgiju, implantologiju, dečju stomatologiju, ortopediju vilica i maksilofacijalnu hirurgiju).

Da biste videli sadržaj predmeta kliknite na naziv odgovarajućeg predmeta u tabeli.

PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
1 001 Anatomija sa morfologijom zuba I NS O 90 90 0 0 9
2 002 Engleski jezik I AO O 60 0 0 0 6
3 003 Biohemija I TM O 45 30 0 0 6
4 004 Histologija sa embriologijom II NS O 45 60 0 0 8
5 005 Etika II TM O 30 0 0 2
6 006 Fiziologija II TM O 120 30 0 0 9
7 007 Patologija III TM O 30 30 0 0 6
8 008 Patološka fiziologija III TM O 60 30 0 0 8
9 009 Informatika III AO O 30 15 0 0 4
Izborni predmet - IB1
10 I 01 Istorija stomatologije III AO I 15 0 0 0 2
11 I 02 Latinski jezik I III AO I 15 0 0 0 2
Ukupno 525 285 0 0 60

DRUGA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
12 011 Mikrobiologija sa imunologijom IV TM O 60 30 0 0 6
13 012 Farmakologija sa toksikologijom IV TM O 60 30 0 0 4
14 013 Interna medicina IV NS O 45 60 0 0 8
15 014 Neuropsihijatrija V NS O 15 15 0 0 2
16 015 Infektivne bolesti V NS O 15 15 0 0 2
17 016 Oftalmologija V NS O 15 15 0 0 2
18 017 Javno zdravstvo V TM O 30 15 0 0 2
19 018 Opšta hirurgija V NS O 45 60 0 0 8
20 019 Otorinolaringologija V NS O 30 30 0 0 4
21 020 Radiologija VI NS O 40 50 0 0 6
22 021 Oralna patologija VI NS O 30 45 0 0 6
23 022 Preventivna stomatologija VI SA O 30 75 0 0 4
24 023 Dermatovenerologija VI NS O 15 15 0 0 2
25 024 Urgentna medicina VI NS O 15 15 0 0 2
Izborni predmet - IB2
26 I 03 Farmakoterapija u stomatologiji VI NS I 15 0 0 0 2
27 I 04 Latinski jezik II VI NS I 15 0 0 0 2
Ukupno 460 470 0 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
28 026 Bolesti zuba - pretklinika VII SA O 30 75 0 0 7
29 027 Oralna medicina VII NS O 30 60 0 0 6
30 028 Anesteziologija VII SA O 15 30 0 0 3
31 029 Stomatološki materijali VII NS O 30 0 0 0 2
32 030 Dentalna patologija VIII SA O 30 105 0 0 10
33 031 Oralna hirurgija VIII SA O 60 120 0 0 10
34 032 Gnatologija IX NS O 30 30 0 0 4
35 033 Stomatološka protetika - pretklinika IX SA O 60 90 0 0 7
36 034 Endodoncija IX SA O 30 210 0 0 9
Izborni predmet - IB3
37 I 05 Autoimune bolesti i oboljenja zglobova IX SA I 15 0 0 0 2
38 I 06 Organizacija zdravstvene zaštite u zajednici IX TM I 15 0 0 0 2
Ukupno 330 720 0 0 60

ČETVRTA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
39 036 Mobilna protetika X SA O 30 180 0 0 9
40 037 Dečja stomatologija X SA O 45 90 0 0 10
41 038 Fiksna protetika XI SA O 30 180 0 0 10
42 039 Genetika XI NS O 30 0 0 0 4
43 040 Implantologija XI SA O 15 15 0 0 3
44 041 Menadžment u zdravstvu XI AO O 30 0 0 0 3
45 042 Ortopedija vilica XII SA O 45 120 0 0 10
46 043 Parodontologija XII SA O 45 90 0 0 9
Izborni predmet - IB4
47 I 07 Gerontostomatologija XII NS I 15 0 0 0 2
48 I 08 Orofacijalni bol XII NS I 15 0 0 0 2
Ukupno 285 675 0 0 60

PETA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
49 045 Maksilofacijalna hirurgija XIII SA O 60 20 0 10 6
50 046 Sudska medicina XIII NS O 15 10 0 5 4
51 047 Biostatistika XIII TM O 30 0 0 5 2
52 048 Informacioni sistemi XIII AO O 15 10 0 5 2
53 049 Osnovi naučno istraživačkog rada I XIII NS O 20 15 0 15 2
54 050 Klinički blok XIV SA O 15 260 0 25 20
55 051 Osnovi naučnoistraživačkog rada II XIV NS O 15 15 0 170 7
Izborni predmet - IB5
56 I 09 Strani jezik II XV AO I 15 0 0 0 2
57 I 10 Strani jezik - konverzacijski XV AO I 15 0 0 0 2
58 054 Završni rad XV NS O / / / / 15
Ukupno 185 330 0 235 60