header spearator

Doktorske akademske studije (DAS)


Doktorske akademske studije stomatologije

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je razvoj i unapređenje stomatoloških nauka, razvoj kritičkog mišljenja studenata i kritičke analize dosadašnjih istraživanja na polju stomatologije, a time i obrazovanje kadrova, koji su u potpunosti osposobljeni da samostalno i stručno vode originalna naučna istraživanja, da kompetentno učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka, koji su od interesa za stomatološku nauku, kao i da obrazuju i obučavaju mlađe kadrove.

Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija podrazumevaju postizanje istovremeno naučnih sposobnosti i veština, kao i razvoj kreativne sposobnosti budućih doktora nauka, tako i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u zavisnosti od sklonosti samog studenta, a potrebnim za budući razvoj karijere. Kako su naučna osnova stomatoloških nauka biomedicinska istraživanja prvenstveno vezana za orofacijalnu regiju, a bazirana na fundamentalnim istraživanjima uz uvažavanje specifičnosti orofacijalne regije, tako su i ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Stomatološkog fakulteta u Pančevu, usmereni ka tim fundamentalnim istraživanjima.

Stomatološki fakultet u Pančevu, kao član Evropske i svetske asocijacije za edukaciju stomatologa (ADEE i ADEA) pridržava se principa stvaranja modela kurikuluma stomatologa, kako integrisanih akademskih studija, tako i doktorskih studija, a sve u saglasnosti sa principima Bolonjske deklaracije.


Nastavni plan i program

Studijski program doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, omogućava studentima, da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, sposobnosti i kompetencije da:

 • Samostalno rešavaju kako praktične, tako i teorijske probleme u oblasti stomatologije, kao i da ostvaruju dalja naučna istraživanja;
 • Mogu da se ravnopravno uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata na polju stomatologije;
 • Mogu da realizuju i unaprede razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru stomatologije, kao i da su osposobljeni da uspešno koriste najsavremenija znanja iz naučne oblasti stomatologija;
 • Kritički misle, rade i stvaraju kreativno i potpuno nezavisno;
 • Poštuju principe etičkog kodeksa i dobre kako naučne, tako i stručne prakse;
 • Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju svojih ili tima u kome rade, naučnoistraživačkih rezultata;
 • Da saopštavaju rezultate na naučnim konferencijama, objavljuju radove u naučnim časopisima, učestvuju u kreiranju novih metoda istraživanja;
 • Da svojim radom doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte na dobrobit svih.

Savladavanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija, student stiče i sledeće stručno-specifične kompetencije:

 • Temeljno poznaje i razume sve discipline stomatološke struke;
 • Sposoban je za rešavanje svih stručnih problema upotrebom naučnih metoda i postupaka;
 • U mogućnosti je da povezuje osnovna stručna i naučna znanja iz različitih oblasti stomatologije i da ih primeni u odgovarajućim situacijama;
 • U potpunosti je osposobljen za praćenje svih savremenih dostignuća u oblasti stomatološke struke;
 • Osposobljen je za stručnu i kvalifikovanu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija primenjivanih u stomatologiji.

MENTORI

Ime i prezime mentora Naučni karton
Ana JevremovićPREUZMI
Danimir JevremovićPREUZMI
Ema AleksićPREUZMI
Irena MelihPREUZMI
Jasmina MilićPREUZMI
Jovo KolarPREUZMI
Marjan MarjanovićPREUZMI
Milica GajićPREUZMI
Stevan AvramovPREUZMI
Veljko KolakPREUZMI

PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
1DA.22MNIMetode naučnoistraživačkog radaIO1205008
7DA.22IPD1Izborni predmet 1
8DA.22BIMBiotehnologija materijalaII3010012
9DA.22IORInfekcije orofacijalne regijeII3010012
10DA.22DENDentalna patologijaII3010012
11DA.22EMBEmbriologija i razvoj kraniofacijalnog kompleksaII3010012
12DA.22ETIEtiopatogeneza oboljenja parodoncijumaII3010012
13DA.22MZUMenadžment zdravstvenih ustanovaII3010012
2DA.22ZDSZdravstvena statistikaIO404008
14DA.22IPD2Izborni predmet 2
15DA.22MOPMobilna protetikaIII3010012
16DA.22ANHAnestezija u hirurgijiIII3010012
17DA.22ENDEndodoncijaIII3010012
18DA.22ETMEtiologija malokluzijaIII3010012
19DA.22TOPTerapija oboljenja parodoncijumaIII3010012
20DA.22PREPreduzetništvo u zdravstvuIII3010012
3DA.22BOOBiološke osnove orofacijalnog sistemaIO12080020
21DA.22IPD3Izborni predmet 3
22DA.22FIXFiksna protetikaIIII3010012
23DA.22TCVTumori i ciste vilicaIIII3010012
24DA.22IRPImunobiološki i reparacijski potencijal pulpeIIII3010012
25DA.22TKLTerapijski koncept lečenja u ortopediji vilicaIIII3010012
26DA.22DPPDete sa posebnim potrebamaIIII3010012
27DA.22OMUOboljenja mekih tkiva ustaIIII3010012
Ukupno380190060

DRUGA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
1DA.22MINMedicinska informatikaIVO705005
2DA.22SE1Seminar 1IVO03005
3DA.22SE2Seminar 2IVO04005
4DA.22SE3Seminar 3IVO04005
5DA.22DN1Dokaz naučne aktivnosti 1VO0200020
6DA.22DN2Dokaz naučne aktivnosti 2VIO0200020
Ukupno 70 560 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
31DA.22ER1Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 1VIIO0200020
32DA.22ER2Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 2VIIIO0200020
33DA.22ER3Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 3IXO0200010
34DA.22IDDIzrada doktorske disertacijeIXO0020010
Ukupno060020060
footer spearator