X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

285-1001000000770-37 AIK Bank

Za AIK banku

Za OTP banku

Kontakt

Doktorske akademske studije

Stomatološki fakultet u Pančevu je u potpunosti spreman za izvođenje doktorskih studija, što može potvrditi Rešenjem Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj: 660-01-00020/2018-14/1 od 19.04.2018. godine. Doktorske akademske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu imaju za cilj prenošenje naučnih znanja, razvoj i unapređenje nauke, kao i obezbeđivanje naučnog podmlatka iz oblasti stomatologije. Svrsishodnost ovih studija temelji se na saznanju i činjenici da jedino visokoškolovani naučni kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatološke nauke, kao naučnog polja, a time i daljem usavršavanju i osavremenjavanju tehnologije rada u području stomatologije, što sve za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usne duplje, a time i ukupnog zdravlja stanovništva. Na osnovu dosadašnjih rezultata rada i delovanja, kao i iskustva zaposlenih, Stomatološki fakultet u Pančevu bez sumnje je kompetentan da izvodi studijski programa doktorskih akademskih studija i školuje naučnike iz oblasti stomatoloških nauka.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija stomatologije je obrazovanje doktora medicinskih nauka – stomatologije, koji će svojim naučnim potencijalom, znanjem i stručnošću u potpunosti zadovoljiti potrebe za takvim kadrovima u fakultetskim i naučnoistraživačkim ustanovama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Svrha studijskog programa doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je razvoj i unapređenje stomatoloških nauka, razvoj kritičkog mišljenja studenata i kritičke analize dosadašnjih istraživanja na polju stomatologije, a time i obrazovanje kadrova, koji su u potpunosti osposobljeni da samostalno i stručno vode originalna naučna istraživanja, da kompetentno učestvuju u razvoju novih tehnologija i postupaka, koji su od interesa za stomatološku nauku, kao i da obrazuju i obučavaju mlađe kadrove.

Ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija podrazumevaju postizanje istovremeno naučnih sposobnosti i veština, kao i razvoj kreativne sposobnosti budućih doktora nauka, tako i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama u zavisnosti od sklonosti samog studenta, a potrebnim za budući razvoj karijere. Kako su naučna osnova stomatoloških nauka biomedicinska istraživanja prvenstveno vezana za orofacijalnu regiju, a bazirana na fundamentalnim istraživanjima uz uvažavanje specifičnosti orofacijalne regije, tako su i ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Stomatološkog fakulteta u Pančevu, usmereni ka tim fundamentalnim istraživanjima.

Stomatološki fakultet u Pančevu, kao član Evropske i svetske asocijacije za edukaciju stomatologa (ADEE i ADEA) pridržava se principa stvaranja modela kurikuluma stomatologa, kako integrisanih akademskih studija, tako i doktorskih studija, a sve u saglasnosti sa principima Bolonjske deklaracije.


Kompetencije diplomiranih studenata

Studijski program doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, omogućava studentima, da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, sposobnosti i kompetencije da:

 • Samostalno rešavaju kako praktične, tako i teorijske probleme u oblasti stomatologije, kao i da ostvaruju dalja naučna istraživanja;
 • Mogu da se ravnopravno uključe u realizaciju međunarodnih naučnih projekata na polju stomatologije;
 • Mogu da realizuju i unaprede razvoj novih tehnologija i postupaka u okviru stomatologije, kao i da su osposobljeni da uspešno koriste najsavremenija znanja iz naučne oblasti stomatologija;
 • Kritički misle, rade i stvaraju kreativno i potpuno nezavisno;
 • Poštuju principe etičkog kodeksa i dobre kako naučne, tako i stručne prakse;
 • Komuniciraju na profesionalnom nivou u saopštavanju svojih ili tima u kome rade, naučnoistraživačkih rezultata;
 • Da saopštavaju rezultate na naučnim konferencijama, objavljuju radove u naučnim časopisima, učestvuju u kreiranju novih metoda istraživanja;
 • Da svojim radom doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte na dobrobit svih.

Savladavanjem studijskog programa doktorskih akademskih studija, student stiče i sledeće stručno-specifične kompetencije:

 • Temeljno poznaje i razume sve discipline stomatološke struke;
 • Sposoban je za rešavanje svih stručnih problema upotrebom naučnih metoda i postupaka;
 • U mogućnosti je da povezuje osnovna stručna i naučna znanja iz različitih oblasti stomatologije i da ih primeni u odgovarajućim situacijama;
 • U potpunosti je osposobljen za praćenje svih savremenih dostignuća u oblasti stomatološke struke;
 • Osposobljen je za stručnu i kvalifikovanu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija primenjivanih u stomatologiji.

Lista mentora

Ime i prezime mentora Naučni karton
Ana JevremovićPREUZMI
Danimir JevremovićPREUZMI
Ema AleksićPREUZMI
Irena MelihPREUZMI
Jasmina MilićPREUZMI
Jovo KolarPREUZMI
Marjan MarjanovićPREUZMI
Milica GajićPREUZMI
Stevan AvramovPREUZMI
Veljko KolakPREUZMI

PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
1001Metode naučnoistraživačkog radaIO1205008
7024Izborni predmet 1
8IG01Biotehnologija materijalaII3010012
9IG01Infekcije orofacijalne regijeII3010012
10IG01Dentalna patologijaII3010012
11IG01Embriologija i razvoj kraniofacijalnog kompleksaII3010012
12IG01Etiopatogeneza oboljenja parodoncijumaII3010012
13IG01Menadžment zdravstvenih ustanovaII3010012
2002Zdravstvena statistikaIO404008
14024Izborni predmet 2
15IG02Mobilna protetikaIII3010012
16IG02Anestezija u hirurgijiIII3010012
17IG02EndodoncijaIII3010012
18IG02Etiologija malokluzijaIII3010012
19IG02Terapija oboljenja parodoncijumaIII3010012
20IG02Preduzetništvo u zdravstvuIII3010012
3004Biološke osnove orofacijalnog sistemaIO12080020
21024Izborni predmet 3
22IGO3Fiksna protetikaIIII3010012
23IG03Tumori i ciste vilicaIIII3010012
24IG03Imunobiološki i reparacijski potencijal pulpeIIII3010012
25IG03Terapijski koncept lečenja u ortopediji vilicaIIII3010012
26IG03Dete sa posebnim potrebamaIIII3010012
27IG03Oboljenja mekih tkiva ustaIIII3010012
Ukupno380190060

DRUGA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
1003Medicinska informatikaIVO705005
2023Seminar 1IVO03005
3024Seminar 2IVO04005
4025Seminar 3IVO04005
5026Dokaz naučne aktivnosti 1VO0200020
6027Dokaz naučne aktivnosti 2VIO0200020
Ukupno 70 560 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Obavezni
izborni
Aktivna nastava Ost. ESPB
P SIR
31028Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 1VIIO0200020
32029Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 2VIIIO0200020
33030Eksperimentalni rad na izradi doktorske disertacije 3IXO0200010
34030Izrada doktorske disertacijeIXO0020010
Ukupno060020060