header spearator

Specijalističke akademske studije (SAS)


Doktorske akademske studije stomatologije

Specijalističke akademske studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu traju jednu godinu i podeljene su na tri trimestra sa ukupno 60 ESPB bodova. Studijski program je koncipiran tako da student ima mogućnost da bira predmete iz odgovarajuće specijalističke grane stomatologije koja predstavlja njegovo polje interesovanja.


Predmeti prvog i drugog trimestra su šest izbornih predmeta, koje student bira iz šest ponuđenih grupa predmeta.

U prvoj grupi predmeta nalaze se: Asepsa i antisepsa, Endodontska terapija inficiranih kanala, Oboljenja parodoncijuma, Ortodontska dijagnoza i planiranje terapija i Bezmetalne keramičke nadoknade.

U drugoj grupi predmeta nalaze se: Osnovi oralnohirurških tehnika, Opturacija kanala korena - savremeni materijali i tehnike izvođenja, Klasifikacija i stadijumi parodontopatija, Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparata i Digitalni protokoli rada u stomatološkoj protetici.

U trećoj grupi predmeta nalaze se: Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implanta, Urgentna stanja u endodonciji, Plan terapije parodontopatije, Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparata i Minimalno invazivne protetske nadoknade

U četvrtoj grupi predmeta nalaze se: Nadogradnja grebena, Etiologija i patogeneza oboljenja pulpe i apeksnog parodoncijuma, Režanj operacija, Regulatori funkcije i posebne fiksnetehnike i Kompleksne parcijalne proteze

U petoj grupi predmeta nalaze se: Sinus lift procedura, Savremeni principi i tehnike preparacije kanala korena, Mukogingivalni hirurški zahvati, Bionatori i pokretni retineri i Oralno zdravlje osoba sa posebnim potrebama

Šesta grupa predmeta obuhvata sve predmete iz prethodno navedenih grupa predmeta.

Svaki od ponuđenih izbornih predmeta nosi 7 ESPB bodova, a nastava se obavlja u vidu predavanja (3 časa nedeljno), vežbi (2 časa nedeljno) i studijski istraživački rad (2 časa nedeljno).

Treći trimestar posvećen je izradi završnog specijalističkog rada, koji obavezno uključuje teorijski deo i eksperimentalna istraživanj i nosi 18 ESPB bodova.

Pregled kratkih sadržaja na Studijskom programu specijalističkih akademskih studija stomatologije dat je u knjizi predmeta

STUDIJSKI PROGRAM

R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
1 22IPS1 Izborni predmet 1 I
2 22ASE Asepsa i antisepsa I 30 20 0 20 0 7 I AO
3 22MES Endodontska terapija inficiranih kanala I 30 20 0 20 0 7 I TM
4 22OBP Oboljenja parodoncijuma I 30 20 0 20 0 7 I TM
5 22ODP Ortodontska dijagnoza i planiranje terapija I 30 20 0 20 0 7 I SK
6 22SMS Bezmetalne keramičke nadoknade I 30 20 0 20 0 7 I TM
7 22IPS2 Izborni predmet 2 I
8 22OOT Osnovi oralnohirurških tehnika I 30 20 0 20 0 7 I SK
9 22SKP Opturacija kanala korena - savremeni materijali i tehnike izvođenja I 30 20 0 20 0 7 I NK
10 22KSP Klasifikacija i stadijumi parodontopatija I 30 20 0 20 0 7 I TM
11 22BOD Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparata I 30 20 0 20 0 7 I SK
12 22DPR Digitalni protokoli rada u stomatološkoj protetici I 30 20 0 20 0 7 I AO
13 22IPS3 Izborni predmet 3 I
14 22IKU Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implanta I 30 20 0 20 0 7 I NK
15 22EMR Urgentna stanja u endodonciji I 30 20 0 20 0 7 I SK
16 22PTP Plan terapije parodontopatije I 30 20 0 20 0 7 I TM
17 22RAP Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparata I 30 20 0 20 0 7 I NK
18 22MIP Minimalno invazivne protetske nadoknade I 30 20 0 20 0 7 I NK
19 22IPS4 Izborni predmet 4 II
20 22NAG Nadogradnja grebena II 30 20 0 20 0 7 I NK
21 22ZNO Etiologija i patogeneza oboljenja pulpe i apeksnog parodoncijuma II 30 20 0 20 0 7 I NK
22 22REO Režanj operacija II 30 20 0 20 0 7 I NK
23 22RFP Regulatori funkcije i posebne fiksnetehnike II 30 20 0 20 0 7 I SK
24 22DEF Kompleksne parcijalne proteze II 30 20 0 20 0 7 I TM
25 22IPS5 Izborni predmet 5 II
26 22SLP Sinus lift procedura II 30 20 0 20 0 7 I NK
27 22DVZ Savremeni principi i tehnike preparacije kanala korena II 30 20 0 20 0 7 I TM
28 22MHZ Mukogingivalni hirurški zahvati II 30 20 0 20 0 7 I NK
29 22BPR Bionatori i pokretni retineri II 30 20 0 20 0 7 I SK
30 22OZP Oralno zdravlje osoba sa posebnim potrebama II 30 20 0 20 0 7 I TM
31 22IPS6 Izborni predmet 6 II
32 22ASE Asepsa i antisepsa II 30 20 0 20 0 7 I AO
33 22MES Multidisciplinarnost estetske stomatologije II 30 20 0 20 0 7 I TM
34 22OBP Oboljenja parodoncijuma II 30 20 0 20 0 7 I TM
35 22ODP Ortodontska dijagnoza i planiranje terapija II 30 20 0 20 0 7 I SK
36 22SMS Savremeni materijali u stomatološkoj protetici II 30 20 0 20 0 7 I TM
37 22OOT Osnovi oralnohirurških tehnika II 30 20 0 20 0 7 I SK
38 22SKP Savremeni koncept preparacije kaviteta za direktne i indirektne restauracije II 30 20 0 20 0 7 I NK
39 22KSP Klasifikacija i stadijumi parodontopatija II 30 20 0 20 0 7 I TM
40 22BOD Biomehanička osnova delovanja aktivnih pločastih i fiksnih aparata II 30 20 0 20 0 7 I SK
41 22DPR Digitalni protokoli rada u stomatološkoj protetici II 30 20 0 20 0 7 I AO
42 22IKU Indikacije i kontraindikacije za ugradnju implanta II 30 20 0 20 0 7 I NK
43 22EMR Estetski materijali u restaurativnoj stomatologiji II 30 20 0 20 0 7 I SK
44 22PTP Plan terapije parodontopatije II 30 20 0 20 0 7 I TM
45 22RAP Retencija aktivnih pločastih i fiksnih aparata II 30 20 0 20 0 7 I NK
46 22MIP Minimalno invazivne protetske nadoknade II 30 20 0 20 0 7 I NK
47 22NAG Nadogradnja grebena II 30 20 0 20 0 7 I NK
48 22ZNO Zbrinjavanje nekarijesnih oštećenja čvrstih zubnih tkiva II 30 20 0 20 0 7 I NK
49 22REO Režanj operacija II 30 20 0 20 0 7 I NK
50 22RFP Regulatori funkcije i posebne fiksnetehnike II 30 20 0 20 0 7 I SK
51 22DEF Dentalna fotografija II 30 20 0 20 0 7 I TM
52 22SLP Sinus lift procedura II 30 20 0 20 0 7 I NK
53 22DVZ Diskoloracija vitalnih i avitalnih zuba II 30 20 0 20 0 7 I TM
54 22MHZ Mukogingivalni hirurški zahvati II 30 20 0 20 0 7 I NK
55 22BPR Bionatori i pokretni retineri II 30 20 0 20 0 7 I SK
56 22OZP Oralno zdravlje osoba sa posebnimpotrebama II 30 20 0 20 0 7 I TM
57 22ZSR Završni specijalistički rad III 0 0 0 200 0 18 O NS
footer spearator