header spearator

Univerzitet


Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu

Stomatološki fakultet u Pančevu je član Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, jednog od vodećih Univerziteta u Srbiji, sa tradicijom dugom od 20 godina. Univerzitet Privredna akademija poseduje međunarodni sertifikat sertifikacione kuće TUV AUSTRIA CERT iz Beča, koji potvrđuje da je sistem kvaliteta Univerziteta, za delatnost pružanje obrazovnih usluga i naučno istraživanje u oblasti visokog obrazovanja, usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Univerzitet je osnovan 2000. godine sa ciljem da u uslovima ubrzane rekonstrukcije naše privrede, države i pravosuđa, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će već u toku školovanja primenjujući znanje iz celog sveta, biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, kao i da se osposobe za one ciljeve i zadatke, u našoj privredi i društvu, koji se očekuju u narednom periodu.

Od osnivanja do danas, prateći trendove razvoja visokog obrazovanja, Univerzitet je prerastao u prestižnu visokoškolsku ustanovu koja kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu čvrsto je pozicioniran na domaćem tržištu visokog obrazovanja. Univerzitet je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.

Danas Univerzitet u svom sastavu ima osam fakulteta:

  • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu
  • Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
  • Stomatološki fakultet u Pančevu
  • Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu
  • Farmaceutski fakultet, Novi Sad
  • Fakultet za evropske, pravno-političke studije u Novom Sadu
  • Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu
  • Fakultet društvenih nauka, Beograd

Svi fakulteti u sastavu Univerziteta su akreditovani, kao i studijski programi na sva tri nivoa studija.

Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta i Fakulteta u njegovom sastavu. Zbog toga je na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran Centar za međunarodnu saradnju. Osnovni cilj je internacionalizacija: realizacija zajedničkih projekata, mobilnost studenata i nastavnog kadra. Na nivou Univerziteta do sada je velik broj ugovora o saradnji sa visokoškolskim institucijama evropskih zemalja. Na taj način postiže se transparentnost nauke i internacionalizacija diploma Univerziteta Privredna akademija.

Uverenje o akreditaciji, dozvolu za rad kao i detaljnije informacije možete pogledati na zvaničnom web sajtu Univerziteta Privredna Akademija.

footer spearator