header spearator

Integrisane akademske studije (IAS)


Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije predstavljaju, u suštini, spoj osnovnih i master studija. Traju pet godina i nose 300 ESPB.

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.


Nastavni plan i program

Nastavni program je baziran na usvojenim principima Bolonjske deklaracije kao i na programima domaćih i evro stomatoloških fakulteta. Nastava traje pet školskih godina i organizovana je kroz ukupno 15 trimestara nastave. Nastavni plan i program studija su definisani uz primenu standarda i principa Bolonjske deklaracije (kao polazne osnove za integraciju našeg obrazovnog sistema u sistem Evro zajednice). Plan i program Fakulteta su usaglašeni sa mogućnostima studenata u ovladavanju znanja uz pomoć savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. Na taj način studenti postižu visok stepen znanja u stomatološkoj struci. Broj predmeta i nastava po predmetima u potpunosti su usaglašeni sa potrebama prakse i univerzitetskog obrazovanja i obezbeđuju najkvalitetniji obrazovni proces.


Organizacija nastave

 • Nastavni proces je organizovan kroz trimestre
 • Kontinuirana nastava tokom godine i polaganje ispita posle svakog odslušanog predmeta,
 • Uspostavljeni su sistemi kredita,
 • Rad u malim grupama,
 • Savremena oprema (instituti, laboratorije i klinike),
 • Maksimalna kreativnost studenata u procesu ucenja,
 • Pohađanje nastave je obavezno,
 • Novom metodologijom organizacije nastave i ispitivanja izbegavaju se stresne situacije tokom studija,

Oblici nastave

 • Nastava bazičnih stomatoloških predmeta izvodi se u vežbaonicama i salama Fakulteta
 • Praktična nastava opšte medicinskih predmeta izvodi se u Medicinskom centru "Južni Banat" u Pančevu.
 • Nastava stomatoloških kliničkih predmeta obavlja se na Institutu za stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Pančevu na savremenim stomatološkim aparatima.

Struktura studijskog programa

Studijski program Integrisanih akademskih studija stomatologije ima za cilj obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog tako i privatnog sektora u našoj zemlji. Imajući u vidu da jedino stručno visokoobrazovani kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatologije, usavršavanju i osavremenjavanju tehnologija rada u području stomatologije, što za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba, a time i ukupnog zdravlja stanovništva. Obrazujući ove kadrove, Stomatološki fakultet u Pančevu istovremeno daje svoj doprinos cilju povećanja broja stanovnika sa visokim obrazovanjem u zemlji.

Krajnji ishod Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je, da diplomirani doktori stomatologije mogu samostalno da rade u stomatološkim ordinacijama i da su kompetentni za izvođenje svih stomatoloških intervencija, koje se obavljaju na nivou opšte stomatologije, kao i mogućnost nastavka edukacije na specijalističkim akademskim studijama ili doktorskim studijama stomatologije, uz podrazumevajuće bavljanje naučno-istraživačkim radom. Po okončanim studijama i odbrani diplomskog rada, student stiče stručni akademski naziv – doktor stomatologije.

Uslovi za upis na Integrisane akademske studije stomatologije su: završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, kao i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija. Merila za utvrđivanje redosleda kandidata - rang lista, utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na prijemnom ispitu (maksimum 60 poena – po 30 poena iz svakog predmeta).

Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovi kratki sadržaji na Studijskom programu integrisanih akademskih studija stomatologije dat je u knjizi predmeta.

Integrisane akademske studije stomatologije traju 15 trimestara – pet godina u obimu od 300 ESPB bodova. Zahvaljujući organizovanoj nastavi po trimestrima istovremeno je skraćeno vreme studiranja, povećana prohodnost na ispitima i povećana srednja ocena studiranja. Nastava je kondenzovana, što iziskuje maksimalnu angažovanost profesora i saradnika. Kontrinuirani rad studenata u toku tri trimestra u jednoj školskog godini, omogućava da studenti lakše savladaju predviđeno gradivo i sa uspehom okončaju slušanje predmeta. Nastavni program Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je tako koncipiran da od prve do pete godine student stiče znanja koja se uvek baziraju na znanju stečenom u prethodnoj godini studija i predmeti su raspoređeni po trimestrima u svakoj godini po logičnom redosledu sticanja znanja iz oblasti stomatologije. Na prvoj godini studija student stiče znanja iz opšte-obrazovnih i bazičnih stomatoloških predmeta i na taj način stiče neophodna znanja za dalje praćenje nastave. Na drugoj godini studija student stiče znanja iz kliničkih medicinskih i predkliničkih stomatoloških predmeta, čime se osposobljava za praćenje nastave iz kliničkih stomatoloških predmeta. U trećoj godini studija, student stiče znanja iz predkliničkih stomatoloških predmeta, kao i osnovnih kliničkih stomatoloških predmeta. Tokom četvrte godine studija, student stiče znanja iz kliničkih stomatoloških predmeta, koji ga osposobljavaju za samostalan rad na pacijentu i uvode u naučno-istraživački rad. Na petoj godini studija, student stiče znanja neophodna za samostalan rad sa pacijentom i osposobljava se za bavljenje naučno-istraživačkim radom.

Rad u malim grupama, što je posebno značajno za kliničke stomatološke predmete se postiže odgovarajućim sistemom organizacije nastave, tako da svaki student ima svoje radno mesto (stomatološka stolica) i pacijenta, a osim potrebnog broja časova vežbi, nastave i studijskog istraživačkog rada, potrebno je da ispune odgovarajuće programe u vidu broja kompletno obavljenih stomatoloških intervencija (dijagnoza i terapija – konzervativna, hirurška, protetska), što iziskuje različito opterećenje u okviru nastave.

Svaka godina studija se vrednuje sa 60 ESPB bodova.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Integrisanih akademskih studija stomatologije je obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog, tako i privatnog sektora u našoj zemlji, što je u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Iz razloga što je cilj obrazovanja diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, postizanje i održavanje nivoa kvaliteta usluga, čime se stiče potpuno poverenje korisnika, kao i stalni razvoj stomatološke nauke i prakse i praćenje savremenih naučnih kretanja; primena savremenih metoda i tehnika u procesu obrazovanja studenata; primena rezultata naučnih istraživanja u procesu nastave i procesima rada Fakulteta; uvođenje savremene opreme i novih metoda rada i unapređenje efikasnosti i efektivnosti u korišćenju resursa.

Svrha realizacije Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je dobijanje kompetentnog doktora stomatologije, koji je osposobljen da samostalno i odgovorno radi u stomatološkoj ordinaciji, preduzimajući sve stomatološke procedure i tehnike za koje nisu potrebne odgovarajuće zdravstvene specijalizacije.

Zahvaljujući nastavi, koju je savladao na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, osposobljen je za samostalno vođenje, organizaciju i upravljanje stomatološkom ordinacijom.

Takav doktor stomatologije, iškolovan na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je osposobljen ne samo, za individualni rad, nego je osposobljen i da bude dobar učesnik u timskom radu, a osim toga osposobljen je i za bavljenje naučno-istraživačkim radom koje stomatološka struka zahteva.


Ciljevi studijskog programa

Cilj Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, je da diplomirani doktor stomatologije tokom školovanja na ovom Fakultetu stekne naučna i stručna znanja kao i da ovlada veštinama procedura u stomatologiji. Neophodno je da diplomirani doktor stomatologije postane kompetentan stomatolog, osposobljen za samostalan i stručan rad u stomatološkoj praksi.

Cilj realizacije studijskog programa na Integrisanim akademskim studijama stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, stvaranje stručnjaka, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog, tako i privatnog sektora u našoj zemlji. Kako je krajnji cilj ovih studija očuvanje i unapređenje zdravlja usta i zuba, a time i ukupnog zdravlja stanovništva, stvaranjem visokoobrazovnih i naučnih kadrova, doprinosi se daljem razvoju stomatološke nauke, usavršavanju i osavremenjivanju tehnologija rada u području stomatologije.

Kompetentnost stomatologa podrazumeva da je u potpunosti osposobljen za pravilnu i stručnu komunikaciju sa pacijentom, kao i sa zdravstvenim timom sa kojim radi. Osim toga, kompetentnost podrazumeva stručnost u dijagnostikovanju i prepoznavanju oboljenja vezanih za orofacijalnu regiju, kao i preduzimanje odgovarajućih terapijskih mera, koje se odnose kako na konzervativnu, tako i na hiruršku terapiju, koja se sprovodi u opštoj stomatološkoj praksi.

Kompetentan doktor stomatologije je u potpunosti obučen za korišćenje svih aparata neophodnih modernoj stomatološkoj praksi, kao i za primenu najsavremenijih preparata koji se nalaze na svetskom tržištu i koji su zvanično preporučeni od strane stomatoloških asocijacija.

Doktor stomatologije, koji je završio Integrisane studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, po kvalitetu svoga znanja i obučenosti u obavljanju svih opštih stomatoloških procedura, izjednačen je sa doktorima stomatologije koji su završili stomatološke fakultete u Evropi ili Americi, a koji su članovi ADEE, kao i Stomatološki fakultet u Pančevu, jer su svi fakulteti, članovi te organizacije, uskladili svoje programe studija i prihvatili jedan zajednički koncept studija stomatologije i neophodnih kompetentnosti svršenih doktora stomatologije.

Polazeći od ciljeva i zadataka visokoškolske ustanove, a time i studijskog programa, doktor stomatologije poseduje znanja vezana za osnove naučno-istraživačkog rada (ovladavanjem znanja iz predmeta: biohemija, anatomija, genetika, histologija, fiziologija, patološka fiziologija, farmakologija, farmakoterapija u stomatologiji, patologija, mikrobiologija, oralna patologija), kao i metodama naučno-istraživačkog rada, koje se koriste u bazičnim i kliničkim stomatološkim istraživanjima.

Znanja iz opšte medicine, koja su neophodna svakom kompetentnom doktoru stomatologije, stiču se ovladavanjem znanja iz kliničkih medicinskih predmeta (interna medicina, autoimune bolesti i oboljenja zglobova, neuro, infektivne bolesti, hirurgija, oftalmologija, otorinolaringologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, sudska medicina).

Usko stomatološka znanja doktor stomatologije poseduje zahvaljujući ovladavanju znanjem i veštinom rada prvo na pretkliničkim stomtološkim predmetima i radom na fantomima (što je obuhvaćeno kroz predmete: gnatologija, stomatološki materijali, bolesti zuba - pretklinika, i pretklinička protetika); a potom na kliničkim stomatološkim predmetima, ovladavanjem znanja i veštinom rada na pacijentu (što uključuje: preventivnu stomatologiju, dentalnu patologiju i endodonciju, mobilnu protetiku, fiksnu protetiku, oralnu medicinu, parodontologiju, anesteziju, oralnu hirurgiju, implantologiju, dečju stomatologiju, ortopediju vilica i maksilofacijalnu hirurgiju).

Da biste videli sadržaj predmeta kliknite na naziv odgovarajućeg predmeta u tabeli.

PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
1 22ANT Anatomija sa morfologijom zuba I 90 90 0 0 0 10 O NS
2 22EN1 Engleski jezik I 40 0 0 0 0 4 O AO
3 22BHM Biohemija I 40 30 0 0 0 5 O TM
4 22HST Histologija sa embriologijom II 40 60 0 0 0 7 O TM
5 22BIH Biologija sa humanom genetikom II 40 10 0 0 0 4 O TM
6 22FIZ Fiziologija II 90 30 0 0 0 8 O TM
7 22PAT Patologija III 30 30 0 0 0 5 O TM
8 22PFZ Patološka fiziologija III 60 30 0 0 0 7 O TM
9 22INF Informatika III 30 10 0 0 0 4 O AO
Izborni predmet 1
11 22ETI Etika III 30 0 0 0 0 3 I TM
12 22HEM Hemija III 30 0 0 0 0 3 I TM
Izborni predmet 2
14 22MCE Matične ćelije III 30 0 0 0 0 3 I NS
15 22ORH Oralna homeostaza III 30 0 0 0 0 3 I TM
Ukupno 520 290 0 0 0 60

DRUGA GODINA STUDIJA

>
R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
16 22MSI Mikrobiologija sa imunologijom IV 60 30 0 0 0 6 O TM
17 22FST Farmakologija sa toksikologijom IV 60 30 0 0 0 6 O TM
19 22INM Interna medicina IV 50 60 0 0 0 8 O NSK
18 22NEU Neuropsihijatrija IV 30 10 0 0 0 3 O NSK
22 22ORL Otorinolaringologija V 30 10 0 0 0 4 O NSK
20 22OFT Oftalmologija V 20 10 0 0 0 3 O NSK
21 22OPH Opšta hirurgija V 50 60 0 0 0 8 O NSK
23 22IBO Infektivne bolesti V 20 10 0 0 0 3 O NSK
24 22PRV Preventivna stomatologija VI 40 50 0 0 0 7 O SK
25 22DER Dermatovenerologija VI 30 10 0 0 0 3 O NSK
26 22URM Urgentna medicina VI 30 10 0 0 0 3 O NSK
Izborni predmet 3
28 22FUS Farmakoterapija u stomatologiji VI 30 0 0 0 0 3 I TM
29 22JAZ Javno zdravstvo VI 30 0 0 0 0 3 I TM
Izborni predmet 4
31 22OHA Oralna higijena VI 30 0 0 0 0 3 I SA
32 22STE Sterilizacija i dezinfekcija u stomatologiji VI 30 0 0 0 0 3 I TM
Ukupno 480 290 0 0 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
33 22ORP Oralna patologija VII 30 40 0 0 0 5 O NSK
34 22ODR Opšta i dentalna radiologija VII 60 30 0 0 0 8 O NSK
35 22GNA Gnatologija VII 60 30 0 0 0 6 O NS
Izborni predmet 5
42 22OZZ Organizacija zdravstvene zaštite VII 30 0 0 0 0 3 I TM
45 22MUZ Menadžment u zdravstvu VII 30 0 0 0 0 3 I AO
36 22ANE Anesteziologija u stomatologiji VIII 40 20 0 0 0 7 O SK
37 22STM Stomatološki materijali VIII 30 0 0 0 0 3 O NS
38 22ORM Oralna medicina VIII 40 40 0 0 20 7 O NSK
Izborni predmet 6
43 22UOK Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života VIII 30 0 0 0 0 3 I NS
46 22DMP Dijagnostički markeri pljuvačke VIII 30 0 0 0 0 3 I TM
39 22BZP Bolesti zuba pretklinika IX 60 90 0 0 20 9 O SK
40 22SPP Stomatološka protetika pretklinika IX 60 90 0 0 20 9 O SK
Ukupno 440 340 0 0 60 60

ČETVRTA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
41 22OHI Oralna hirurgija X 50 90 0 0 20 10 O SK
42 22DEP Dentalna patologija X 40 100 0 0 20 10 O SK
43 22END Endodoncija XI 40 100 0 0 20 10 O SK
44 22MOB Mobilna protetika XI 40 90 0 0 20 10 O SK
Izborni predmet 7
46 22GER Gerontostomatologija XI 30 0 0 0 0 3 I NS
47 22PLS Primena lasera u stomatologiji XI 30 0 0 0 0 3 I NS
48 22PAR Parodontologija XII 40 90 0 0 20 7 O SK
49 22DEC Dečja stomatologija XII 40 90 0 0 20 7 O SK
Izborni predmet 8
51 22TPP Terapijska profilaksa kod rizičnih pacijenata XII 30 0 0 0 0 3 I TM
52 22ORF Orofacijalni bol XII 30 0 0 0 0 3 I NS
Ukupno 310/td> 560 0 0 120 60

PETA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta T Tip Status
predmeta
Časovi aktivne nastave Ostali
časovi
ESPB
P V DON
53 22MAX Maksilofacijalna hirurgija XIII 60 20 0 10 0 8 O SK
54 22FIX Fiksna protetika XIII 40 90 0 0 20 10 O SK
Izborni predmet 9
56 22EN2 Engleski jezik 2 XIII 30 0 0 0 0 3 I AO
57 22KOM Kompjuterizovana stomatologija XIII 30 0 0 0 0 3 I NS
58 22SUD Sudska medicina XIV 30 10 10 10 0 5 O TM
59 22ORT Ortopedija vilica XIV 40 90 0 0 20 9 O SK
60 22IMP Implantologija XIV 20 20 0 0 10 4 O SK
61 22NIR Osnovi naučnoistraživačkog rada XV 50 40 0 100 0 5 O NS
62 22KBL Klinički blok XV 30 100 0 0 40 8 O SK
63 22ZIR Završni rad XV 0 0 90 0 90 8 O TM
Ukupno 300 370 100 120 90 60
footer spearator