X

Telefon:

Fax:

Radno vreme:

Dinarski tekući račun:

 

Instrukcije za devizno plaćanje:E-mail:

013 2351 292

013 2366 582

08:00 - 19:00, ponedeljak - petak

105-2989972-91 AIK Bank

205-173824-88 NLB Komercijalna

Za NLB Komercijalnu banku

Za OTP banku

Kontakt

Integrisane akademske studije - 2021

U prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i koje je položilo prijemni ispit. Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspega postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.


Nastavni plan i program

Nastavni program je baziran na usvojenim principima Bolonjske deklaracije kao i na programima domaćih i evropskih stomatoloških fakulteta. Nastava traje pet školskih godina i organizovana je kroz ukupno 15 trimestara nastave. Nastavni plan i program studija su definisani uz primenu standarda i principa Bolonjske deklaracije (kao polazne osnove za integraciju našeg obrazovnog sistema u sistem Evropske zajednice). Plan i program Fakulteta su usaglašeni sa mogućnostima studenata u ovladavanju znanja uz pomoć savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća u ovoj oblasti. Na taj način studenti postižu visok stepen znanja u stomatološkoj struci. Broj predmeta i nastava po predmetima u potpunosti su usaglašeni sa potrebama prakse i univerzitetskog obrazovanja i obezbeđuju najkvalitetniji obrazovni proces.


Organizacija nastave

 • Nastavni proces je organizovan kroz trimestre;
 • Kontinuirana nastava tokom godine i polaganje ispita posle svakog odslušanog predmeta;
 • Uspostavljeni su sistemi kredita;
 • Rad u malim grupama;
 • Savremena oprema (instituti, laboratorije i klinike);
 • Maksimalna kreativnost studenata u procesu učenja;
 • Pohađanje nastave je obavezno;
 • Novom metodologijom organizacije nastave i ispitivanja izbegavaju se stresne situacije tokom studija;

Oblici nastave

 • Nastava na opšteobrazovnim, bazičnim i pretkliničkim stomatološkim predmetima izvodi se u vežbaonicama i salama Fakulteta
 • Praktična nastava na kliničkim medicinskim predmeta izvodi se u nastavnim bazama sa kojima Stomatološki fakultet ima potpisane ugovore i sporazume o poslovno tehničkoj saradnji.
 • Praktična nastava na stomatološkim kliničkim predmetima obavlja se na Institutu za stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Struktura studijskog programa

Studijski program Integrisanih akademskih studija stomatologije ima za cilj obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog tako i privatnog sektora. Imajući u vidu da jedino stručno visokoobrazovani kadrovi mogu doprineti daljem razvoju stomatologije, usavršavanju i osavremenjavanju tehnologija rada u području stomatologije, što za krajnji cilj ima očuvanje i unapređenje zdravlja usne duplje, a time i celokupnog zdravlja stanovništva. Obrazujući ove kadrove, Stomatološki fakultet u Pančevu istovremeno daje svoj doprinos cilju povećanja broja stanovnika sa visokim obrazovanjem u zemlji.

Krajnji ishod Integrisanih akademskih diplomskih studija stomatologije je da diplomirani doktori stomatologije mogu samostalno da rade u stomatološkim ordinacijama i da su kompetentni za izvođenje svih stomatoloških intervencija, koje se obavljaju na nivou opšte stomatologije, kao i mogućnost nastavka edukacije na specijalističkim akademskim studijama ili doktorskim akademskim studijama stomatologije, uz podrazumevajuće bavljanje naučnoistraživačkim radom. Po okončanim studijama i odbrani završnog rada, student stiče stručni akademski naziv – doktor stomatologije.

Uslovi za upis na Integrisane akademske studije stomatologije su: završena gimnazija ili srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, kao i položen prijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija. Merila za utvrđivanje redosleda kandidata - rang lista, utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i uspeha na prijemnom ispitu (maksimum 60 poena – po 30 poena iz svakog predmeta).

Pregled obaveznih i izbornih predmeta, kao i njihovi kratki sadržaji na Studijskom programu integrisanih akademskih studija stomatologije dat je u knjizi predmeta.

Integrisane akademske studije stomatologije traju 15 trimestara – pet godina u obimu od 300 ESPB bodova. Zahvaljujući organizovanoj nastavi po trimestrima istovremeno je skraćeno vreme studiranja, povećana prohodnost na ispitima i povećana srednja ocena studiranja. Nastava je kondenzovana, što iziskuje maksimalnu angažovanost nastavnika i saradnika. Kontrinuirani rad studenata u toku tri trimestra u jednoj školskoj godini, omogućava da studenti lakše savladaju predviđeno gradivo i sa uspehom okončaju slušanje predmeta. Nastavni program Integrisanih akademskih studija stomatologije tako je koncipiran da od prve do poslednje godine student stiče znanja koja se uvek oslanjaju na znanja stečena u prethodnoj godini studija. Predmeti su raspoređeni po trimestrima u svakoj godini po logičnom redosledu sticanja znanja iz oblasti stomatologije. Na prvoj godini studija student stiče znanja iz opšteobrazovnih i bazičnih stomatoloških predmeta, odnosno ona znanja koja predstavljaju osnovu i koja su neophodna za dalje praćenje nastave. Na drugoj godini studija student stiče znanja iz kliničkih medicinskih i pretkliničkih stomatoloških predmeta, čime se osposobljava za praćenje nastave na kliničkim stomatološkim predmetima. Od tog momenta pa sve do kraja studija, student stiče znanja iz kliničkih stomatoloških predmeta koja ga osposobljavaju za samostalan rad na pacijentu i uvode u naučnoistraživački rad.

Rad u malim grupama, što je posebno značajno za kliničke stomatološke predmete, postiže se odgovarajućim sistemom organizacije nastave, tako da svaki student ima svoje radno mesto (stomatološka stolica) i pacijenta, a osim potrebnog broja časova vežbi, nastave i studijskog-istraživačkog rada, potrebno je da ispune odgovarajuće programe u vidu broja kompletno obavljenih stomatoloških intervencija (dijagnoza i terapija – konzervativna, hirurška, protetska).

Svaka godina studija se vrednuje sa 60 ESPB bodova.


Svrha studijskog programa

Svrha studijskog programa Integrisanih akademskih studija stomatologije je obrazovanje diplomiranih stomatologa – doktora stomatologije, koji će kvalitetom svojih znanja moći da zadovolje potrebe tržišta rada, kako javnog, tako i privatnog sektora, što je u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Svrha realizacije studijskog programa Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je dobijanje kompetentnog doktora stomatologije, koji je osposobljen da samostalno i odgovorno radi u stomatološkoj ordinaciji, preduzimajući sve stomatološke procedure i tehnike za koje nisu potrebne odgovarajuće zdravstvene specijalizacije.

Zahvaljujući nastavi, koju je savladao na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, osposobljen je za samostalno vođenje, organizaciju i upravljanje stomatološkom ordinacijom.

Takav doktor stomatologije osposobljen je ne samo za individualni već i za timski rad, kao i za bavljenje naučnoistraživačkim radom koje stomatološka struka zahteva.


Ciljevi studijskog programa

Cilj Integrisanih akademskih studija stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, je da diplomirani doktor stomatologije tokom školovanja na ovom Fakultetu stekne naučna i stručna znanja kao i da ovlada veštinama procedura u stomatologiji. Neophodno je da diplomirani doktor stomatologije postane kompetentan stomatolog, osposobljen za samostalan i stručan rad u stomatološkoj praksi.

Kompetentnost stomatologa podrazumeva da je u potpunosti osposobljen za pravilnu i stručnu komunikaciju sa pacijentom, kao i sa zdravstvenim timom sa kojim radi. Osim toga, kompetentnost podrazumeva stručnost u dijagnostikovanju i prepoznavanju oboljenja vezanih za orofacijalnu regiju, kao i preduzimanje odgovarajućih terapijskih mera, koje se odnose kako na konzervativnu, tako i na hiruršku terapiju, koja se sprovodi u opštoj stomatološkoj praksi.

Kompetentan doktor stomatologije je u potpunosti obučen za korišćenje svih aparata neophodnih modernoj stomatološkoj praksi, kao i za primenu najsavremenijih preparata koji su dostupni na svetskom tržištu.

Doktor stomatologije, koji je završio Integrisane studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, po kvalitetu svojeg znanja i obučenosti u obavljanju svih opštih stomatoloških procedura izjednačen je sa doktorima stomatologije koji su završili stomatološke fakultete u Evropi ili Americi, a koji su članovi ADEE, jer su svi fakulteti, a koji su članovi te organizacije, uskladili svoje programe studija i prihvatili jedan zajednički koncept studija stomatologije i neophodnih kompetentnosti svršenih doktora stomatologije.

PRVA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
1 22ANT Anatomija sa morfologijom zuba I 90 90 0 0 0 10 O NS
2 22EN1 Engleski jezik I 40 0 0 0 0 4 O AO
3 22BHM Biohemija I 40 30 0 0 0 5 O TM
4 22HST Histologija sa embriologijom II 40 60 0 0 0 7 O TM
5 22BIH Biologija sa humanom genetikom II 40 10 0 0 0 4 O TM
6 22FIZ Fiziologija II 90 30 0 0 0 8 O TM
7 22PAT Patologija III 30 30 0 0 0 5 O TM
8 22PFZ Patološka fiziologija III 60 30 0 0 0 7 O TM
9 22INF Informatika III 30 10 0 0 0 4 O AO
10 22IPI1 Izborni predmet 1 I
11 22ETI Etika III 30 0 0 0 0 3 I TM
12 22HEM Hemija III 30 0 0 0 0 3 I TM
13 22IPI2 Izborni predmet 2 I
14 22MCE Matične ćelije III 30 0 0 0 0 3 I NS
15 22ORH Oralna homeostaza III 30 0 0 0 0 3 I TM
Ukupno 520 290 0 0 0 60

DRUGA GODINA STUDIJA

>
R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
16 22MSI Mikrobiologija sa imunologijom IV 60 30 0 0 0 6 O TM
17 22FST Farmakologija sa toksikologijom IV 60 30 0 0 0 6 O TM
19 22INM Interna medicina IV 50 60 0 0 0 8 O NSK
18 22NEU Neuropsihijatrija IV 30 10 0 0 0 3 O NSK
22 22ORL Otorinolaringologija V 30 10 0 0 0 4 O NSK
20 22OFT Oftalmologija V 20 10 0 0 0 3 O NSK
21 22OPH Opšta hirurgija V 50 60 0 0 0 8 O NSK
23 22IBO Infektivne bolesti V 20 10 0 0 0 3 O NSK
24 22PRV Preventivna stomatologija VI 40 50 0 0 0 7 O SK
25 22DER Dermatovenerologija VI 30 10 0 0 0 3 O NSK
26 22URM Urgentna medicina VI 30 10 0 0 0 3 O NSK
27 22IPI3 Izborni predmet 3 I
28 22FUS Farmakoterapija u stomatologiji VI 30 0 0 0 0 3 I TM
29 22JAZ Javno zdravstvo VI 30 0 0 0 0 3 I TM
30 22IPI4 Izborni predmet 4 I
31 22OHA Oralna higijena VI 30 0 0 0 0 3 I SA
32 22STE Sterilizacija i dezinfekcija u stomatologiji VI 30 0 0 0 0 3 I TM
Ukupno 480 290 0 0 0 60

TREĆA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
33 22ORP Oralna patologija VII 30 40 0 0 0 5 O NSK
34 22ODR Opšta i dentalna radiologija VII 60 30 0 0 0 8 O NSK
35 22GNA Gnatologija VII 60 30 0 0 0 6 O NS
41 22IPI5 Izborni predmet 5 I
42 22OZZ Organizacija zdravstvene zaštite VII 30 0 0 0 0 3 I TM
45 22MUZ Menadžment u zdravstvu VII 30 0 0 0 0 3 I AO
36 22ANE Anesteziologija u stomatologiji VIII 40 20 0 0 0 7 O SK
37 22STM Stomatološki materijali VIII 30 0 0 0 0 3 O NS
38 22ORM Oralna medicina VIII 40 40 0 0 20 7 O NSK
44 22IPI6 Izborni predmet 6 I
43 22UOK Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života VIII 30 0 0 0 0 3 I NS
46 22DMP Dijagnostički markeri pljuvačke VIII 30 0 0 0 0 3 I TM
39 22BZP Bolesti zuba pretklinika IX 60 90 0 0 20 9 O SK
40 22SPP Stomatološka protetika pretklinika IX 60 90 0 0 20 9 O SK
Ukupno 440 340 0 0 60 60

ČETVRTA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
41 22OHI Oralna hirurgija X 50 90 0 0 20 10 O SK
42 22DEP Dentalna patologija X 40 100 0 0 20 10 O SK
43 22END Endodoncija XI 40 100 0 0 20 10 O SK
44 22MOB Mobilna protetika XI 40 90 0 0 20 10 O SK
45 22IPI7 Izborni predmet 7 I
46 22GER Gerontostomatologija XI 30 0 0 0 0 3 I NS
47 22PLS Primena lasera u stomatologiji XI 30 0 0 0 0 3 I NS
48 22PAR Parodontologija XII 40 90 0 0 20 7 O SK
49 22DEC Dečja stomatologija XII 40 90 0 0 20 7 O SK
50 22IPI8 Izborni predmet 8 I
51 22TPP Terapijska profilaksa kod rizičnih pacijenata XII 30 0 0 0 0 3 I TM
52 22ORF Orofacijalni bol XII 30 0 0 0 0 3 I NS
Ukupno 310/td> 560 0 0 120 60

PETA GODINA STUDIJA

R.b Š Naziv predmeta Trim. Aktivna nastava Ost. ESPB Obavezni
izborni
Tip
P V DON SIR
53 22MAX Maksilofacijalna hirurgija XIII 60 20 0 10 0 8 O SK
54 22FIX Fiksna protetika XIII 40 90 0 0 20 10 O SK
55 22IPI9 Izborni predmet 9 I
56 22EN2 Engleski jezik 2 XIII 30 0 0 0 0 3 I AO
57 22KOM Kompjuterizovana stomatologija XIII 30 0 0 0 0 3 I NS
58 22SUD Sudska medicina XIV 30 10 10 10 0 5 O TM
59 22ORT Ortopedija vilica XIV 40 90 0 0 20 9 O SK
60 22IMP Implantologija XIV 20 20 0 0 10 4 O SK
61 22NIR Osnovi naučnoistraživačkog rada XV 50 40 0 100 0 5 O NS
62 22KBL Klinički blok XV 30 100 0 0 40 8 O SK
63 22ZIR Završni rad XV 0 0 90 0 90 8 O TM
Ukupno 300 370 100 120 90 60