header spearator

Prostor i oprema fakulteta


Stomatološki fakultet u Pančevu je obrazovna, zdravstvena i naučnoistraživačka ustanova čije se delatnosti obavljaju u prostoru koji se nalazi u zgradi u ulici Žarka Zrenjanina 179, u Pančevu, gde je fakultet korisnik adekvatno uređenog prostora od 1.850 kvadratnih metara.

Fakultet raspolaže sa pet opremljenih kliničkih sala, operacionom salom, rendgen kabinetom, laboratorijom za protetiku, tri vežbaonice, računarskom učionicom, dva amfiteatra i ostalim prostorom namenjenim smeštaju studentske službe, biblioteke, dekanata, sekretarijata, osoblja i dr. Amfiteatri, vežbaonice i kliničke sale opremljeni su najsavremenijom potrebnom opremom za kvalitetno izvođenje nastave na svim studijskim programima.

O fakultetu

Takođe, fakultet raspolaže opremom namenjenom za naučnoistraživački rad u domenu kliničkih, bazičnih i pretkliničkih istraživanja, koja se realizuju u okviru odobrenih projekata, ranije iz programa Osnovnih istraživanja (oblasti medicina i biologija), Tehnološkog razvoja (oblast materijali i hemijska tehnologija) i Integrisanih interdisciplinarnih istraživanja, finansirano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i za trenutne projekte Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i za realizaciju međunarodnih projekata.

O fakultetu

Oprema stomatološkog fakulteta u Pančevu namenjena istraživačkom radu nije koncentrisana na jednom mestu, niti samo u okviru jedne određene laboratorije, već je raspoređena u sređenom i adekvatnom prostoru više laboratorija, kabineta, sala i predviđena je za jedinstveno obavljanje naučne, obrazovne i zdravstvene delatnosti. Ipak, glavni prostor namenjen naučnoistraživačkom radu iz bazičnih i pretkliničkih oblasti su dve laboratorije – Laboratorija za ćelijske kulture i Laboratorija za mikrobiologiju.

O fakultetu

Nabavkom savremenog erbium (Er:YAG) i neodymium (Nd:YAG) Fotona lasera još 2010. godine započeli smo kao prvi fakultet značajnu modernizaciju i unapređenje kliničkog rada. Poznato je da se ovaj tip lasera uspešno primenjuje na tvrdim zubnim tkivima za preparacije kaviteta zuba, uklanjanju kompozitnih ispuna, zalivanju jamica i fisura, obeskličavanju kanala korena zuba, tretmanu parodontopatija i u brojnim oralnohirurškim zahvatima. Takođe, ovaj tip visokoenergetskog lasera uspešno se primenjuje i na mekim oralnim tkivima u slučajevima: gingivektomije, frenektomije, tretmana herpesa labijalisa i aftoznih ulceracija, pulpektomije, uklanjanja fibroma i drugih benignih izraslina na mekim tkivima. Pored ovog, fakultet poseduje i još jedan laser, Biolase - laser za meka tkiva.

O fakultetu

Fakultet raspolaže digitalnim 3D CBCT uređajem sa telerengenom novije generacije, sa smanjenim dozama zračenja, vrhunskim kvalitetom snimaka i povećanom preciznošću, čiji software omogućava brojne detaljne analize.

O fakultetu

Zubotehnička laboratorija Fakulteta pored velikog broja aparata za svakodnevni rad iz različitih oblasti pretkliničke i kliničke protetike, poseduje i CAD/CAM aparat- kompjutersko dizajniranje / kompjuterski pomognuta izrada, koji predstavlja najnoviji i najmoderniji vrlo precizan način izrade bezmetalnih keramičkih krunica, mostova i drugih keramičkih nadoknada kao sto su inlej, onlej, endnokrune, viniri.

O fakultetu

U oblasti oralne hirurgije, implantologije i parodontologije fakultet se može pohvaliti posedovanjem PRF centrifuge koja se koristi za izdvajanje fibrina bogatog trombocitima i faktorima rasta, novija tehnika koja ima široko polje indikacija i koja se širom sveta primenjuje već duži niz godina, a čiju efikasnost potvrdjuju brojna internacionalna istraživanja i publikacije. Pored navedenog, posedujemo i jedan od savremenih aparata koji omogućavaju proveru primarne stabilnosti implantata analizom rezonatne frekvence nakon njihove ugradnje. Takođe, 2022. godine Stomatološki fakultet u Pančevu je postao vlasnik još jednog aparata koji koristi ekstrahirane zube za proizvodnju autolognog grafta vrhunskog kvaliteta koji se koristi za augumentacije koštanih defekata - Smart Dentin Grinder.

O fakultetu

Iz oblasti oralne medicine možemo se pohvaliti Velscope lampom (Visually enhanced lesion scope) koja je svoje mesto na našem Fakultetu pronašla još 2013. godine. Velscope lampa se koristi kao neinvazivno dijagnostičko sredstvo za otkrivanje raznih zapaljenskih promena, a pre svega premalignih i malignih lezija oralne sluzokože, što su potvrdila mnoga istraživanja. Ovaj metod pregleda, direktnim fluorescentnim svetlom omogućava vizualizaciju strukturnih i biohemijskih promena oralne sluzokože koje najčešće nisu vidljive golim okom.

O fakultetu

U mikrobiološkoj laboratoriji vrše se ispitivanja mikroorganizama usne duplje i promena bakterijske flore pod uticajem različitih farmakoloških sredstava, uključujući različite biljne ekstrakte. Ispitivanja se rade sa referentntim sojevima iz zbirke ATCC i kliničkim izolatima izolovanim iz supra i subgingivalnog zubnog plaka, kod paradontalnih oboljenja i drugih. Koriste se gotove podloge proverene produktivnosti i selektivnosti. Upravo je završeno ispitivanje različitih antiseptika i njihovih pretpostavljenih antimikrobnih osobina na odabrane mikroorganizme usne duplje. Pored mikrobiloških ispitivanja u laboratoriji se mogu raditi i biohemijska ispitivanja i molekularne analize (PCR, ELISA, in situ hibridizacija, imunohistohemijska ipitivanja ) različitih uzoraka ćelija i tkiva, pre svega kraniofacijalne regije.

O fakultetu
footer spearator