header spearator

Upis na Doktorske akademske studije stomatologije


Prijemni ispit

Uslovi upisa

  • Završen drugi stepen studija u obimu od 360 ESPB bodova ili integrisane studije u obimu od 300ESPB bodova i Specijalističke akademske studije u obimu od 60 ESPB bodova;
  • Srednja ocena u toku studija najmanje 8 (osam);
  • Znanje engleskog jezika.

Merila za utvrđivanje kandidata

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija, vrši se na osnovu opšte prosečne ocene, dužine studiranja i ostvarenih naučnih rezultata.


Prijavljivanje kandidata i prijem dokumenata

Kandidati podnose prijave na konkurs do određenog datuma na Stomatološkom fakultetu u Pančevu (svakog radnog dana od 08:00 do 15:00). Kandidati uz prijavu na konkurs dostavlјaju fotokopije dokumenata i njihove originale na uvid:

Diplomu o završenim studijama drugog stepena u obimu od 360 ESPB bodova, stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili završenim integrisanim studijama u obimu od 300 ESPB bodova i Specijalističkim akademskim studijama u obimu od 60 ESPB bodova;

Strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu dipomu o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • Originalna dokumenta ili overene fotokopije,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uverenje o državljanstvu,
  • 2 fotografije 4x6 cm
  • Dokaz o uplati školarine (prve rate)
footer spearator