header spearator

Naučno-istraživački rad


Naucno istrazivacki rad na Stomatoloskom fakultetu u Pancevu

Istraživanje na Fakultetu se bazira na četiri uže naučne oblasti (Klinička stomatologija, Bazična i pretklinička stomatologija, Klinička medicina i Opšteobrazovni predmeti) od kojih je primarna Klinička stomatologija. U okviru Kliničke stomatologije istražuju se sledeće oblasti:

 • Bazična istraživanja u stomatologiji;
 • Preventivna i dečja stomatologija;
 • Ortopedija vilica;
 • Stomatološka protetika.
 • Bolesti zuba;
 • Bolesti usta;
 • Oralna i maksilofacijalna hirurgija;
 • Epidemiološka istraživanja u stomatologiji:

Pravci istraživanja su vidljivi na osnovu objavljenih naučnoistraživačkih radova, kao i na osnovu prijavljenih i odobrenih tema doktorskih disertacija studenata doktorskih studija na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.


Naučnoistraživački projekti

U prethodnom periodu, nakon dobijanja rešenja o akreditaciji naučnoistraživačke delatnosti, Fakultet je kontinuirano radio na postojećim projektima, i to:

U periodu od 2017. do 2019. godine Fakultet je nastavio rad na projektu pod nazivom „Dobijanje ekstrakata lekovitog bilja i propolisa u različitim vrstama rastvarača sa specifičnim antibakterijskim dejstvom“(TR 034021), finansiranom od strane MNTR iz programa „Tehnološki razvoj“ (oblast „Materijali i hemijske tehnologije“), čiji je rukovodilac nastavnik sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu prof. dr Zoran Tambur.

Osim toga Fakultet je bio učesnik u realizaciji još dva projekata finansirana od strane MNTR iz programa „Osnovna istraživanja“:

„Uloga neuroendokrino – inflamatorne osobine u patogenezi nealkoholne masne bolesti jetre“ (OI 175015);

„Antioksidativna zaštita i potencijali za diferencijaciju i regeneraciju mezenhimalnih matičnih ćelija iz različitih tkiva tokom procesa starenja“ (OI 175061);


Projekti Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

U periodu od jula 2019. godine do jula 2020. godine realizovan je projekat: „Uticaj dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida na fizičko-hemijske i biološke osobine kalcijumsilikatnih dentalnih cemenata “ br. 142-451-2492/2019-03, rukovodilac prof. dr Vladimir Biočanin;

U periodu od jula 2021. godine traje realizacija projekta pod nazivom: „Uticaj anksioznosti i stresa u uslovima pandemije virusa Kovid-19 na pojavu parafunkcija i prevremenih okluzalnih kontakata u studentskoj populaciji“ br. 142-451-2301/2021-01/02, rukovodilac prof. dr Veljko Kolak;


Projekti Stomatološkog fakulteta u saradnji sa drugim subjektima

Oktobra 2021. godine je započeta realizacija projekta pod nazivom: „Postupanje sa medicinskim otpadom na teritoriji grada Novog Sada“, projekat gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i Stomatološkog fakulteta u Pančevu, rukovodilac prof. dr Danimir Jevremović;

Novembra 2021. godine počela je realizacija projekta pod nazivom: „Ispitivanje potencijalnog antibakterijskog delovanja proizvoda sa 3HFWC u usnoj duplji“ br. 1063., projekat Inovacioni vaučeri Fonda za inovacionu delatnost u saradnji sa Stomatološkim fakultetom u Pančevu, rukovodilac prof. dr Zoran Tambur;

Međunarodni projekti:

U periodu od 2017. do 2021. godine ostvarena je saradnja na međunarodom projektu: „Determinante zdravlja od značaja za brigu mladih za oralno zdravlje“, kordinator sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu dr Jovan Vojinović, sa Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“ iz Zagreba, Hrvatska. Kao rezultat rada na ovom projektu proistekla je doktorska disertacija doktorantkinje dr stom. Katarine Kalevski „Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja“ , kao i nekoliko objavljenih naučnih radova.

U okviru Programa bilateralne, naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine započet je projekat: „Ispitivanje dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida u kalcijum silikatne dentalne cemente: fizičko hemijska i biološka karakterizacija“, rukovodilac projekta dr Đorđe Antonijević, viši naučni saradadnik, na pomenutom projektu je istraživač sa Stomatološkog fakulteta u Pančevu, dr Vladimir Biočanin, vanredni profesor.

U saradnji sa fakultetima iz Hrvatske i Bugarske započet je projekat „Klinička uspešnost restaurativnih materijala koji oslobađaju fluor: Alkazitni vs. glas hibridni materijali: multicentrična, randomizirana, kontrolisana, prospektivna klinička studija“, kordinator projekta prof. dr Danimir Jevremović.


Učešće na naučnim skupovima i seminarima

Nastavnicima, saradnicima i studentima Stomatološkog fakulteta u Pančevu pruža se puna podrška prilikom njihovog učešća na domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima. Fakultet i u budućnosti planira da nastavi da podržava učešće svojih zaposlenih i studenata na svim relevantnim naučnim skupovima.

Nastavnici i saradnici u nastavi učestvovali su sa određenim brojem radova na međunarodnim kongresima endodonata, ortodonata, parodontologa, oralnih i maksilofacijalnih hirurga, protetičara, kao i na svim balkanskim kongresima stomatologije.

Takođe studenti Stomatološkog fakulteta u Pančevu su učestvovali sa svojim radovima na svim kongresima studenata medicine i stomatologije Srbije, počev od 2004.godine do danas, a tako će biti i u buduće. 2018. godine na studentskom kongresu biomedicinskih nauka, naša studentkinja je sa temom rada ,, Uticaj socioekonomskih i dijetetskih faktora na dentalni status i potrebe za protetskim zbrinjavanjem adolescenata u Pančevu,, pod mentorstvom doc. Maje Pavlović, osvojila nagradu za najbolji rad u svojoj sesiji. Osim toga aktivni su učesnici internacionalnih kongresa studenata medicine i stomatologije.

Fakultet i dalje planira učešće nastavnog osoblja kako na skupovima koji se tradicionalno održavaju svake godine (Kongres stomatologa Srbije, Kongres preventivne stomatologije, Prolećni simpozijum dečje i preventivne stomatologije i sl.) tako i na novim prestižnim domaćim i stranim skupovima iz oblasti stomatologije.


Odbranjene doktorske disertacije u periodu 2012. – 2022. god.

U periodu 2012. - 2021. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu odvijala se izrada i odbrana sledećih doktorskih teza:

 • Doktorand dr Ivan Mileusnić „Upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova u fazi 1 terapije hronične parodontopatije“ – mentor: dr Desanka Cenić-Milošević, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 13.10.2014. godine.
 • Doktorand dr Irena Melih „Eksperimentalno i kliničko istraživanje athezivnosti različitih materijala za punjenje kanala korena“ – mentor: dr Ankica Jakovljević, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 13.05.2015. godine.
 • Doktorand dr Dragana Pešić „Uloga, značaj i greške retretmana kanala korena zuba“ – mentor: dr Ankica Jakovljević, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 01.07.2015. godine.
 • Doktorand dr Đorđe Pejanović „Uticaj tehnike anestezije i anatomskih parametara na kliničke efekte anestezije segmenta gornje vilice palatinalnim pristupom“ – mentor: dr Vlastimir Petrović, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 15.07.2015. godine.
 • Doktorand dr Maja Pavlović „Dentalni status i potrebe za protetskim zbrinjavanjem adolescenata u urbanoj sredini“ - mentor: dr Danimir Jevremović, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 01.07.2016. godine.
 • Doktorand dr Veljko Kolak „Kliničko epidemiološka i laboratorijska istraživanja nekariesnih oštećenja cervikalne regije zuba“ – mentor: dr Ankica Jakovljević, red.prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 13.07.2016. godine.
 • Doktorantkinja dr Tamara Ristić „Procena efikasnosti fibrina obogaćenog trombocitima u terapiji gingivalnih recesija“ – mentor: dr Bojan Jovičić, docent Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 15.07.2016. godine.
 • Doktorant dr Nenad Borotić „Uticaj različito obrađenih površina keramičkih abatmenata na funkcionalnu adaptaciju mekih periimplantnih tkiva“. Mentor: dr Danimir Jevremović, van. prof., Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 07.07.2017. godine.
 • Doktorantkinja dr Milica Gajić „Ispitivanje uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života adolescenata primenom algoritama veštačke inteligencije“. Mentor doc. dr Maja Lalić, Disertacija odbranjena 13.02.2018. godine. Članovi komisije za ocenu i odbranu izrađene doktorske disertacije prof. dr Dušanka Matijević, prof. dr Mirjana Ivanović i prof. dr Jovan Vojinović.
 • Doktorantkinja dr Katarina Kalevski „Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja“. Mentor dr Jasmina Milić, red. prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 10.12.2018. godine. Članovi komisije za ocenu i odbranu izrađene doktorske disertacije prof. dr Mihajlo Gajić, prof. dr Dušanka Matijević i prof. dr Olivera Jovičić.
 • Doktorantkinja dr Branislava Vuković „Evocirani potencijali orofacijalne regije u stanjima stresa i bola i njihova promena pod dejstvom analgetika i anksiolitika“ Mentor: dr Desanka Cenić-Milošević. Disertacija odbranjena 26.09.2019. godine. Članovi komisije za ocenu i odbranu izrađene doktorske disertacije prof. dr Živorad Nikolić, prof. dr Jovo Kolar i prof. dr Zoran Lazić.
 • Doktorantkinja dr Ema Aleksić „Procena terapijskih efekata treinera T4 primenjenog u ranoj mešovitoj denticiji“ Mentor: dr Jasmina Milić, red. prof., Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 06.02.2020. godine. Članovi komisije za ocenu i odbranu izrađene doktorske disertacije prof. dr Jasmina Milić, doc. dr Emira Lazić i prof. dr Predrag Vučinić.
 • Doktorand dr Nemanja Vuković „Efikasnost trodimenzionalne retrogradne opturacije kanala korena zuba upotrebom različitih kalcijum-silikatnih i kalcijum-aluminatnih cemenata“ Mentor: dr Vladimir Biočanin, van. prof. Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Disertacija odbranjena 12.03.2020. godine. Članovi komisije za ocenu i odbranu izrađene doktorske disertacije prof. dr Marjan Marjanović, prof. dr Zoran Tatić, prof. dr Irena Melih, doc. dr Đorđe Pejanović i dr Đorđe Antonijević, naučni saradnik.

Izrada završnih radova specijalističkih akademskih studija

Specijalističke akademske studije u trajanju od jedne godine, osim šest predmeta koji se biraju iz grupe predmeta, podrazumevaju da kandidat pod nadzorom mentora uradi i završni rad. Izrada eksperimentalnog dela ovih radova rukovode nastavnici Fakulteta. Istraživački deo se odvija u laboratorijama Fakulteta i ustanovama sa kojima postoji saradnja. Specijalistički radovi u okviru ovog studijskog programa predstavljaju rad usmeren ka konkretnoj oblasti stomatologije, analitički i jasno koncipiran zahvaljujući prethodno stečenim znanjima.

Teme odbranjenih završnih specijalističkih radova u ocenjivanom periodu su:

 • dr stom. Andrea Kuč , tema „Primena kompjuterizovane tomografije konusnog zraka u planiranju implantoloških hirurških zahvata“, mentor: dr Marjan Marjanović, red.prof, odbranjen: 28.10.2018. godine;
 • dr stom. Milka Bajić Ćivša, tema „Ispitivanje efikasnosti ortodontskog lečenja fiksnim aparatima tehnikom ravnog luka“, mentor: dr Jasmina Milić, red. prof, odbranjen: 06.12.2018. godine;
 • dr stom. Slavka Petrović, tema „Analiza vrednosti primene funkcionalnih aparata u savremenoj ortodontskoj praksi“, Mentor: dr Jasmina Milić, red. prof., odbranjen: 06.12.2018.. godine;
 • dr stom. Stefan Petrović, tema „Ispitivanje mogućnosti lečenja malokluzija folijama za ispravljanje zuba (providnim alajnerima)” mentor: dr Jasmina Milić, red. prof, odbranjen: 05.12.2018. godine;
 • dr stom. Nevena Milosavljević, tema „Analiza mogućnosti lečenja II/2 klase u savremenoj ortodontskoj praksi”, mentor: dr Jasmina Milić, red. prof, odbranjen: 03.09.2019. godine;
 • dr stom. Ljubica Stefanović, tema „Analiza hirurškog pristupa impaktiranim očnjacima i savremene mogućnosti njihovog postavljanja u zubni niz“, mentor: dr Jasmina Milić, red. prof, odbranjen: 03.09.2019. godine;
 • dr stom. Aleksandar Uhrin, tema „Analiza različitih načina zbrinjavanja ekstenzivnih kaviteta kod premolara i molara“ , mentor: dr Dragana Pešić, doc., odbranjen: 16.12.2019. godine;
 • dr stom. Marija Blagojević-Milovanović, tema „Analiza mogućnosti savremenog lečenja malokluzija III klase“, mentor: dr Jasmina Milić, red. prof odbranjen: 07.10.2020. godine;
 • dr stom. Dragoslav Munćan, Tema završnog specijalističkog rada: „Poređenje jednoseansnog i višeseansnog protokola obrade parodontalnih džepova“, mentor: dr Tamara Ristić, docent, odbranjen: 28.09.2021. godine;
 • dr stom. Nađa Dimitrijev, tema završnog specijalističkog rada: „Ispitivanje mogućnosti lečenja ortodontskih malokluzija korišćenjem mini-implanata“, mentor: dr Jasmina Milić, red. prof, odbranjen: 06.10.2021. godine.
 • dr stom. Stella Sekulić, „Mogućnost primene modela mašinskog učenja kao metode za dijagnozu karijesnih lezija“. Mentor: dr Veljko Kolak, van.prof.;odbranjen rad: 28.01.2022. godine.
 • dr stom. Marijana Petrović, „Ispitivanje i analiza specifičnosti ortodontske terapije kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima i pacijenata sa posebnim potrebama“. Mentor: dr Jasmina Milić, red. prof.odbranjen rad: 02.03.2022. godine.

Plan razvoja naučnoistraživačkog rada

Stomatološki fakultet planira da u narednom periodu stvori ambijent koji će motivisati sve istraživače, kako mlade tako i iskusnije, da razvijaju svoje veštine na polju naučnoistraživačke delatnosti kako bi zajedno doprineli razvoju stomatološke nauke. Značajan aspekt u realizaciji ovakvog plana imaće mentori čiji će glavni zadatak biti da svoje istraživačko iskustvo prenesu na svoje mlađe kolege kako bi se na dalje dodatno pospešio zajednički rad istraživača Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

Fokus daljih istraživanja biće usmeren na savremene tokove u oblasti kliničkih istraživanja stomatologije, kao što su primene matičnih ćelija u stomatologiji, faktora rasta u parodontologiji, oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji, različiti preparati u svrhe zarastanja kosti, mogućnost primene neinvazivnih terapijsikh procedura.

Fakultet će nastojati da i u narednom petogodišnjem periodu aktivno radi na privlačenju i zapošljavanju perspektivnih naučnih radnika i istraživača koji će svojim znanjem, kvalitetetima i motivisanošću za istraživački rad, doprineti daljoj izgradnji reputacije Stomatološkog fakulteta kao naučnoistraživačke ustanove. Značajnu ulogu u ostvarenju ovog cilja igraće povećanje bužeta koji će fakultet opredeliti za razvoj naučnoistraživačke delatnosti (povećanje sa 1% na 1,5% iz ostvarenih sopstvenih godišnjih prihoda).

Fakultet će nastaviti da radi na jačanju već postojeće međunarodne saradnje sa različitim ustanovama, a kroz Erazmus projekat Univerziteta omogući će razmenu nastavnog osoblja. Pored toga fakultet će raditi i na uspostavljanju novih sporazuma sa drugim visokoškolskim ustanovama.

Cilj i pravac daljeg delovanja Stomatološkog fakulteta u Pančevu podrazumeva aktivno učešće u naučnoistraživačkim projektima rapisanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost i Fonda za inovacionu delatnost.

U narednom periodu Stomatološki fakultet će raditi na proširenju svojih prostornih kapaciteta za laboratorijska istraživanja. Planom je predviđena kupovina nove opreme i sredstva za rad koja će se koristiti u naučne svrhe.

Fakultet će pružiti maksimalnu podršku jačanju istraživačke izvrsnosti mladih nastavnika i saradnika, a po pitanju objavljivanja radova u prestižnim naučnim časopisima finansiranjem otvorenog pristupa. Pored toga, fakultet će se truditi da obezbedi sredstva koja mogu biti od značaja istraživačima prilikom apliciranja za nove projekte, a kroz razne oblike saradnje sa privredom, da što više uključi mlade istraživače u realizaciju naučnoistraživačkih projekata.

Fakultet će i u narednom periodu nastaviti da podržava mlade sardnike- doktorante uz stručnu i finansijsku podršku korz celokupno pokrivanje njihovih troškova doktorskih studija. Takođe, svoje aktivnosti fakultet će usmeriti na promovisanje nauke među malđom populacijom. Ovo će se realizovati kroz motivaciju studenata završnih godina da u saradnji sa odabranim nastavnicima uzmu aktivno učešće na domaćim i stranim kongresima (bio)medicinskih i stomatoloških nauka.

U toku je pisanje tri udžbenika za integrisane i specijalističke studije iz kliničkih stomatoloških predmeta, čije se štampanje očekuje ove godine.

Fakultet i dalje planira učešće nastavnog osoblja kako na skupovima koji se tradicionalno održavaju svake godine (Kongres stomatologa Srbije, Prolećni simpozijum dečje i preventivne stomatologije, Kongres ortodonata Srbije, Simopozijum oralne hirurgije i implantologije, Kongres protetičara Srbije, Balkanski kongres stomatologa i dr.) tako i na novim prestižnim domaćim i stranim skupovima iz oblasti stomatologije.

footer spearator