header spearator

doc. dr Adam Malešević


Rođen je 1988. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,45 na smeru za Informacione sisteme i tehnologije. U školskoj 2012/2013. godini upisuje master studije na studijskoj grupi Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i 2015. godine brani završni master rad pod nazivom „Telemedicina kao savremeni oblik elektronskog obrazovanja u zdravstvu“. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model elektronskog poslovanja obrazovne ustanove baziran na preferencijama stejkholdera“ odbranio je 2022. godine na fakultetu za Ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2012. godine izabran je za saradnika u nastavi za užu naučnu oblast opšteobrazovni predmeti. U oktobru školske 2015/2016. godine je izabran u zvanje asistenta za istu užu naučnu oblast.

Autor i koautor je na sedam radova sa SCI liste kao i nekoliko radova saopštenih na skupu međunarodnog i domaćeg značaja.

Od 2014. godine je na mestu menadžera Stomatološkog fakulteta. Zadužen je za opšte usklađivanje poslovanja fakulteta – od organizacionih, informacionih preko marketinških i aktivnosti razvoja brenda fakulteta. Radi na razvoju, implementaciji i održavanju veb portala, platforme za onlajn učenje i informacionih sistema fakulteta. Osmislio je i implementirao softver za generisanje jedinstvenih ispitnih kombinacija za predmete na integrisanim akademskim studijama. Aktivno je uključen u poslove akreditacije ustanove i studijskih programa. Osmislio je i izradio brojne promotivne i druge vrste materijala u svrhe jačanja brenda i identiteta Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Dizajnirao je i tehnički priredio većinu nastavnih udžbenika koji su u upotrebi na integrisanim akademskim studijama stomatologije. U periodu od 2013. do 2017. godine bio je predstavnik rukovodstva za kvalitet u poslovima sistema menadžmenta kvalitetom.

footer spearator