header spearator

doc. dr Ana Nikitović


Rođena je 1977. u Beogradu.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa prosečnom ocenom 8,26. Specijalističke studije iz oblasti bolesti zuba i endodoncije upisala je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, a 2021. godine položila je specijalistički ispit sa ocenom odličan. Oktobra 2015. godine upisala je doktorske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Nakon obaveznog staža i položenog stručnog ispita, od 2007. do 2011. godine otvara privatnu stomatološku ordinaciju “Dr Čorbić” u Beogradu.

Od 2011. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao saradnik u nastavi gde aktivno učestvuje u izvođenju teorijske i praktične nastave. Učestvuje kao saradnik u naučnoistraživačkom radu na Institutu za stomatologiju u okviru fakulteta. Februara 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast “Klinička stomatologija”. Septembra 2020. godine odbranila je specijalistički ispit iz oblasti Bolesti zuba i endodoncija.

Aktivno se bavi kliničkim radom iz iste oblasti u želji da se usavršava u kliničkom i u naučnom smislu. U cilju stručnog usavršavanja pored učešća na kongresima, aktivni je polaznik i mnogih praktičnih kurseva.

footer spearator