header spearator

doc. dr Bojan Banko


Rođen je 1980. u Beogradu.

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Specijalistiki ispit položio je 2014. godine sa najvišm ocenom. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Prediktvna vrednost magnetne rezonanace u preoperativnoj evaluaciji karcinoma larinksa“ odbranio je 2014. godine na Medicisnkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Od jaunara 2009. godine je zaposlen u Kliničkom centru Srbije, najpre kao klinički lekar na odeljenju Magnetne rezonance na kome do danas radi kao lekar, specijalista radiologije.

Tokom specijalističkih studija, boravio je tri meseca u Beču na AKH klinici, na radiološkom odeljenju, gde se usavršavao u oblasti radiološkog snimanja glave i vrata, muskuloskeltnog sistema i magnetne rezonance srca. Pored ovog studijskog boravka, pohađao je veliki broj škola u zemlji i Evropi (Madridu, Roterdamu, Parizu). Predavač je po pozivu na domaćim i stranim kongresima kao i moderator nekoliko sesija radiološkog snimanja glave i vrata.

Autor je većeg broja naučnih radova koji su objavljeni u vodeći evropskim časopisima najviše kategorije, a koautor je u nekoliko knjiga i udžbenika pod nazivom „Radiološka dijagnostika u ORL“ „Hirurgija perifernog nervog sistema“ kao i studentskog udžbenika Otorinolaringologija sa makrilofacijalnom hirurgijom.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu biran je u zvanje docenta 2022. godine za užu naučnu oblast klinička medicina na predmetu opšta i dentalna radiologija.

footer spearator