header spearator

doc. dr Branislava Vuković


Rođena je 1979. godine u Kikindi.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je 1998. godine, a diplomirala je 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,31. Specijalističke akademske studije iz oblasti citologije, histohemije, elektronske mikroskopije i embriologije upisala je na Medicinskom faklultetu u Beogradu 2009. godine. Završni akademski specijalistički rad pod nazivom „Klasifikacija, genetika i razvoj neoplastičnih polipa i polipoza debelog creva“ odbranila je 2012. godine.

Stomatološki fakultet u Pančevu upisala je 2011. godine, a diplomirala jula 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,06. Iste godine upisala je doktorske akademske studije koje je završila 2019. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši završni rad pod nazivom „Evocirani potencijali orofacijalne regije u stanjima stresa i bola i njihova promena pod dejstvom analgetika i anksiolitika“. Specijalističke studije zdravstvene specijalizacije iz oblasti Oralne hirurgije takođe je upisala na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2016. godine. Specijalistički ispit položila je 2019. godine sa najvišom ocenom. Specijalističke akademske studije iz oblasti Implantata u oralnoj medicini upisala je na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije, Univerzitet odbrane u Beogradu 2018. godine. Ove studije završila je sa prosečnom ocenom 10. Završni akademski specijalistički rad pod nazivom „Imedijatna ugradnja implantata u estetskoj regiji kod gubitka jednog zuba“ odbranila je 2020. godine.

Od novembra 2014. godine radi kao Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast bazična i pretklinička stomatologija na Katedri za fiziologiju i patološku fiziologiju na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Septembra 2016. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast bazična i pretklinička stomatologija, a 2020. godine izabrana je u zvanje docenta za istu užu naučnu oblast.

Aktivno je uključena u proces nastave i naučne aktivnosti na Katedri za bazičnu i pretkliničku stomatologiju iz predmeta fiziologija, patološka fiziologija, oralna homeostaza i dijagnostički markeri pljuvačke. Prezentovala je i objavila više naučno stručnih radova.

footer spearator