header spearator

doc. dr Djordje Pejanović


Rođen je 1977. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Magistarsku tezu „Efikasnost anestezija prednjeg segmenta gornje vilice primenom različitih tehnika lokalne anestezije“ odbranio je 2007. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj tehnike anestezije i anatomskih parametara na kliničke efekte anestezije prednjeg segmenta gornje vilice palatinalnim pristupom“ odbranio je na istom fakultetu, 2015. godine. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije obavio je na Vojnomedicinskoj akademiji u periodu od 2009. do 2012. godine.

U toku osnovnih studija učestvovao je na većem broju studentskih kongresa kao autor radova iz oblasti oralne hirurgije i anesteziologije. Po završetku redovnih studija obavezan staž odradio je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, na Klinici za oralnu hirurgiju. Dalje usavršavanje nastavlja u oblasti stomatoloških nauka i to u oblastima anesteziologije, oralne hirurgije i implantologije.

Od 2007. godine radi kao asistent na Stomatološkom fakultetu u Pančevu na predmetima anesteziologija, oralna hirurgija i implantologija. Kao docent od 2015. godine izvodi nastavu na navedenim predmetima.

U svom stručnom i naučnom radu učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih skupova. Objavio je preko 20 radova. Kao urednik i autor učestvovao je u izradi udžbenika “Osnovi oralne implantologije”. Jedan je od autora udžbenika “Klinička stomatološka radiologija”. Bio je mentor za izradu većeg broja završnih radova.

footer spearator