header spearator

doc. dr Ema Aleksić


Rođena je 1983. godine u Beogradu.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu diplomirala je 2007. sa prosečnom ocenom 9,5. Specijalizaciju iz oblasti Ortopedije vilica upisala je 2011. godine i završila odličnim uspehom 2016. godine. Školske 2009/10. godine upisala je doktorske studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu i disertaciju pod nazivom ,,Procena terapijskih efekata treinera T4K primenjenog u ranoj mešovitoj denticiji’’ odbranila 2020. godine.

Od 2009. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao saradnik u nastavi, a potom, kao asistent u dva izbora, na predmetu ortopedija vilica, gde aktivno učestvuje u svim oblicima nastavnih aktivnosti. Od oktobra 2020. godine izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast klinička stomatologija na predmetu ortopedija vilica.

Učestvovala je kao istraživač u dva projekta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i u jednom projektu Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.

U cilju stručnog usavršavanja pored učešća na kongresima, polaznik je mnogih praktičnih kurseva iz oblasti ortodoncije, počevši od 2008. godine. Prezentovala je i objavila više od 20 stručno-naučnih radova kao autor i koautor na razlicitim kongresima, kao i u domacim i međunarodnim časopisima. Autor je na nekoliko udžbenika koji se koriste kao nastavna literatura na Integrisanim akademskim studijama stomatologije.

Član je Ortodontskog udruženja i Evropskog ortodontskog udruženja.

footer spearator