header spearator

doc. dr Iva Ljumović


Rođena je 1983. godine u Beogradu.

Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine. Doktorsku tezu „Dopaminergička modulacija fenotipskih i funkcionalnih karakteristika humanih T limfocita – perspektiva za nekonvecijalnu imunomodulaciju“ odbranila je 2017. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Insubria u Italiji.

Svoja usavršavanja započela je u oblasti neuro imuno modulacije Naučno-instraživačkog centra Instituta „Torlak” gde je od 2011. godine, najpre kao istraživač pripravnik, a zatim i kao istraživač saradnik, angažovana na realizaciji nacionalnog projekta koje finansira Ministrstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije „Plastičnost imunskog sistema tokom starenja: imunomodulatorni potencijal estrogena”. Kao istraživač saradnik, bila je uključena i u realizaciju kliničkih ispitivanja imugenosti vakcine protiv sezonskog gripa. Od 2013. godine je angažovana na projektu „Dopaminergička modulacija CD4+ T limfocita: relevantnost za neurodegeneraciju i protekciju u Parkinsonovoj bolesti – dopaminergička neuro – imuno konekcija” Centra za medicinska istraživanja u farmakologiji, Instituta Insubrija u Varezeu u Italiji.

Od 2018. godine radi kao docent na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde je angažovana na predmetima neuronauke, toksikologija, kliničko-toksikološke analize i opšta hemija. Od 2019. godine radi kao docent na Stomatološkom fakultetu u Pančevu gde izvodi nastavu na predmetima: farmakologija sa toksikologijom, farmakoterapija u stomatologiji i biohemija.

U svom stručnom i naučnom radu do sada je objavila, u zemlji i inostranstvu, sedam stručnih i naučnih radova i deset saopštenja. Učestvovala je u realizaciji dva projekta. Bila je mentor za izradu većeg broja studentskih diplomskih radova.

Pored nastavnih aktivnosti na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, kao akademski koordinator, uključena je u razmenu nastavnog i nenastavnog osoblja obuhvaćenu Erasmus projektom.

footer spearator