header spearator

doc. dr Jovana Milutinović


Rođena je 1980. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2005. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Pouzdanost facijalnih proporcija u proceni estetike lica“ odbranila je 2008. godine. Specijalističke studije iz oblasti ortopedija vilica upisala je 2013. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a 2016. godine položila je specijalistički ispit sa ocenom odličan. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase“ odbranila je 2015. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored toga, master studije Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite na Fakultetu organizacionih nauka i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2017. godine. Master tezu pod nazivom: „Primena standarda ISO 9001 u stomatološkim ordinacijama“ na Fakultetu organizacionih nauka odbranila je 2019. godine.

Od 2006. do 2008. godine bila je angažovana kao stipendista Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja na projektu „Primena koncepta aktivne regeneracije u parodontologiji i implantologiji“. Od 2006. do 2009. godine vodila je vežbe studentima IV i V godine na predmetu ortopedija vilica na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Od 2014. do 2021. godine je zaposlena na Stomatološkom fakultetu u Beogradu kao naučni saradnik na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom “Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi”.

Od oktobra 2021. godine zaposlena je kao docent na predmetu ortopedija vilica na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Autor i koautor je radova u naučnim i stručnim časopisima i naučnim skupovima, od kojih su tri rada štampana u časopisima kategorije M21, dva rada u kategoriji M23, kao i u domaćim stručnim časopisima. Učestvovala je na mnogobrojnim kongresima i edukacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Član je Evropskog ortodontskog udruženja i Ortodontskog udruženja Srbije.

footer spearator