header spearator

doc. dr Jovanka Trifunović


Rođena je 1981. godine u Zagrebu.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2007. godine. Specijalističke akademske studije iz oblasti Forenzička patologija i ekspertizna dijagnostika završila je 2009. godine odbranivši specijalistički akademski rad. Na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 2013. godine položila je specijalistički ispit iz patološke anatomije. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2018. godine.

Od 2010. do 2015. godine bila je naučni saradnik na projektu „Morfološke promene na mozgu kod osoba sa transseksualizmom, drugim poremećajima seksualnog identiteta i razvojnih psihijatrijskih poremećaja“, kao i na projektu „Starosne i polne, morfološke i strukturalne razlike bazalnog telencefalona kod osoba sa psihijatrijskim promenama“, na Institutu za anatomiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od jula 2015. radno je angažovana prvo kao asistent, a od oktobra 2018. godine kao docent na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu - FZF, Univerziteta u Travniku, Bosna i Hercegovina, na predmetu sudska medicina i forenzička dentalna medicina. Školske 2018/19. godine bila je zaposlena na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi – VSZS u Beogradu na radnom mestu predavača, na predmetima anatomija i socijalna medicina.

Od 2019. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, na radnom mestu docenta, na predmetima anatomija sa morfologijom zuba i histologija sa embiologijom.

Autor je i koautor 63 rada, koji su publikovani u naučnim i stručnim časopisima, zbornicima na nacionalnim i inostranim simpozijumima i kongresima, od kojih je četrnaest objavljeno u celini u naučnim časopisima. Autor je i dva poglavlja u udžbenicima za osnovne studije medicine i stomatologije.

Usavršavala se u Sloveniji, Italiji i Norveškoj. Tokom 2010. i 2015. godine bila je recezent u dva strana časopisa (Journal of US-China Medical Science i Current Trends in Gynecologic Oncology - OMICS International Journals). Trenutno obavlja i posao volontera u Uredništvu Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore Srbije. Član je srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja patologa i citologa Srbije (UPCS), Društva Srbije za borbu protiv raka, Srpskog anatomskog društva, Evropskog udruženja patologa (ESP).

footer spearator