header spearator

doc. dr Katarina Kalevski


Rođena je 1986. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je 2012. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu sa prosečnom ocenom 9,17. Specijalističke akademske studije stomatologije odbranila je 2013. godine, završnim radom pod nazivom “Primena lasera u dečjoj stomatologiji“. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Modelovanje faktora koji određuju stavove i ponašanje u oblasti oralnog zdravlja” odbranila je 2018. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Iste godine stiče zvanje specijaliste dečje i preventivne stomatologije.

Tokom osnovnih studija bila je demonstrator na Klinici za dečju i preventivnu stomatologiju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu. Zaposlena je na istom od 2013. godine, kao asistent, a u zvanje docenta izabrana je 2019. godine za užu naučnu oblast klinička stomatologija, na predmetima dečja stomatologija i preventivna stomatologija, gde aktivno učestvuje u procesu izvođenja nastavnih aktivnosti, kao i zdravstvene i naučne aktivnosti Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju.

Autor je i koautor preko 30 naučno-stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i prezentovanih na kongresima, sa posebnim istraživačkim interesom u oblasti promocije oralnog zdravlja. Bila je u istraživačkom timu pokrajinskog projekta iz oblasti Zaštite životne sredine pod nazivom „Postupanje sa medicinskim otpadom na teritoriji grada Novog Sada“. Aprila 2021. završila je međunarodnu obuku za rad sa laser sistemom Fotona LightWalker (Nd:YAG i Er:YAG), u Rijeci (Laser&Health Academy). Jedan je od autora udžbenika „Karijes ranog detinjstva – biološke osnove“ i koautor je udžbenika „Osnovi oralne implantologije“. Mentor je velikog broja završnih radova apsolvenata Stomatološkog fakulteta u Pančevu.

footer spearator