header spearator

ass. dr Marija Lalović


Rođena je 1990. godine u Švedskoj.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2015. godine, sa prosečnom ocenom 9,38. Po završetku integrisanih akademskih studija upisala je specijalističke akademske studije iz oblasti estetske stomatologije, a specijalistički rad pod nazivom: ,,Različiti aspekti analize estetskih indirektnih ispuna u restauraciji zuba bočne regije’’ odbranila je 2016. godine i time stekla zvanje specijalista doktor stomatologije. Zdravstvenu specijalizaciju iz oblasti bolesti zuba i endodoncija završila je 2022. godine.

Još za vreme obavljanja pripravničkog staža aktivno je učestvovala u izvođenju praktične nastave na Stomatološkom fakultetu u Pančevu u svojstvu demonstratora. Od 2017. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, najpre u zvanju saradnika u nastavi za užu naučnu oblast klinička stomatologija. U zvanje asistenta za istu užu naučnu oblast, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, na predmetima bolesti zuba - pretklinika, dentalna patologija i endodoncija izabrana je 2018. godine.

U svom stručnom i naučnom radu do sada je bila autor ili koautor tri rada objavljena u međunarodnim časopisima i više stručno-naučnih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim stomatološkim kongresima, štampanih u celini ili u izvodu. Bila je komentor dva studentska rada prezentovana na Kongresu studenata biomedicinskih nauka. Angažovana je kao saradnik na jednom naučnom projektu Republičkog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Pored nastavnih aktivnosti na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, svakodnevno se bavi kliničkim radom iz svoje specijalističke oblasti. Svoje interesovanje posebno je usmerila na nove materijale koji se koriste u restaurativnoj stomatologiji, što je i tema njenog istraživanja u okviru prijavljene doktorske disertacije.

footer spearator