header spearator

doc. dr Marko Pejović


Rođen je 1982. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju Zubotehničku školu je završio u Beogradu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti’’ odbranio je 2016. godine.

Tokom doktorskih studija bio je učesnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije pod nazivom „Genetička kontrola i molekularni mehanizmi inflamatornih, razvojnih i malignih oboljenja glave i vrata“ u periodu od 2011 do 2013. godine. Specijalistički ispit iz oralne hirurgije položio je 2019. godine.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2021. godine izabran je u zvanje docenta na predmetima oralna hirurgija i anesteziologija u stomatologiji.

footer spearator