header spearator

doc. dr Miljan Puletić


Rođen je 1983. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Specijalističke akademske studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2008. godine odbranivši završni rad sa temom „Primena acelularnog dermalnog matriksa u terapiji gingivalnih recesija“. Završio je doktorske studije i odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Povezanost pojedinih pripadnika familije herpesvirida i parodontopatogenih mikroorganizama sa komplikacijama parodontopatije” na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015. godine.

Bio je angažovan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom „Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i periimplantitisa sa sistemskim bolestima današnjice“, 2013. godine.

Pedagoško iskustvo stiče kao saradnik u nastavi, na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2013. do 2019. godine.

Kao gostujući profesor držao je predavanja iz oblasti parodontologija i oralna medicina na Stomatološkom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.

Stiče naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka – stomatologija, od strane Ministarstva prosvete i nauke republike Srbije, 2020. godine.

Specijalistički ispit iz oblasti parodontologije i oralne medicine položio je 2020. godine sa odličnom ocenom.

Od 2020. godine, zaposlen je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, gde je 2021. godine biran u zvanje docenta, za užu naučnu oblast klinička stomatologija na predmetima parodontologija i oralna medicina.

U svom stručnom i naučnom radu do sada je objavio u zemlji i inostranstvu četiri naučna rada i učestvovao u izradi jednog projekta. Držao je predavanja po pozivu na domaćim i međunarodnim skupovima.

footer spearator