header spearator

doc. dr Nevenka Pavlović


Rođena je 1960. godine u Sarajevu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je specijalističke studije i odbranila magistarsku tezu takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorira sa tezom “Ispitivanje prostorne distribucije obolevanja od raka grlića materice kreirane pomoću GIS-a”- prvom tezom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti primene Geografskih informacionih tehnologija u medicini.

Po završetku redovnih studija radila je kratko u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a od 1990. godine u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd. Usavršavanje nastavlja u oblasti epidemiologije, posebno u domenu prevencije vektorski prenosivih bolesti, epidemiologije malignih bolesti, spremnosti i odgovara zdravstvenog sektora u vanrednim situacijama.

Mentor je specijalizantima epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uključena je u praktični deo specijalističke nastave iz predmeta epidemiologija na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predavač je u Školi javnog zdravlja Medicinskog fakulteta u Beogradu, za predmet epidemiologija u praksi javnog zdravlja.

Od 2022. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu u zvanju docenta za užu naučnu oblast opšteobrazovni predmeti, a za predmete javno zdravlje, etika i organizacija zdravstvene zaštite.

Autor je i koautor preko 90 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Autor je monografske studije “Lajmska bolest-rizik, obolevanje i prevencija”, i jedan od koautora rada “Epidemiology of Lyme borreliosis” objavljenom u tematskom zborniku SANU. Učestvovala je u realizaciji 14 domaćih i projekata nivoa međunarodne saradnje.

Usavršavala se na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu. Kao predavač po pozivu učestvovala je na domaćim skupovima sa međunarodnim učešćem.

Od 2015. godine je Nacionalni lider za EVIPNet (Evidence Informed Policy making Network), nominovani predstavnik Ministarstva zdravlja RS za saradnju sa SZO Regionalne kancelarije za Evropu.

Član je Epidemiološke sekcije srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije - Regionalne lekarske komora Beograda, Udruženja mikrobiologa Srbije i Udruženja jednog zdravlja Srbije.

footer spearator