header spearator

doc. dr Nikola Radović


Rođen je 1987. godine u Beogradu.

Osnovne studije upisao je 2005. godine na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a diplomirao je 2011. godine, sa prosečnom ocenom 9,00, odbranom diplomskog rada pod nazivom “Etiopatogenetski aspekt mukogingivalnih anomalija”. Specijalistički ispit na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu sa odličnom ocenom položio je 2018. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Mikro RNK146a i mikro RNK-155 u gingivalnoj tečnosti, kao potencijalni biomarkeri parodontopatije kod sistemski zdravih osoba i obolelih od dijabetes melitusa tip 2” odbranio je 2019. godine na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Po završetku fakulteta obevezan pripravnički staž kao doktor stomatologije, je obavio na Vojnomedicinskoj akademiji u periodu od 17. 05. 2011 - 17. 05. 2012. godine. Stručni ispit za doktora stomatologije je položio 30. 05. 2012. godine.

Tokom doktorskih studija učestvovao je u nastavi na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu uz svog mentora, na studentskim vežbama.

Bio je predavač na 66. IADS MYM kongresu u Sarajevu, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2020. godine, na temu “Bazični hirurški principi u parodontalnoj hirurgiji”. Predavač na Montenegrin International Medical Summit-u na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Podgorici oktobra 2019. godine na temu “Bazični hirurški principi u parodontalnoj hirurgiji”.

Prisustvovao je mnogobrojnim domaćim i inostranim simpozijumima i kongresima, uglavnom iz oblasti parodontologije, implantologije i oralne hirurgije. Sedmodnevni Black Sea Straumann implant week, basic, advanced and complex level, Varna 2012. godine, EAO kongres u Rimu, septembar 2014. godine, Botiss Bone and tissue days, Berlin, septembar 2014. godine, Euro Perio 8 kongres, London, jun 2015. godine, Savremena terapija mukogingivalnih anomalija, prof. Zucchelli, Zagreb, oktobar 2015. godine, EFP Perio Master Clinic, Malta, mart 2016. godine, trodnevni kurs savremene parodontologije kod profesora Sculeana, Opatija, oktobar 2017. godine, Euro Perio 9 kongres, Amsterdam, jun 2018. Godine, Master course on implant therapy and edentulism, University of Bern, Švajcarska, mart 2022. godine.

Član je Udruženja parodontologa Srbije, Srpskog lekarskog društva (SLD), Sekcije za parodontologiju i Evropske federacije za parodontologiju (EFP).

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu oktobra 2021. izabran je u zvanje saradnika u nastavi za predmete oralna medicina i parodontologija.

footer spearator