header spearator

doc. dr Petar Dabić


Rođen je u Beogradu 1971. godine.

Diplomirao je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,22. Specijalistički ispit iz oblasti interne medicine položio je sa ocenom odličan 2002. godine. Magistarsku tezu iz oblasti kardiologije pod nazivom „Indeksi sferičnosti u proceni oblika i funkije novokeirane leve komore hirurškom rekonstrukcijom u bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda prednjeg zida“ odbranio je 2013. godine. Doktorsku tezu „Evolucija umerene i umerene do teške mitrlane regurgitacije kod bolesnika koji su operisani zbog teške aortne stenoze“ odbranio je 2018. godine.

Od 2004. do 2005. godine radi na stručnom usavršavanju iz ehokardiografije kod prof. Marize Di Donato na Institutu San Donato Milaneze u Milanu, Republika Italija, gde je kao drugi autor ili koautor objavio više radova.

Godine 2005. sa ocenom 10 polaže završne usmene ispite na užoj specijalizaciji i poslediplomskim studijama iz kardiologije. Odbranivši rad uže specijalizacije stekao je zvanje subspecijaliste kardiologa 2010. godine. je na predmetu „Interna medicina“ na Stomatološkom fakultetu u Pančevu i Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Trenutno je Načelnik Kardiološko-internističkog odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju u okviru Instituta.

Član je kardiološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva, Evropskog udruženja Kardiologa, Lekarske Komore Srbije.

footer spearator