header spearator

prof. dr Veljko Kolak


Rođen je 1978. godine u Beogradu.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Zdravstvenu specijalizaciju iz oblasti Bolesti zuba i Endodoncija završio je 2014. godine. Doktorsku tezu pod nazivom „Kliničko-epidemiološka i laboratorijska istraživanja nekarijesnih oštećenja cervikalne regije zuba” odbranio je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

Od 2006. godine učestvuje u izvođenju praktične nastave na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast klinička stomatologija, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu izabran je 2010. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast bazična i pretklinička stomatologija, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu izabran je 2016. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast klinička stomatologija, na Stomatološkom fakultetu u Pančevu izabran je 2021. godine i uključen je u realizaciju teorijske i praktične nastave svih nivoa studija. Aktivno učestvuje u izvođenju i kreiranju nastave na predmetima: bolesti zuba – pretklinika, dentalna patologija, endodoncija i klinički blok na integrisanim akademskim studijama. Angažovan je i na realizaciji nastavnih programa specijalističkih, akademskih specijalističkih i doktorskih studija.

Autor je i koautor devet radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i brojnih stručno-naučnih radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim stomatološkim kongresima, štampanih u celini ili u izvodu. Član je uređivačkog odbora časopisa Udruženja stomatologa Španije „Journal of Clinical and Experimental Dentistry”, a angažovan je i kao recenzent u dva međunarodna časopisa. Jedan je od autora udžbenika „Osnovi kliničke endodoncije” u izdanju Stomatološkog fakulteta u Pančevu iz 2020. godine. Trenutno je rukovodilac projekta od posebnog interesa za održivi razvoj AP Vojvodine odobrenog od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, a učestvovao je kao saradnik na još dva projekta Republičkog Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Pored nastavnih aktivnosti na Stomatološkom fakultetu u Pančevu, posvećen je kliničkom radu, član je Udruženja endodontista Srbije (UES) i Evropskog udruženja endontologije (ESE), a svoja znanja i iskustvo prenosi kolegama kao predavač na kursevima kontinuirane edukacije.

footer spearator