header spearator

prof. dr Vladimir Biočanin


Rođen je 1982. godine u Kraljevu.

Stomatološki fakultet u Beogradu upisao je 2001. godine, a diplomirao 2006. kao prvi u generaciji (sa prosečnom ocenom 9,48) i proglašen je za najboljeg studenta generacije. Za ovaj uspeh je dobio i diplomu Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je nagrade grada Kraljeva ,,Dr Miloš Babić“, kao najbolji student grada. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2“, uspešno je odbranio 2012. godine u Beogradu. Tokom doktorskih studija bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Specijalista je oralne hirurgije, koju je završio sa odličnom ocenom, 2016. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Bio je zaposlen na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Oralna hirurgija i Implantologija. Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu 2018. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora, na predmetima oralna hirurgija, implantologija i anesteziologija. Rukovodilac je centra za naučnoistraživački rad na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu u Travniku angažovan je kao vanredni profesor.

Bio je saradnik (mladi istraživač) na projektu ,,Biološke osnove oralno-hirurških zahvata“ i projektu „Kontrola bola i molekularni mehanizmi kao faktori regenerativne terapije u stomatologiji kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom“. Bio je angažovan na projektu ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Bio je rukovodilac projekta pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, pod nazivom „Uticaj dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida na fizičko-hemijske i biološke osobine kalcijum silikatnih dentalnih cemenata“ (2019.-2020.). Član je tima međunarodnog bilateralnog projekta (Srbija-Kina 2021.-2023.) pod nazivom “Ispitivanje dodatka stroncijum karbonata i stroncijum fluorida u kalcijum silikatne dentalne cemente: fizičko-hemijska i biološka karakterizacija. Trenutno je angažovan na projektu pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine “Uticaj anksioznosti i stresa u uslovima pandemije virusa Kovid 19 na pojavu parafunkcija i prevremenih okluzionih kontakata u studentskoj populaciji”.

Redovni je član Matice srpske. Objavio je preko 70 naučnih radova i bio recenzent radova u međunarodnim i domaćim časopisima. Autor je pet univerzitetskih udžbenika.

footer spearator