header spearator

prof. dr Zoran Tambur


Rođen je 1963. godine u Sarajevu.

Diplomirao je na Fakultetu Veterinarske medicine u Sarajevu 1987. godine, sa prosečnom ocenom 8,72. Specijalizaciju iz medicinske mikrobiologije sa parazitologijom završio je 2003. godine na Vojnomedicinskoj akademiji i položio završni ispit sa odličnom ocenom. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Ispitivanje osetljivosti termofilnih Campylobacter vrsta izolovanih od životinja i ljudi na antibiotike i hemioterapeutike” odbranio je 2007. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.

Do sada je publikovao 95 naučnih i stručnih radova, od toga tri u časopisima kategorije M21, dva u M22, i 29 u M23 i jedan u M24. Objavio je i dve monografije i Praktikum iz mikrobiologije sa imunologijom 2017. godine (izdavač Stomatološki fkultet u Pančevu).

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu angažovan je od osnivanja. U zvanje redovnog profesora izabran je 2017. godine. Predavač je na predmetima mikrobiologija sa imunologijom, naučnoistraživački rad 1 i naučnoistraživački rad 2.

Član je Društva mikrobiologa Srbije. Ima dugogodišnje iskustvo u akreditaciji mikrobioloških laboratorija.

Rukovodio je nacionalnim projektom „Usavršavanje procesa ekstrakcije farmakoloških komponenti iz lekovitog bilja i sirovog propolisa i njihova in vitro i in vivo antibakterijska aktivnost“ koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Stručni i naučni izazov mu je izolacija i identifikacija bakterija usne duplje, posebno anaerobih, i ispitivanje njihove osetljivosti na različita antibakterijska sredstva.

Upisan je na treću godinu doktorskih studija Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu gde je odbranio usmeni doktorski ispit a radni naziv teze je: „Ispitivanje osetljivosti na antibiotike sojeva Campylobacter jejuni i Campylobacter coli bujon mikrodilucionom metodom“.

footer spearator