header spearator

Student generacije - Ema Malešević


Student generacije 2002 - Ema Malešević

Student generacije 2002.

Prosečna ocena tokom studija: 9.5

Diplomirao/la dana: 18. Oct 2007.

Stomatološki fakultet u Pančevu upisala je školske 2002/2003. godine i diplomirala je 2007. sa prosečnom ocenom 9,5. U međuvremenu završila je obavezan lekarski staž i položila stručni ispit. Od 2009. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao saradnik u nastavi, a potom, kao asistent u dva izbora, na predmetu Ortopedija vilica, gde aktivno učestvuje u svim oblicima nastavnih aktivnosti. Specijalizaciju iz oblasti Ortopedije vilica upisala je 2011. godine i završila odličnim uspehom 2015.godine. Doktorske studije završila je odbranom disertacije februara 2020. godine.

footer spearator