header spearator

Student generacije - Milana Čabrilo


Student generacije 2013 - Milana Čabrilo

Student generacije 2013.

Prosečna ocena tokom studija: 9.91

Diplomirao/la dana: 13. Sep 2018.

Rođena je 13.10.1994. godine u Beogradu. Stomatološki fakultet u Pančevu upisala je 2013 školske godine a diplomirala 2018. kao student generacije. Pripravnički staž obavila je na klinikama matičnog fakulteta.

Od 2019. godine zaposlena je na mestu saradnika u nastavi za užu naučnu oblast klinička stomatologija, nakon čega upisuje specijalističke i doktorske studije iz oblasti Oralne medicine i parodonotologije. U zvanje asistenta-pripravnika na Institutu za stomatologiju, Klinici za oralnu medicinu i parodontologiju, Stomatološkog fakulteta u Pančevu izabrana je 2021 godine.

Stručnim usavršavanjem na radu sa Fotona LightWalker Er: YAG, Nd: YAG laserom unapredila je svoj klinički rad u oblasti laserom asistirane stomatologije.

Tečno govori tri strana jezika.

footer spearator