header spearator

prof. dr Dragoslav Djukanović


Rođen je 1935. godine u Beogradu.

Dragoslav Ðukanović, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (SFUB), u penziji. Od rođenja do danas živi u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Treću mušku gimnaziju. Stomatološki fakultet je završio 1960. sa prosečnom ocenom 9,66. Magistarsku tezu je odbranio 1968. godine. To je bila prva magistarska teza iz stomatologije u Jugoslaviji. Doktorsku tezu je odbranio 1974. godine.

Bio je redovni profesor SFUB za predmete: „Parodontologija“, „Oralna medicina“ i „Gerontostomatologija“. Bio je prodekan SFUB, mentor u više desetina magistarskih teza i doktorskih disertacija. Bio je predsednik Komisije za specijalističke ispite na SFUB i na VMA. Bio je šef Katedre za oralnu medicinu i parodontologiju SFUB u tri mandata i direktor Klinike za parodontologiju i oralnu medicinu SFUB u dva mandata.

Do sada je objavio, kao autor ili koautor, 326 štampanih radova i 25 knjiga, monografija i udžbenika. Održao je preko 300 predavanja na Kongresima u zemlji i inostranstvu na svih pet kontinenata. Bio je glavni istraživač u 9 naučnoistraživačkih projekata. Učesnik je 23 svetska kongresa i preko 300 drugih sastanaka. Član je redakcionih odbora četiri časopisa u inostranstvu i dva u zemlji i recenzent je za radove u više stomatoloških časopisa.

Tri godine je bio predsednik, a 4 godine potpredsednik Naučnog komiteta Svetske stomatološke federacije u koju je učlanjeno 164 države. Organizovao je naučne programe svetskih kongresa u Beogradu 1985., Buenos Airesu 1987., Vašingtonu 1988., Amsterdamu 1989., Singapuru 1990., Milanu 1991., Berlinu 1992., Geteborgu 1993., Vankuveru 1994, i Hong Kongu 1995. Bio je visiting profesor u Njujorku, Minsteru, Sidneju i Bengaziju.

Dobitnik je Oktobarske nagrade Beograda za naučnoistraživački rad 1987., godišnje nagrade SLD za naučnoistraživački rad 1998. i za organizaciju zdravstvene zaštite 1978. godine. Dobitnik je nagrade za životno delo SLD 2003. i međunarodne nagrade za zasluge u stomatologiji Akademije Pjer Fošar (SAD) za 2002. godinu.

Član je Naučnog društva Srbije, Akademije medicinskih nauka SLD, sa nizom funkcija u njoj. Redovni je član „Matice srpske“ od 2008. Član je ili je bio član preko 20 međunarodnih i domaćih stomatoloških i drugih naučnih udruženja, kao i Akademije Pjer Fošar i Međunarodne stomatološke akademije(ADI), u kojoj je i potpredsednik za Evropu. Član je ADEE (Association for Education in Europe) preko 20 godina, u kome zastupa interese naše stomatologije.

Na Stomatološkom fakultetu u Pančevu je od njegovog osnivanja. Drži i predavanja u okviru nastave za Kontinuiranu edukaciju i licence u zemlji i inostranstvu.

footer spearator