header spearator

doc. dr Ivana Božić Antić


Rođena je u Beogradu 1978. godine.

Diplomirala je 2004. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,23. Specijalistički ispit iz oblasti interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu položila je sa ocenom odličan 2012. godine i stekla zvanje specijaliste interne medicine. Završni rad uže specijalizacije pod nazivom „Efekat primene metformina, ciproteron-acetata i njihove kombinacije na metaboličke karakteristike žena sa sindromom policističnih jajnika“ odbranila je 2018.g na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje subspecijaliste endokrinologije.

Magistarsku tezu iz oblasti endokrinologije pod nazivom „Osovina hipotalamus-hipofiza-nadbubrežne žlezde i BclI polimorfizam glukokortikoidnog receptora u posttraumatskom stres poremećaju“ odbranila je 2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Analiza fenotipova sindroma policističnih jajnika i njihov uticaj na metaboličke promene“ odbranila je 2016.god na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

Angažovana je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju istraživač-saradnik u periodu 2010-2017.g, a u zvanju klinički asistent za oblast interna medicina-endokrinologija u periodu 2016-2021.g.

Izabrana je 2021. godine u zvanje docenta za naučnu oblast klinička medicina na Stomatološkom fakultetu u Pančevu.

U periodu 2006 - 2021. godine bila je zaposlena na neodređeno vreme u Univerzitetskom Kliničkom Centru Srbije, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Od 2021. godine zaposlena je na neodređeno vreme u Opštoj bolnici Euromedik, Odeljenje endokrinologije.

Autor je i koautor većeg broja publikovanih radova, mentor je u većem broju studentskih radova, predavač je po pozivu na više naučnih skupova i učestvovala je u nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih projekata.

Član je Endokrinološke sekcije Srpskog Lekarskog Društva, Lekarske Komore Srbije, Evropskog udruženja endokrinologa, Evropskog udruženja za menopauzu i andropauzu i Internacionalnog udruženja za ginekološku endokrinologiju.

footer spearator