header spearator

Oralna hirurgija


Oblast Trajanje
Opšta hirurgija 2 meseca
Ortopedska hirurgija 1 mesec
Otorinolaringologija 2 meseca
Maksilofacijalna hirurgija 5 meseci
Oralna hirurgija 26 meseci
Oralna implantologija 2 meseca (u okviru oralne hirurgije)

OPŠTA HIRURGIJA (2 meseca)

Teorijska nastava opšte hirurgije obavlja se na Klinici za opštu hirurgiju KBC "Zvezdara" ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava potrebne uslove (mentora specijalistu otorinolaringologije i odgovarajuće bolničke kapacitete) i obuhvata teme sledećih oblasti:

 • preoperativna priprema hirurških bolesnika,
 • organizacija rada u hirurškom bloku,
 • značaj i praktična primena principa aseptičnog rada u hirurgiji
 • osnovni principi hirurškog rada,
 • materijali za šavove i tehnike ušivanja hirurških rana,
 • principi zbrinjavanja politraume
 • principi intenzivne i poluintenzivne nege hirurških bolesnika,
 • principi lečenja traumatskog šoka,
 • postupci kardiopulmonalne reanimacije.

Praktična nastava se obavlja na Odeljenju reanimacije i obuhvata obuku iz principa intenzivne i poluintenzivne nege, uključujući i reanimaciju.


ORTOPEDSKA HIRURGIJA (1 mesec)

Praktična nastava ortopedske hirurgije obavlja se na Klinici za ortopediju Medicinskog fakulteta u Beogradu ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava potrebne uslove (mentora specijalistu ortopedske hirurgije i odgovarajuće bolničke kapacitete) i obuhvata teme sledećih delatnosti:

 • preoperativna priprema bolesnika,
 • značaj i praktična primena principa aseptičnog rada,
 • principi i specifičnosti hirurškog rada u kostima,
 • osnovni principi konzervativnog lečenja oboljenja koštano-zglobnog sistema
 • principi zbrinjavanja traume i infekcija koštanog tkiva,
 • upoznavanje sa procesom i metodologijom obezbeđivanja uslova za zarastanja kostiju
 • lečenje komplikacija hirurškog rada u kostima
 • principi intenzivne i poluintenzivne nege bolesnika

Praktična nastava ortopedske hirurgije podrazumeva i asistenciju pri operacijama.

Način provere znanja:

 • Kolokvijum

OTORINOLARINGOLOGIJA (2 meseca)

Praktična nastava otorinolaringologije obavlja se na Klinici za otorinolaringologiju KBC "Zvezdara" ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava potrebne uslove (mentora specijalistu otorinolaringologije i odgovarajuće bolničke kapacitete). Ova nastava obuhvata obuku u okviru sledećih delatnosti:

 • lečenje infekcija gornjih respiratornih puteva,
 • prevencija komplikacija ORL infekcija,
 • hirurško lečenje patoloških lezija maksilarnog sinusa,
 • postupci hemostaze u predelu nosne šupljine,
 • indikacije, principi i tehnike traheotomije,
 • dijagnostika lezija nazofarinksa i hipofarinksa.

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA (5 meseci)

Praktična nastava maksilofacijalne hirurgije obavlja se na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava potrebne uslove (mentora specijalistu maksilofacijalne hirurgije i odgovarajuće bolničke kapacitete i obuhvata dijagnostiku i učešće u lečenju:

 • povrede mekih tkiva lica,
 • prelom vilica i kostiju lica,
 • razvojnih deformacija vilica,
 • urođenih rascepa usne i nepca,
 • bolne disfunkcije i drugih patoloških promena temporomandibularnog zgloba,
 • oboljenja pljuvačnih žlezda,
 • malignih tumora u orofacijalnom predelu.

ORALNA HIRURGIJA (26 meseci)

Teorijska nastava (4 semestra) i praktičan rad (24 meseca) obavlja se na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta.

Teorijska nastava oralne hirurgije obuhvata:

 • definisanje pojma i delokruga oralne hirurgije kao discipline,
 • principe aseptičnog rada,
 • principe hirurškog rada u ustima,
 • primenu lokalnih anestetičkih rastvora,
 • raznovrsne tehnike lokalne anestezije u oralnoj hirurgiji,
 • zarastanje rana u ustima,
 • etiopatogenezu periapikalnih lezija,
 • klasifikaciju i kliničke karakteristike cista orofacijalne regije,
 • primenu metoda lečenja viličnih cista,
 • uticaj anatomskih faktora na širenje dentogenih infekcija,
 • principe antibiotskog i hirurškog lečenja dentogenih infekcija,
 • oralnohirurške aspekte pacijenata rizika,
 • radiološke kriterijume dijagnostike lezija u vilicama,
 • osnovne principe planiranja hirurškog vađenja impaktiranog umnjaka,
 • tehniku vađenja impaktiranih i prekobrojnih zuba,
 • preprotetičke hirurške intervencije na koštanom tkivu vilica,
 • preprotetičke hirurške intervencije na mekim tkivima usne šupljine,
 • implantacijske sisteme i implantološke hirurške zahvate,
 • diferencijalnu dijagnostiku hroničnih bolnih sindroma u orofacijalnom predelu,
 • patofiziologiju, simptomatologiju i lečenje idiopatske trigeminalne neuralgije,
 • simptomatologiju i dijagnostiku oboljenja TM zgloba i principe multidisciplinarnog lečenja sindroma bolne disfunkcije TM zgloba,
 • osnovne principe farmakosedacije,
 • specifičnosti primene opšte anestezije u oralnoj i maksilofacijalnoj hirurgiji,
 • metode kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije,
 • hirurško uklanjanje zaostalih korenova i drugih stranih tela u mekom i koštanom tkivu,
 • zbrinjavanje traumatskih preloma zuba,
 • dijagnostiku preloma vilice,
 • dijagnostiku i lečenje benignih tumora mekih i koštanih tkiva orofacijalne regije,
 • patološle i kliničke karakteristike, dijagnostiku i lečenje odontogenih tumora,
 • karakteristike i dijagnostiku premalignih lezija u usnoj šupljini,
 • hirurška oboljenja pljuvačnih žlezda,
 • hirurške postupke u sklopu ortodontskog lečenja,
 • postavljanje indikacije i planiranje parodontoloških hirurških zahvata,
 • pripremu i motivaciju pacijenta za parodontalne hirurške zahvate,
 • hirurške postupke u sklopu lečenja obolelih od parodontopatije,
 • dijagnostiku i lečenje zapaljenskih oboljenja maksilarnih sinusa i oro-antralnih komunikacija,
 • primena biomaterijala u oralnoj hirurgiji,
 • primena lasera u oralnoj hirurgiji,
 • primenu koštanih transplantata u hirurgiji orofacijalne regije,
 • izbor metoda lokalne hemostaze u oralnoj hirurgiji,
 • terapiju urgentnih stanja usled poremećaja prohodnosti disajnih puteva,
 • medicinsko pravni aspekti traumatologije zuba, vilica i mekih tkiva usta, lica i vrata / kvalifikacija težine povrede,
 • uloga oralnog hirurga na sudu (svedok, veštak, okrivljeni),
 • obezbeđivanje dokaza za sudski postupak, vođenje medicinsko pravne dokumentacije, ponašanje na sudu, forma pisanja izveštaja za sudske potrebe (veštačenje),
 • građansko pravna odgovornost: veštačenje u parničnim postupcima (nematerijalna odšteta - veštačenje u parničnim postupcima (nematerijalna odšteta - veštačenje ukupno pretrpljenih bolova, naruženosti, stepena invaliditeta; materijalna odšteta - veštačenje vrednosti stomatološkog rada i protokolarnog postupanja u stomatološkom radu)

Praktična nastava oralne hirurgije obuhvata:

 1. rad u ambulanti - primenu intraoralnih i ekstraoralnih tehnika lokalne anestezije; dijagnostiku i diferecijalnu dijagnostiku oralnohirurških oboljenja; vađenje zuba (uključujući komplikovano i hirurško vađenje); terapiju akutnih dentogenih infekcija; primenu raznovrsnih mera lokalne hemostaze; kontrolu i praćenje uspeha lečenja; ambulantne intervencije pacijentima rizika; ostale intervencije u skladu s potrebama rada prijemne ambulante,
 2. rad u hirurškoj sali - hirurško vađenje zaostalih korenova; hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba; hirurško lečenje hroničnih periapikalnih procesa i radikularnih cista; hirurško lečenje viličnih cista; hirurško lečenje oronatalnih komunikacija i fistula; hirurško-ortodontsko lečenje zuba zadržanih u nicanju; preprotetičke oralnohirurške intervencije na mekim i koštanim oralnim tkivima; hirurško lečenje frenuluma i lateralnih plika; hirurško lečenje benignih tumora mekih i koštanih tkiva usne šupljine; zbrinjavanje povreda zuba i alveolarnog nastavka; ugradnju transdentalnih i endosealnih implantata.
 3. seminarski rad (na kraju specijalističkog staža)

ORALNA IMPLANTOLOGIJA (2 meseca)

Teorijska nastava:

 1. Indikacije i kontraindikacije za primenu (ugradnju) dentalnih implantata i plan terapije
 2. Oseointegracija
 3. Osnovni principi hirurškog rada kod ugradnje dentalnih implantata
 4. Imedijatna i kasna ugradnja implantata
 5. Preoperativni plan i tehnika ugradnje implantata u estetskoj zoni
 6. Principi koštane regeneracije i augmentacije alveolarnog grebena pre ugradnje dentalnih implantata
 7. Dopunske hirurške procedure (sinus-lift, transplantacije, širenje i cepanje grebena)
 8. Hirurške korekcije mekog tkiva nakon ugradnje implantata
 9. Opšti principi opterećivanja dentalnih implantata
 10. Intraoperativne i postoperativne komplikacije

Praktična nastava:

 1. Planiranje terapije na modelima
 2. Radiološke metode planiranja implantacijskih zahvata
 3. Praktični rad na modelima - Osnovni hirurški principi ugradnje dentalnih implantata
 4. Praktični rad na modelima - Osnovni hirurški principi ugradnje dentalnih implantata u estetskoj regiji
 5. Praktični rad na modelima - Osnovni principi regeneracije koštanog tkiva pre i u toku ugradnje dentalnih iplantata

NAČIN PROVERE ZNANJA

Kolokvijumi iz sledećih oblasti:

 1. osnovni principi hirurškog rada u ustima
 2. anatomija orofacijalne regije
 3. stomatološka anesteziologija
 4. dentogene infekcije
 5. dentoalveoalarna hirurgija
 6. hemostaza u oralnoj hirurgiji
 7. preprotetička hirurgija
 8. maksilarni sinus
 9. hronični periapikalni procesi i ciste
 10. implantologija

Pre prijave specijalističkog ispita prilaže se kao deo dokumentacije evidencija o:

 1. izvršenim operacijama i asistencijama u okviru oralne hirurgije (katalog operativnih lista ili spisak overen od mentora)
 2. položenim kolokvijumima iz:
  1. opšte hirurgije
  2. maksilofacijalne hirurgije
  3. deset kolokvijuma iz oralne hirurgije

KATALOG ZNANJA I VEŠTINA

 • dijagnostika i diferencijalna dijagnostika oralno-hirurških oboljenja/ (i)
 • komplikovano vađenje zuba i terapija komplikacija vađenja zuba/ (i)
 • terapija akutnih dentogenih infekcija/ (i)
 • anestezija i primena različitih mera lokalne hemostaze/ (i)
 • hirurško vađenje frakturiranog zuba i zaostalih korenova / 10 (i)
 • hirurško vađenje impaktiranih i prekobrojnih zuba/ 30(i)
 • hirurško lečenje PAP (parodontita i cista) / 30(i)
 • hirurško lečenje koštanih nepravilnosti alveolarnog grebena (greben-torus-tuber) / 10(i)
 • hirurško lečenje nepravilnosti mekih tkiva (plike i frenuluma, lakši oblici hipertrofije mukoze) / 10(i)
 • ostale hirurške intervencije: zatvaranje sinusa (i), uklanjanje benignih tumora (u), mukozne ciste (i), povrede zuba i okolnih tkiva (i) / 30

*(i) - izvodi samostalno
*(u) - učestvuje

footer spearator