header spearator

Dečja i preventivna stomatologija


Oblast Trajanje
Preventivna stomatologija 9 meseci meseca
Dečja stomatologija 12 meseci
Programska stomatološka zaštita 11 meseci
Oralna hirurgija 2 meseca
Oralna medicina 1 mesec

PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA (9 meseci)

Teorijska i praktična nastava na Klinici Stomatoloških fakulteta ili odseka

Kroz nastavu organizovanu na fakultetu specijalizant izučava:

 • socijalno-medicinski i zdravstveni značaj oralnih bolesti,
 • mogućnosti preventivne stomatologije da promocijom (oralnog) zdravlja, primarnom prevencijom i primenom profilaktičnih mera, ranom dijagnostikom i sanacijom oralnih bolesti (sekundarnom prevencijom) kod visokorizičnih populacionih grupa (trudnice, deca, omladina, osobe ometene u psihofizičkom razvoju) unapredi oralno zdravlje populacije
 • Upoznaje se sa savremenim strategijama za unapređenje oralnog zdravlja zasnovanim na naučnim i stručnim dokazima u pogledu etiologije, patogeneze, epidemioloških i kliničkih ispitivanja, dijagnostike, klasifikacije i evidentiranja oralnih bolesti, dijagnostikom i kontrolom faktora rizika od značaja za pojavu oralnih bolesti (ishrana, loše navike, oralna higijena, opšta oboljenja itd), preventivnim i profilaktičnim merama i sredstvima, primenom fluorida, i sl.
 • Upoznaje se sa ciljevima i mogućnostima programske stomatološke zdravstvene zaštite i ostalim merama i aktivnostima od značaja za obezbeđenje oralnog zdravlja.
 • Upoznaje i izučava epidemiologiju (opšta epidemiologija, epidemiologija oboljenja usta i zuba), zdravstvenu statistiku, metodologiju zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji.
 • Upoznaje se sa organizacijom i planiranjem stomatološke zdravstvene delatnosti i posebno sa organizacijom i funkcionisanjem preventivne stomatološke zaštite (realizacija preventivnih programa) i dr.
 • U toku teorijske i praktične nastave na fakultetu, specijalizant je dužan da uradi jedan seminarski rad iz oblasti organizacije stomatološke delatnosti i jedan iz oblasti preventivne stomatologije.

Posebni ciljevi:

 1. Prevencija karijesa
  • Znanje o karijesnom procesu u mlečnoj denticiji i u stalnoj denticiji, uloga bakterija; uloga saharoze; uloga domaćin-specifični mehanizmi odbrane, biohemijski procesi u dentalnom plaku, predilekciona mesta; akutna i hronična lezija; psiho-socijalni aspekti i ocenjivanje rizika
  • Znanje o mogućnostima kontrole karijesa modifikovanjem ishrane; dokazi o uticaju ishrane na karijes, kariogenost ugljenih hidrata, moguće modifikacije dijete u cilju redukcije karijesa
  • Znanja o ograničenom i uobročenom unošenju saharoze, mogućnost primene zaslađivača u ishrani
  • Prevencija karijesa povećanjem otpornosti zuba primenom fluorida
  • Fluoridi u prevenciji karijesa
  • Mehanizmi kojima fluoridi deluju
  • Fluorisanje vode za piće
  • Kućna nega
  • Profesionalna nega
  • Zalivači fisura
  • Fenomen remineralizacije
  • Preventivni aspekti u restaurativnoj stomatologiji
  • Prevencija karijesa mehaničkom kontrolom plaka
  • Prevencija karijesa antimikrobnom kontrolom plaka
  • Hlorheksidin i druga hemioprofilaktička sredstva
  • Prevencija karijesa izbegavanjem transmisije kariogenih mikroorganizama
  • Imunologija i vakcinacija
 2. Prevencija periodontalnih oboljenja:
  • Poznavanje etioloških faktora za nastanak oboljenja parodoncijuma
  • Poznavanje faktora i procene rizika za nastanak oboljenja periodoncijuma
  • Poznavanje dentalnog plaka (biofilma), i njegov značaj (razvoj plaka i čvrstih naslaga), ekologija plaka i struktura plaka; odbrambeni odgovor domaćina na mikroorganizme plaka; faktori koji utiču na formiranje plaka, faktori koji modifikuju odbrambeni sistem organizma
  • Kompetentan da postavi dijagnozu na osnovu dobijene anamneze i obavljenog kliničkog pregleda
 3. Prevencija ortodontskih nepravilnosti
 4. Prevencija povreda u orofacijalnoj regiji u dece
 5. Prevencija oralnih oboljenja kod pacijenata sa posebnim potrebama

DEČJA STOMATOLOGIJA (12 MESECI)

Teorijska i praktična nastava na Klinici Stomatoloških fakulteta ili odseka.

Kroz nastavu organizovanu na fakultetu specijalizant se osposobljava da:

 • analizira i prati razvitak lica, vilica i zuba;
 • anatomiju i histologiju mlečnih i stalnih zuba,
 • psihosomatske karakteristike i psihološke tipove dece.
 • izučava opšta i infektivna oboljenja i njihov uticaj na usnu duplju,
 • bolesti usta u dece, tumore i ciste u ustima,
 • karijes i komplikacije karijesa (oboljenja pulpe i periodoncijuma mlečnih i stalnih zuba),
 • traumatologiju u dečjoj stomatologiji,
 • oralno-hirurške zahvate u dece,
 • proteziranje u dece,
 • primenu sedacije i opšte anestezije u radu sa decom,
 • stomatološko zbrinjavanje dece sa medicinskim rizicima i smetnjama u psihofizičkom razvoju.

Osposobljava se za samostalnu dijagnostiku i terapiju oboljenja usta i zuba u dece.

U toku teorijske i praktične nastave na fakultetu, specijalizant je dužan da uradi dva seminarska rada iz oblasti dečje stomatologije.

Posebni ciljevi:

Dijagnostika i plan terapije:

Kompetentan da u dobu novorođenčeta i odojčeta oceni anamnestičke podatke dobijene u razgovoru sa roditeljem/starateljem:

 • prenatalne, natalne i neonatalne anamneze
 • istorije razvoja
 • medicinske istorije
 • stomatološke istorije
 • ocenjivanje oralne higijene
 • faktora rizika za rani nastanak karijesa
 • navike sisanja i rizik od ranog razvoja malokluzije
 • istorije načina ishrane
 • socijalni status
 • kompetentan u dijagnostikovanju oralnih tumora i cista uključujući Epštajnove perle, Bonova zrna, kongenitalni epulis, limfangiome
 • kompetentan u dijagnostikovanju nerazvijenih zuba (natalnih i neonatalnih)
 • kompetentan u dijagnostikovanju i terapiji karijesa u ranom detinjstvu i drugih formi karijesa
 • kompetentan u terapiji oralne kandidijaze i primarnog herpetičnog stomatita
 • kompetentan u zbrinjavanju hitnih slučajeva kao posledica traume ili infekcije
 • kompetentan u primeni rendgenografskih metoda dijagnostike i poznavanju rizika koji postoje kod rendgenografskog snimanja u dečjoj stomatologiji
 • prepoznati znake zlostavljanja dece ili zapostavljanja dece

Kompetentan da u uzrastu od 3-6 godina ispita ovu starosnu grupu obuhvatajući:

 • ocenu ponašanja
 • ekstraoralno ispitivanje
 • intraoralno ispitivanje
 • da uzme u obzir preventivne mere; oceni oralnu higijenu i rizik za razvoj karijesa
 • dijagnostikuje poremećaje oralne mišićne funkcije
 • dijagnostikuje i zbrine rani gubitak ili pomeranje mlečnih zuba
 • dijagnostikuje rane znake malokluzije
 • dijagnostikuje stanje i oboljenja pulpe

Pored prethodno navedenih obučenosti u ovoj starosnoj grupi specijalizant treba da u uzrastu od 6 do 12 godina:

 • dijagnostikuje potrebe za preventinim merama u vezi sa primenom oralne higijene, zalivača fisura, ishrane, unosa fluorida
 • oceni okluzalni razvoj
 • spreči i tretira traumu

Pored prethodno navedenih znanja i veština, specijalizant treba da u uzrastu od 12 godina do adolescencije:

 • dijagnostikuje rane znake periodontitisa
 • oceni razvoj i rast
 • poseduje znanje o temporo-mandibularnom zglobu
 • prepozna znake seksualnog zlostavljanja
 • prepozna znake zloupotrebe droge
 • prepozna poremećaje u ishrani (anoreksija i bulimija)

Restaurativan tretman

Kompetentan da u mlečnoj denticiji:

 • uradi preparaciju kaviteta prema morfološkim karakteristikama zuba i karakteristikama restaurativnih materijala
 • da analizira neuspehe da bi sprečio greške u budućnosti
 • odabere tretman i materijal u odnosu na aktivnost karijesa i starost deteta
 • dijagnostikuje oboljenja pulpe
 • sprovede konzervativni kao i radikalni tretman pulpe (prekrivanje pulpe, parcijalnu pulptomiju, pulpotomiju, pulpektomiju)
 • protetski zbrine izgubljene zube
 • oceni kvalitet restauracija
 • Kompetentan da u mešovitoj denticiji:

 • spreči i tretira karijes jamica i fisura korišćenjem zalivača fisura ili preventivnih ispuna
 • protetski nadoknadi izgubljene zube
 • dijagnostikuje oboljenja pulpe i tretira ih
 • tretira mlade stalne zube sa nezavršenim i završenim rastom korena

Kompetentan da u stalnoj denticiji:

 • estetski zbrine stalne zube adhezivnim sistemima
 • sprovede adekvatan endodontski tretman stalnih zuba
 • sprovodi izbeljivanje avitalnih i vitalnih zuba
 • primenjuje estetske fasete
 • postavi adhezivne mostove i splintove

Traumatologija

 • da razume principe prevencije povreda zuba uključujući rano sprečavanje ortodontskih nepravilnosti, korekciju loših navika i izradu štitnika za zube
 • da sprovedu pregled i ocenjivanje pacijenata sa povredama zuba uključujući odgovarajuće dijagnostičke metode (radiografija) i da naprave plan zasnovan na očekivanoj prognozi povređenih zuba
 • da utvrde stanje pulpe primenom različitih testova
 • da sprovode adekvatan tretman manjih povreda mekih tkiva
 • da poznaju mere koje se primenjuju u sprečavanju infekcije posle povrede
 • da dijagnostikuju rasklaćenja zuba i primene adekvatnu imobilizaciju (splintovima)
 • zbrinjavanje povreda alveolarnog grebena
 • sprovode lečenje pulpe povređenih zuba uključujući pulpotomiju po Cveku, apeksifikaciju zuba sa nezavršenim rastom korena i zuba sa završenim rastom korena
 • restauriraju frakture krunica i korena, korišćenjem kompozitnih smola, kompozitnih i porcelanskih krunica i keramičkih ili kompozitnih faseta
 • dijagnostikuju i tretiraju frakture korena
 • da razumeju biološke procese reparature tvrdih zubnih tkiva i pojavu resorpcije koja prate replantaciju zuba
 • da steknu iskustvo u replantaciji traumatski izbijenih zuba
 • sprovode adekvatan tretman povreda u mlečnoj denticiji

Specijalizanti stiču znanja o:

 • ortodontskom zbrinjavanju povređenih zuba
 • tome da li je povreda posledica zlostavljanja dece i da je prijave nadležnim institucijama
 • dijagnostikovanju povreda maksilofacijalne regije i adekvatnom zbrinjavanju
 • prepoznavanju poremećaja u razvoju stalnih zuba nastalih kao posledica povreda u mlečnoj denticiji

Da budu upoznati sa:

 • klasifikacijom, etiologijom i epidemiologijom povreda zuba
 • mehanizmom odgovora oralnih tkiva na povrede i zarastanje povređenih tkiva
 • principima autotransplantacije zuba
 • principima oseointegracije implanata
 • znacima i simptomima povrede nerava
 • planiranjem i izradom čuvara prostora traumatski izgubljenih prednjih zuba uključujući i dostupne ortodontske metode

Oralna medicina i oralna patologija

 • dijagnostikovanje i tretiranje oralnih manifestacija sistemskih oboljenja na mekim i čvrstim zubnim tkivima u dece sa kardiovaskularnim oboljenjima, bubrežnim, endokrinim, imunološkim oboljenjima, malignim oboljenjima, i sa hemoragijskim sindromom
 • dijagnostikovanje i tretman bakterijskih, virusnih, gljivičnih infekcija oralne sluzokože posebno kod imunokompromitovane dece
 • dijagnostikovanje i lečenje muko-gingivalnih anomalija (frenektomija)
 • dijagnostika i tretman u poremećaju razvitka zuba (fluoroza, tetraciklinska prebojenost, amelogenezis i dentinogenezis imperfekta)
 • dijagnoza i lečenje poremećaja u morfologiji, broju i nicanju zuba
 • dijagnoza i tretiranje impaktiranih zuba koristeći hirurške tehnike koje uključuju i hirurški ortodontski tretman

Deca sa posebnim potrebama-medicinski rizični pacijenti

 • kompetentni da planiraju i sprovode kompleksnu stomatološku negu u dece koja su medicinski, psihološki, mentalno ili socijalno rizični pacijenti
 • kompetentni da sprovode stomatološku negu hospitalizovane dece
 • poseduju znanje o infekcijama kod imunokompromitovanih pacijenta
 • poseduju znanje o profilaksi bakterijskog endokarditisa
 • kompetentni da rukovode ili budu deo tima za stomatološko zbrinjavanje u opštoj anesteziji

PROGRAMSKA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA (11 meseci)

Praktična nastava se obavlja na nivou primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama koje imaju imenovane mentore za ovu oblast specijalizacije, i to

 1. Školska stomatološka nega (5 meseci)
 2. Specijalizant uz mentora planira i sprovodi:

  • Sistematski pregled (po 1 odeljenje) učenika: I, V i VIII razreda
  • Kontrolne preglede (po 1 odeljenje) učenika: II, III, IV, VI i VII razreda
  • Obrađuje i analizira epidemiološke podatke sa sistematskih pregleda
  • Donosi plan rada (organizacioni sastanci, plan zdravstveno-vaspitnog rada, plan preventivnih i profilaktičnih aktivnosti, plan sanacije i dosanacije)
  • Realizuje utvrđeni plan rada
  • Izveštaj o izvršenju planiranih aktivnost
  • Evaluacija efekata rada (dobre, loše strane, nedostaci)

  Ovaj deo staža obraditi kao seminarski rad.

 3. Predškolska stomatološka nega (3 meseca)
 4. Stomatološka zaštita dece u predškolskim ustanovama (2 meseca)

  • Sistematski pregled dece u 3-oj godini života.
  • Obrađuje i analizira epidemiološke podatke sa sistematskih pregleda.
  • Donosi plan rada (organizacioni sastanci, plan zdravstveno-vaspitnog rada, plan preventivnih i profilaktičnih aktivnosti, plan sanacije i dosanacije),
  • Realizuje utvrđeni plan rada.
  • Izveštaj o izvršenju planiranih aktivnost.
  • Evaluacija efekata rada (dobre, loše strane, nedostaci)
  • Stomatološki rad sa predškolskom decom u pripremnim odeljenjima pred polazak u školu (1 mesec)

  • Sistematski pregled (30 dece)
  • Individualni plan preventivnih i preventivno-terapijskih mera
  • Zalivanje fisura, sanacija karijesa na stalnim zubima
  • Zdravstveno-vaspitni rad sa decom i roditeljima
  • Evaluacija efekata rada (dobre, loše strane, nedostaci)
  • Izveštaj o izvršenju preventivnih aktivnosti, profilaktičkih mera
  • Izdavanje uverenja o zdravim i saniranim zubima
  • Obrada i analiza podataka sa sistematskih pregleda

  Ovaj deo staža obraditi kao seminarski rad.

 5. Programska saradnja sa ostalim segmentima zdravstvene službe (pedijatrija, ginekologija, patronaža, zdravstveno vaspitanje) - 1 mesec
 6. Specijalizant se upoznaje sa savetovališno-dispanzerskim metodom rada, radom polivalentne patronažne službe, vakcinacijama, uticajem ekoloških uslova na zdravlje dece, zdravstvenim vaspitanjem i timskim radom u zdravstvenoj zaštiti dece.

  • rad u savetovalištu za majku i dete (50 porodica sa novorođenom decom), rad u savetovalištu za trudnice (50 trudnica)
  • saradnja sa patronažnom službom
  • planiranje i izvođenje preventivnih mera i zdravstveno-vaspitnog rada
  • izveštaj o izvršenim preventivnim aktivnostima
 7. Programska saradnja sa ostalim segmentima društvene zajednice (lokalne zajednice) - 2 meseca
 8. Specijalizant se upoznaje sa osnovnim principima i metodama promocije oralnog zdravlja u lokalnoj zajednici:

  • promocija oralnog zdravlja na nivou lokalne zajednice
  • koordinacija preventivnih aktivnosti na nivou lokalne zajednice
  • saradnja sa lokalnim vlastima i njihovo aktivno uključivanje u promociju oralnog zdravlja
  • saradnja sa lokalnom privredom na obezbeđivanju uslova za promociju oralnog zdravlja ili sufinansiranju akcija (aktivnosti na lokalnom nivou), sa posebnim akcentom na vodosnabdevanje, proizvođače hrane, sredstava za higijenu, i sl.
  • saradnja sa lokalnim medijima u cilju promocije oralnog zdravlja
  • saradnja sa lokalnim prosvetnim ustanovama.

ORALNA HIRURGIJA (1 mesec)

Specijalizant se upoznaje i osposobljava za pružanje prve pomoći, antišok terapiju, primarnu obradu povreda, dijagnostiku i terapiju akutnih dentogenih infekcija i mogućnosti oralno-hirurških intervencija u dece i odraslih.


ORTOPEDIJA VILICA (2 meseca)

Upoznaje se i osposobljava za dijagnostiku ortodontskih nepravilnosti, primenu mera primarne prevencije i interceptivne ortopedije vilica.


ORALNA MEDICINA (1 mesec)

Osposobljava se za samostalnu dijagnostiku i terapiju oboljenja mekih tkiva usta.

NAČIN PROVERE ZNANJA

 1. 1. Seminarski radovi:
  1. organizacija predškolske stomatološke nege
  2. organizacija školske stomatološke nege
  3. 1 seminarski rad iz preventivne stomatologije i rad na tematskom kongresu ili simpozijumu sa štampanim rezimeom
  4. 1 seminarski rad iz dečje stomatologije i 1 rad na tematskom kongresu ili simpozijumu sa štampanim rezimeom
 2. 2. Kolokvijumi:
  1. 3 kolokvijuma iz preventivne stomatologije
  2. 3 kolokvijuma iz dečje stomatologije
 3. Jedan rad štampan u časopisu sa recenzijom ili rad štampan celosti u zborniku radova sa kongresa ili simpozijuma
 4. Overeni izveštaji mentora o završenom programu (katalog znanja)

KATALOG ZNANJA I VEŠTINA:

 1. Predškolska stomatološka nega - 3 meseca
  • Planiranje i izvođenje sistematskih pregleda dece u 3-oj godini života 20-30 pacijenata
  • Planiranje i izvođenje sistematskih pregleda dece pred polazak u školu 20-30 pacijenata
  • Planiranje i izvođenje kontrolnih pregleda dece sa visokim rizikom za karijes ranog detinjstva u 2-oj godini života 10-20 pacijenata
  • Sistematski pregled 40-60 pacijenata
  • Kontrolni pregledi 10-20 dece sa visokim rizikom za karijes
  • Zdravstveno vaspitni rad predavanje za vaspitače i roditelje - 1 rad u maloj grupi - 5
  • individualni zdravstveno vaspitni rad sa decom i roditeljima - 30
  • Lokalne aplikacije koncentrovanih fluorida 30 aplikacija zalivanje fisura 20 zuba
  • Sanacija i dosanacija 40% od obuhvaćene dece
  • Izveštaj o radu (mesečni; tromesečni) 1
  • Izveštaj o stanju oralnog zdravlja predškolske dece (ulazni; tromesečni) 1
  • Svakodnevni rad u ambulanti za predškolsku decu sa mentorom
 2. Školska stomatološka nega - 5 meseci
  • Paniranje i izvođenje sistematskih pregleda u školi 3 odeljenja ili 80-100 učenika
  • Planiranje i izvođenje kontrolnih pregleda u školi 3 odeljenja ili 80-100 učenika
  • Zdravstveno vaspitni rad predavanja - 3 rad u maloj grupi - 25 individualni zdravstveno vaspitni rad sa decom ili roditeljima - 30
  • Sanacija i dosanacija 60% od obuhvaćenih učenika
  • Izveštaj o radu 1
  • Izveštaj o stanju oralnog zdravlja školske dece 1
  • Svakodnevni rad u ambulanti za školsku decu sa mentorom
 3. Programska saradnja sa ostalim segmentima zdravstvene službe - 1 mesec
  • Rad u savetovalištu za trudnice 15-20 trudnica
  • Rad u savetovalištu za zdravu decu 15-20 odojčadi sa roditeljima
  • Individualni zdravstveno vaspitni rad sa trudnicama ili roditeljima 10 pacijenata
 4. Programska saradnja sa ostalim segmentima društvene zajednice 2 meseca
  • Donošenje plana aktivnosti za promociju oralnog zdravlja u lokalnoj zajednici (opština, region) Plan aktivnosti
  • Organizovanje i učešće u organizovanju jedne kampanje za promociju oralnog zdravlja Organizovanje kampanje
  • Organizovanje i učešće u promociji oralnog zdravlja u lokalnim sredstvima javnog informisanja Organizovanje kampanje
 5. Ambulantni rad na Klinici - 21 mesec
  • Stomatološki pregled sa planom prevencije i terapije i kompletnom sanacijom 20 pacijenata
  • Individualni zdravstveno vaspitni rad 100 pacijenata
  • Dijagnostika rizika za karijes 20 pacijenata
  • Dijagnostika rizika za parodontopatije 20 pacijenata
  • Zalivanje fisura 100 zuba najmanje
  • Preventivni ispuni 100 ispuna najmanje
  • Interceptivni zahvati 3 pacijenta
  • GJC ispuni 100 ispuna
  • Terapija nekomplikovanog karijesa sa postavljanjem ispuna
  • Terapija dubokog karijesa 50 zuba
  • Terapija oboljenja pulpe i komplikacija mlečnih zuba 30 zuba
  • Terapija oboljenja pulpe stalnih zuba 30 zuba
  • Terapija oboljenja pulpe stalnih zuba sa nezavršenim rastom korena 5 zuba
  • Terapija urgentnih stanja (prva pomoć kod bolnih stanja, povreda i krvarenja) 20 pacijenata
  • Oralnohirurške intervencije u dece, specifičnosti vađenja mlečnih i stalnih zuba 10 mlečnih 10 stalnih
  • Terapija povreda 5 pacijenata
  • Lečenje komplikacija povreda 2 pacijenta
  • Terapija gingivitisa 5 pacijenata
  • Terapija oboljenja mekih oralnih tkiva 3 pacijenta
  • Uvođenje u inhalacionu sedaciju i stomatološki tretman 3 pacijenta
  • Rad u opštoj anesteziji 5 pacijenata
  • Priprema zdravstveno vaspitnih sredstava ili predavanja 5
  • Savetovališni rad na Klinici 10 dana
  • Seminar za epidemiološka istraživanja (završen seminar za epidemiološka istraživanja) 1
  • Ambulantni rad sa mentorom
footer spearator