header spearator

Stomatološka protetika


Oblast Trajanje
Bolesti zuba 1 mesec
Parodontologija i oralna medicina 1 mesec
Maksilofacijalna hirurgija 1 mesec
Oralna hirurgija 3 meseca
Socijalna medicina 1 mesec
Stomatološka protetika 7 meseci
Stomatološka protetika 24 meseca

BOLESTI ZUBA (1 mesec)

Nastava obuhvata:

 • savremene metode lečenja obolelih zuba,
 • ovladavanje neinvazivnim tehnikama pripreme zuba za fiksne i mobilne nadoknade,
 • osposobljavanje za izradu konzervativnih nadogradnji (pulparni, parapulparni kočić).

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA (1 mesec)

Nastava obuhvata:

 • etiologiju, patogenezu i terapiju parodontalnih oboljenja,
 • uticaj zubnih nadoknada na učestalost oboljenja parodoncijuma,
 • uloga protetskog zbrinjavanja u lečenju obolelog parodoncijuma.

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA (1 mesec)

Nastava obuhvata:

 • osposobljavanje za dijagnostiku benignih i malignih tumora,
 • osposobljavanje za dijagnostiku infekcija orofacijalne regije,
 • osposobljavanje za dijagnostiku i efikasno delovanje u slučajevima urgentnih stanja i povreda u maksilofacijalnoj regiji,
 • ovladavanje tehnikom protetskog zbrinjavanja urođenih i stečenih defekata u predelu lica i vilica.

ORALNA HIRURGIJA (1 mesec)

Nastava obuhvata:

 • izvođenje lokalne i sprovodne anestezije u maksilofacijalnoj regiji,
 • metode vađenja zuba,
 • hirurško lečenje akutnih i hroničnih dentogenih infekcija,
 • preprotetska hirurška priprema u maksilofacijalnoj regiji,
 • postupke u slučaju urgentnih stanja u stomatološkoj ordinaciji.

SOCIJALNA MEDICINA (1 mesec)

Nastava obuhvata:

 • organizaciju stomatološke službe,
 • planiranje i programiranje zdravstvene i stomatološke zaštite,
 • zakonodavstvo u zdravstvenoj delatnosti,
 • odabrana poglavlja zdravstvene statistike i zdravstvene ekonomike.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA (7 meseci)

Staž iz Stomatološke protetike u trajanju od 7 meseci obavlja se na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta, ili u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove. Ovaj staž se obavlja po planu i programu koji se primenjuje i na Fakultetu


STOMATOLOŠKA PROTETIKA (24 meseca)

Staž iz Stomatološke protetike u trajanju od 24 meseca obavlja se na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta, ili u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove.
U toku teorijske i praktične nastave, odnosno praktičnog stručnog rada iz stomatološke protetike, specijalizant stiče znanja i ovladava veštinama iz sledećih oblasti:

 • Gnatologija
 • Fiksne zubne nadoknade
 • Parcijalna proteza
 • Totalna proteza
 • Materijali u stomatološkoj protetici.

Gnatologija

Iz oblasti Gnatologija specijalizant treba da savlada: anatomiju i fiziologiju TM zgloba, anatomiju prirodne okluzije, fiziologiju pokreta donje vilice, metode iznalaženja i registrovanja određenih položaja i pokreta donje vilice, da upozna artikulatore i mogućnosti simuliranja viličnih kretnji i upozna se sa savremenim stavovima u rekonstrukciji okluzije fiksnim, fiksno-mobilnim i mobilnim nadoknadama, kako bi se osposobio za:

 • brzu i efikasnu analizu postojeće okluzije,
 • iznalaženje i registrovanje centralnog položaja donje vilice,
 • usklađivanje postojeće okluzije brušenjem u ustima pacijenta,
 • rad sa obraznim lukom,
 • rad sa artikulatorom srednjih vrednosti i polupodesivim artikulatorom,
 • analizu postojeće okluzije na modelima u artikulatoru,
 • planiranje vrste i obima rekonstrukcije okluzije na modelima u artikulatoru,
 • usklađivanje okluzije na gotovim nadoknadama sa kretnjama donje vilice (reokludacija u ustima pacijenta).

Fiksne zubne nadoknade

Iz oblasti Fiksne zubne nadoknade specijalizant se osposobljava:

 • da na osnovu medicinskih indikacija donese odluku o potrebi izrade fiksne nadoknade,
 • da ustanovi slučajeve u kojima se fiksna nadoknada privremeno ili trajno ne sme ugraditi,
 • da na pacijentu i na studijskim modelima u artikulatoru analizira zatečenu okluziju i na osnovu toga donese odluku o potrebi čuvanja odnosa (uklapanje nadoknade u postojeće okluzalne odnose) budućom nadoknadom ili o potrebi promene odnosa; da pri tome koristi obrazni luk za prenošenje modela u artikulator,
 • da otkrije disfunkcije i preuzme mere za izlečenje,
 • da oceni sposobnost potpornih tkiva da nose fiksnu nadoknadu za duže vreme; da prognozira ishod terapije i trajnost terapijskog efekta postignutog ugrađenom fiksnom nadoknadom na osnovu životnog doba pacijenta, sklonosti ka oboljenjima, zanimanja pacijenta i stanja oralne higijene,
 • da ustanovi potrebu za preprotetskom konzervativnom, parodontološkom, ortodontskom ili hirurškom pripremom,
 • da racionalno pripremi (preparira) stubne zube za sve vrste fiksnih nadoknada,
 • da preuzme mere u cilju zaštite osetljivosti zubnih i okolnih tkiva, da obradi dentinsku ranu i izradi privremenu fiksnu nadoknadu, primenjujući sve poznate postupke,
 • da se opredeli za postupak uzimanja otiska i da odabere odgovarajuće otisne materijale,
 • da ovlada kliničkim i laboratorijskim postupcima za izradu: inleja, jednostavnih krunica i mostova, složenih većih uzglobljenih mostova i konstrukcija, keramičkih krunica, metalokeramičkih nadoknada, namenskih fiksnih nadoknada, nadoknada na depulpiranim zubima i fiksnih nadoknada na implantatima. Pri tome da racionalno koristi sve kliničke i laboratorijske uređaje, da izvrši racionalan izbor materijala (posebno gradivnih) i da daje precizna uputstva laboratoriji za način primene i obrade,
 • da pri rekonstrukciji okluzije koristi splintove, nagrizne grebenove, nagrizne proteze i privremene fiksne nadoknade i da stalnom fiksnom nadoknadom sačuva uspostavljene odnose,
 • da oceni vrednost urađenih fiksnih nadoknada i da pre cementiranja izvrši sve potrebne korekcije, a nakon toga da na najpovoljniji način veže fiksnu nadoknadu za stubne zube,
 • da donese odluku o potrebi i mogućnosti ugradnje implantata i izradi odgovarajuću fiksnu nadoknadu na ugrađenom implantatu,
 • da otkrije uzroke brzog propadanja fiksnih nadoknada
 • da otkrije eventualna štetna delovanja materijala iz fiksnih nadoknada na lokalna tkiva i organizam.

Parcijalne proteze

Iz oblasti Parcijalne proteze osposobljava se:

 • da na osnovu dobrog poznavanja morfoloških i funkcionalnih promena koje prate gubitak jednog ili više zuba donese odluku o potrebi izrade parcijalne proteze,
 • da na osnovu tipa krezubosti, topografskih i drugih odnosa preostalih zuba i bezubih polja načini plan konstrukcije parcijalne proteze, a da pri tome dobro poznaje delove parcijalne proteze i njihovu ulogu,
 • da proceni sposobnost preostalih zuba i viličnih grebena da nose parcijalnu protezu i u skladu s tim racionalno planira distribuciju opterećenja,
 • da na pacijentu i na modelima u paralelometru analizira zatečene položaje i odnose preostalih zuba i bezubih polja i na osnovu toga donese odluku o najracionalnijoj pripremi zuba za prihvatanje parcijalne proteze (formiranje vodećih ravni i retencionih polja, ležišta za elemente za stabilizaciju i dentalni prenos pritiska žvakanja),
 • da na pacijentu i na modelima u artikulatoru analizira zatečenu okluziju i planira tip okluzije koji će se uspostaviti nadoknadom zavisno od broja i rasporeda preostalih zuba,
 • da na osnovu dobrog poznavanja retencionih sistema (kukice, dvostruke krune, atačmeni) odabere najpovoljniji za svakog pacijenta,
 • da ovlada kliničkim i laboratorijskim postupcima za izradu; pločaste parcijalne proteze, parcijalne skeletirane proteze i supradentalne proteze; pri tome da racionalno koristi sve kliničke i laboratorijske uređaje, da izvrši racionalni izbor materijala i da dâ precizna uputstva laboratoriji za način primene i obrade,
 • da se opredeli za najprikladniji postupak uzimanja otiska i odabere odgovarajuće otisne materijale i kašike,
 • da oceni vrednost urađene proteze i da izvrši sve potrebne korekcije pre predaje proteze pacijentu,
 • da planira kontrole u toku adaptacije pacijenta na protezu, a posle toga kontrole i podlaganja.

Totalna proteza

Iz oblasti Totalna proteza specijalizant se osposobljava da na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i rendgenološkog nalaza proceni stanje potpornih tkiva u gornjoj i donjoj vilici, stanje TM zglobova i opšte stanje zdravlja pacijenta, te da utvrdi promene na viličnim kostima, oralnoj sluzokoži i izgledu donjeg dela lica nastale nakon gubitka prirodnih zuba:

 • da ustanovi promene u odnosu vilica,
 • da otkrije promene u odvijanju osnovnih funkcija orofacijalnog sistema (žvakanje, gutanje, govor),
 • da ustanovi potrebu za protetskom konzervativnom ili hirurškom pripremom,
 • da donese odluku o zadržavanju poslednjih preostalih zuba (korenova) i eventualnoj protetskoj terapiji,
 • da izvrši analizu skeletnog odnosa vilica, da donese odluku o vrsti i obimu okluzalne rekonstrukcije,
 • da ovlada kliničkim i laboratorijskim postupcima za izradu klasičnih totalnih, imedijatnih i supradentalnih totalnih proteza,
 • da racionalno koristi potrebne uređaje u ordinaciji i laboratoriji i izvrši racionalan izbor materijala za izradu budućih nadoknada,
 • da odabere najprikladniji postupak uzimanja funkcionalnog otiska,
 • da utvrdi optimalni odnos vilica i registruje određeni položaj donje vilice,
 • da koristi obrazni luk pri prenošenju modela u artikulator,
 • da ovlada principima planiranja i kreiranja veštačke okluzije kod pacijenata sa različitim skeletnim odnosom vilica,
 • da koristi artikulator pri formiranju i završnom usklađivanju veštačke okluzije,
 • da uoči i blagovremeno ukloni greške u okluziji gotovih proteza,
 • da obuči pacijenta načinu korišćenja totalnih proteza i očuvanja zdravlja potpornih tkiva,
 • da upozna specifičnosti terapije bezubih pacijenata starijeg doba,
 • da ovlada postupcima za održavanje postignutih terapijskih efekata (korekture, reparature, podlaganja),
 • da donese odluku o potrebi i mogućnosti ugradnje implantata i izradi odgovarajuću mobilnu nadoknadu na ugrađenim implantatima.

Materijali u stomatološkoj protetici

Iz oblasti Stomatološki materijali specijalizant se informiše o:

 • vrsti, svojstvima i načinu upotrebe:
  1. otisnih materijala,
  2. gradivnih stomatoloških materijala (veštačke smole, legure, keramika),
  3. materijala za izradu radnih modela i modela nadoknada.

Način provere znanja:

Kolokvijum iz sledećih oblasti:

 • Gnatologija
 • Fiksne zubne nadoknade
 • Parcijalna proteza
 • Totalna proteza
 • Materijali u stomatološkoj protetici.

KATALOG ZNANJA I VEŠTINA

 1. Gnatologija
  • analizira okluzije u ustima pacijenata /10 (p), 5 (i)
  • analiza okluzije na modelima u artikulatoru i planiranja odgovarajuće terapije / 5 (i)
  • prenošenje modela u artikulator uz korišćenje obraznog luka / 5 (i), 10 (p), 10 (u)
  • podešavanje zglobnog i incizalnog vođenja na polupodesivim artikulatoru uz pomoć pozicionog registrata / 3 (p), 2 (u), 1 (i)
  • iznalaženje i registrovanje centralnog položaja donje vilice uz pomoć njenih lateralnih pokreta (registrovanje gotskog luka /1 (p))
  • modelovanje okluzalnog reljefa prema gnatološkim principima na modelima za studije u artikulatoru /5 (i), 5 (p)
  • planiranje i formiranje centralnih okluzalnih kontakata na modelima za studije u artikulatoru /10 (i), 10 (p)
  • usklađivanje okluzalnih kontakata u artikulatoru /10 (i), 10 (p)
 2. Fiksne nadoknade
  • analiza stečene okluzije na modelima vilica u polupodesivom artikulatoru i planiranje odgovarajuće terapije /2 (p), 2 (i)
  • livene nadogradnje /8 (i), 8 (u)
  • livene krune /10 (i)
  • keramičke krune /2 (i)
  • metalokeramičke krune /10 (i), 4 (u)
  • složene (namenske) fiksne nadoknade sa atačmenima, ugrađenom ili frezovanom prečkom /10 (i), 4 (u)
  • fiksne nadoknade na implantatima /1 (p)
 3. Parcijalna proteza
  • pločaste parcijalne proteze /3 (i)
  • pločasta parcijalna proteza sa atačmenima ili dvostrukim krunama /1 (u)
  • skeletirana parcijalna proteza /5 (i)
  • planiranje skeletirane proteze na modelima za studije u paralelometru /10 (p), 5 (i)
 4. Totalna proteza
  • totalne proteze /10 (i)
  • totalne proteze kod pacijenata sa drugom skeletnom klasom /3 (i), 2 (u)
  • totalne proteze kod pacijenata sa trećom skeletnom klasom /5 (i), 2 (u)
  • postava veštačkih zuba /2 (p)
  • usklađivanje okluzije na gotovim protezama u artikulatoru / 2 (p)
  • usklađivanje okluzije na gotovim protezama u ustima pacijenta /8 (i), 8 (u)
  • imedijatna totalna proteza /2 (i), 2 (u)
  • supradentalna totalna proteza /1 (u)
  • mobilne nadoknade na implantima /1 (u)
 5. Stomatološki materijali
 6. Praktična nastava vezana za izučavanje stomatoloških materijala, izvodi se u okviru programa postojećih protetskih disciplina.

  *(i) - izvodi samostalno
  *(p) - posmatra
  *(u) - učestvuje

footer spearator