header spearator

Oralna medicina i parodontologija


Oblast Trajanje
Maksilofacijalna hirurgija1 mesec
Stomatološka protetika1 mesec
Bolesti zuba1 mesec
Oralna hirurgija1 mesec
Dermatovenerologija15 dana
Mikriobiologija15 dana
Parodontologija i oralna medicina31 mesec

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA (31 mesec)

Teorijska i praktična nastava obavlja se na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta ili u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju uslove.

PARODONTOLOGIJA

 • Anatomija, histologija i fiziologija gingive, periodoncijuma, cementa i alveolarne kosti,
 • Epidemiologija gingivita i parodotopatija,
 • Parodontalni indeksi i indeksi oralne higijene,
 • Etiologija oboljenja parodoncijuma, faktori rizika,
 • Poremećaji okluzije i njihove posledice na parodoncijum,
 • Patogenetska zbivanja u gingivi, periodoncijumu, cementu i alveolarnoj kosti,
 • Imunološka zbivanja u parodoncijumu,
 • Histološke promene u parodontalnim tkivima u toku parodontopatija,
 • Klinička slika, diferencijalna dijagnoza i prognoza parodontopatija,
 • Klinički tipovi parodontopatija (etiološki i klinički aspekt),
 • Prognoza i plan terapije parodontopatije,
 • Primena radiologije u dijagnozi, diferencijalnoj dijagnozi, prognozi i terapiji oboljenja parodoncijuma,
 • Terapija komplikacija parodontopatija,
 • Terapija obolelog parodoncijuma: kauzalna terapija parodontopatije,
 • Medikamenti u parodontologiji,
 • Uklanjanje jatrogenih faktora,
 • Indikacije i kontraindikacije za hirurško lečenje parodontopatija,
 • Izbor metode za eliminaciju parodontalnog džepa,
 • Obrada parodontalnih džepova,
 • Resektivne hirurške procedure,
 • Gingivektomija i gingivoplastika,
 • Režanj operacije u eliminaciji parodontalnih džepova,
 • Dizajn režnja,
 • Koštana resektivna par. hirurgija,
 • Regenerativna terapija parodontopatija,
 • Biološke osnove primene koštanih supstituenasa,
 • Biološke osnove GTRa,
 • Tkivni inženjering,
 • Mukogingivalne anomalije,
 • Mukogingivalni hirurški zahvati,
 • SMAT,
 • Frenektomija, lateralno, koronarno i apikalno pomereni režanj,
 • Preprotetska priprema,
 • Okluzalno uravnoteženje: selektivno brušenje zuba,
 • Primena ortodontskih i protetičkih mera u saniranju poremećene okluzije i artikulacije zuba,
 • Terapija gingivalnih recesija,
 • Augmentacija interdentalnih papila,
 • Implantati u parodontologiji,
 • Biološki osnovi implantologije,
 • Protokol ugradnje endosealnih implantata,
 • Protokol opterećenja endosealnih implantata,,
 • Augmentacione procedure u implantologiji,
 • Mekotkivni menadžment,
 • Periimplantisi dijagnoza i terapija,
 • Preventiva gingivita i parodontopatija,
 • Pacijenti rizika u parodontologiji,
 • Urgentna stanja u parodontologiji,
 • Oralna i ekstraoralna žarišta i tzv. "fokalna" infekcija,
 • Izbor metoda i priprema za uklanjanja žarišta.

ORALNA MEDICINA

Opšti blok:

 • Normalna sluzokoža duplje,
 • Odbrambeni faktori u usnoj duplji,
 • Patogeneza oboljenja oralne sluzokože,
 • Morfološke promene na mekim oralnim tkivima,
 • Simptomi i znaci oralni bolesti,
 • Kriterijumi za klasifikaciju oboljenja u oralnoj medicini,
 • Dijagnostičke metode:
  1. Kliničke metode,
  2. Dijagnostički testovi,
  3. Laboratorijske dijagnostičke metode.
 • Principi terapije:
  • Izrada terapijskog plana,
  • Terapijske metode,
  • Prevencija oralnih bolesti;,
 • Medikamenti u oralnoj medicini.

Oralne bolesti:

(definicija, epidemiologija, uzrast, pol, etiologija, patohistologija, klinička slika, dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, terapija)

 • Oralne infekcije:
  • Nespecifične,
  • Specifične,
  • Gljivične,
  • Virusne.
 • Rekurentne oralne ulceracije,
 • Oboljenja usana,
 • Oboljenja jezika,
 • Pljuvačka i pljuvačne žlezde:
  • poremećaji salivacije,
  • bolesti pljuvačnih žlezda.
 • Oticanje lica,
 • Limfni čvorovi glave i vrata,
 • Bele i crvene lezije oralne sluzokože,
 • Inflamatorne hiperplazije,
 • Benigni tumori i uvećanje gingive,
 • Neoplazme,
 • Sistemske bolesti od značaja za oralnu medicinu:
  • Bolesti kože,
  • Gastrointestinalne bolesti,
  • Krvne bolesti,
  • Metaboličke bolesti,
  • Endokrine bolesti,
  • Bubrežne bolesti,
  • Respiratorne bolesti,
  • Neuromuskularne bolesti,
  • Imunološke bolesti.
 • Oralne promene izazvane medikamentima (antibiotici, kortikosteroidi, imunosupresivi i citostagici),
 • Fizičke, hemijske, termičke i radijacione povrede usne duplje,
 • Orofacijalni bol, neuralgije i temporomandibularni zglob (hronični orofacijalni bol, poremećaji ukusa, oralni simptomi, bez pratećih fizičkih promena, atipični facijalni bol, glosodinija i glosopiroza, subjektivna kserostomija i idiopatska disgeuzija),
 • Pacijenti rizika u oralnoj medicini,
 • Urgentna stanja u oralnoj medicini,

Obavezni program:

 • Motivacija i obučavanje pacijenata u održavanju oralne higijene,
 • Terapija akutnog parodontalnog apscesa,
 • Uklanjanje mekih naslaga,
 • Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca,
 • Obrada parodontalnih džepova,
 • Analiza dejstva biomehaničkih sila,
 • Eliminacija ranog koetaka brušenjem zuba,
 • Fokalne infekcije,
 • Hirurško odrstranjivanje parodontalnih džepova i anomalija,
 • Režanj operacija, gingivoplastika,
 • Mukogingivalni autotransplantati, koronarno pomereni režanj,
 • Primena medikamenata u parodontologiji,
 • Dijagnoza, dif. dijagnoza i terapija oboljenja mekih oralnih tkiva,
 • Dijagnostičke i dif. dijagnostičke metode u oralnoj medicini,
 • Rekurentne oralne ulceracije,
 • Oboljenja usana,
 • Oboljenja jezika,
 • Oboljenja pljuvačnih žlezda,
 • Oboljenja limfnih čvorova,
 • Bele i crvene oralne sluzokože Inflamagorne hiperplazije,
 • Benigni tumori i uvećanja gingive,
 • Neoplazma,
 • Oralna sluzokoža i sistemske bolesti,
 • Orofacijalni bol, neuralgije i TMZ.

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA (1 mesec)

Teorijska i praktična nastava na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta.
Upoznavanje sa kliničkom slikom, dijagnozom, diferencijalnom dijagnozom i terapijom povreda mekih i koštanih tkiva vilica i lica. Dijagnoza benignih i malignih tumora orofacijalne regije.


STOMATOLOŠKA PROTETIKA (1 mesec)

Upoznavanje sa indikacijama za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada, drugi protetski radovi. Protetski radovi kao jatrogeni faktori parodontopagija.


BOLESTI ZUBA (1 mesec)

Teorijska i praktična nastava na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta.
Upoznavanje sa histologijom zuba i apikalnog parodonta, primena stomatoloških materijala i njihov uticaj na parodoncijum. Pulpo parodontalne komplikacije.


ORALNA HIRURGIJA (1 mesec)

Teorijska i praktična nastava na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta.
Upoznavanje sa anestezijom, hemostazom, apikotomijom, komplikacije koje mogu nastati posle hirurških zahvata u usnoj duplji i njihovo lečenje.


DERMATOVENEROLOGIJA (15 dana)

Teorijska i praktična nastava na Klinikama Stomatološkog fakulteta.
Upoznavanje sa dijagnozom i diferencijalnom kožnih oboljenja koja se manifestuju u usnoj duplji


MIKROBIOLOGIJA (15 dana)

Teorijska i praktična nastava na Stomatološkom fakultetu ili stomatološkim odsecima medicinskih fakulteta.
Osnovi mikrobiologije od značaja za parodontologiju i oralnu medicinu, značaj virusnih, bakterijskih i gljivičnih infekcija usne duplje.

KATALOG ZNANJA I VEŠTINA

 • Dijagnoza, diferencijalna dijagnoza, prognoza i planiranje terapije oboljenja parodoncijuma
  5(p), 5(u), 5(i),
 • Motivacija i obučavanje pacijenata u održavanju oralne higijene
  10(u), 20(i),
 • Uklanjanje mekih naslaga sa zuba
  10(u), 20(i),
 • Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca
  10(u), 12(i),
 • Obrada parodontolnih džepova
  20(u), 40(i),
 • Analiza dejstva biomehaničkih sila
  6(u), 6(i),
 • Eliminacija ranog kontakta brušenjem zuba
  12(u), 12(i),
 • Terapija akutnog parodontalnog apscesa
  10(u), 10(i),
 • Hirurško odstranjivanje parodontolnih džepova i mukogingivalnih anomalija
  6(p), 2(u), 2(i),
 • Režanj operacija, gingivoplastika
  8(p), 4(u), 4(i),
 • Mukogingivalni autotransplantati, koronarno pomereni režanj
  6(p), 2(u), 2(i),
 • Primena medikamenata u parodontologiji,
 • Osnovne karakteristike normalne sluzokože,
 • Dijagnoza, diferencijalna dijagnoza i terapija oboljenja mekih oralnih tkiva,
 • Dijagnostičke i diferencijalno dijagnostičke metode u oralnoj medicini,
 • Infekcije u oralnoj medicini,
 • Rekurentne oralne ulceracije,
 • Oboljenja usana, jezika, pljuvačnih žlezda, limfnih žlezda,
 • Bele i crvene lezije oralne sluzokože,
 • Inflamatorne hiperplazije,
 • Benigni tumori i uvećanje gingive Neoplazme,
 • Oralna sluzokoža i sistemske bolesti,
 • Orofacijalni bol, neuralgije i TMZ,
 • Pacijenti rizika u oralnoj medicini,
 • Urgentna stanja u oralnoj medicini,
 • Principi terapije u oralnoj medicini,
 • Medikamenti u oralnoj medicini,
 • Fokalna infekcija i otkrivanje fokusa i plan terapije
  2(u), 2(i).

*(i) - izvodi samostalno
*(p) - posmatra
*(u) - učestvuje

footer spearator